Lärande är ett pågående samtal som kan äga rum på många olika sätt

Judy O’Connell leder skolbiblioteket på St Joseph’s College i Hunters Hill, som ligger i den australiska delstaten New South Wales. Hon driver sedan två år tillbaka den läsvärda bloggen HeyJude, som ofta tar upp intressanta ämnen som rör både lärare och bibliotekarier. Inläggen knyter an till den pågående utvecklingen mot en mediavärld och ett samhälle där gränsen mellan konsument och producent blir allt mer flytande. Detta påverkar förstås undervisningens form och innehåll och ställer samtidigt helt andra krav på skolans personal.

Samhällsutvecklingen innebär att det inte längre räcker att skolan förmedlar ett förutbestämt innehåll som eleverna ska kunna återge så bra som möjligt. Istället gäller det att kunna ge eleverna den hjälp och stöd som krävs för att de själva, på egen hand och i samarbete med varandra, både kan lära sig av informationsöverflödet på Nätet och dela med sig av sina kunskaper till andra.

Det handlar både om att utveckla en djupare förståelse av hur verkligheten ser ut och fungerar, och att tillägna sig praktiska färdigheter inom informationssökning, praktisk mediaproduktion och sociala medier. Här spelar förstås både läraren och bibliotekarien en viktig roll!

I fredags höll O’Connell en presentation på en konferens för skolbibliotekarier i sin delstat, där hon pekar på de krav som digitaliseringen innebär och ger en rad konkreta exempel på tjänster och arbetssätt som både lärare och bibliotekarier har nytta av: Learning is a Multi Modal Conversation. Det handlar om att ifrågasätta, att arbeta praktiskt med att hantera och analysera information, att diskutera och dela med sig av perspektiv och insikter samt att ständigt reflektera kring lärandet och dess innehåll. Och det gäller att kunna dra nytta av de nya möjligheter till samtal och diskussioner som den globala IT-utvecklingen skapar.

Webben genomgick en snabb förvandling från ett traditionellt, enkelriktat medium till en medieform som bygger på samtal, samarbete samt skapande och vidareutveckling av information. Detsamma borde gälla för skolan!

Webb 2.0 är numera ett vedertaget begrepp och vi talar allt oftare om Bibliotek 2.0. Är det inte också dags att vi börjar resonera kring begreppet Skola 2.0 och vad det egentligen innebär?