Risk för växande digital klyfta?

Ugebrevet A4 ges sedan sex år tillbaka ut varje vecka av danska LO, såväl i digital form som i tryckt. Ambitionen är försöka bidra till en öppen och fördomsfri debatt som möjligt kring aktuella frågor som rör arbetsmarknaden och välfärdspolitiken. Tanken är att innehållet ska vara lätt att ta till sig och att de rent journalistiska kriterierna ska spela en större roll än de politiska synpunkterna.

Igår var det dags för ett nytt nummer och en rad artiklar inom olika områden. I en av artiklarna – Har du ikke Internet??? – tittar man närmare på skillnaderna mellan olika socialgrupper, såväl när det gäller tillgången till datorer och Internet som hur man drar nytta av IT-utvecklingen. Artikeln bygger på en specialanalys av 2007 års upplaga av undersökningen Befolkningens brug af Internet, som genomförs varje år av Danmarks Statistik.

Man konstaterar att nio av tio barnfamiljer har minst en uppkopplad dator, vilket innebär att ett hem utan Internetanslutning är lika ovanlig idag som ett hem utan telefon var för tjugo år sedan. Men det handlar inte bara om att ha tillgång till själva tekniken. Det gäller också att kunna dra nytta av de nya möjligheter till kunskap och lärande som öppnar sig. Och här finns det stora skillnader.

a4.png

Martin D. Munk, seniorforskare på Socialforskningsinstituttet, menar att föräldrarnas utbildningsnivå spelar en avgörande roll för hur familjen använder datorn och Internet. I de familjer där föräldrarna har en högre utbildning och goda inkomster, drar man i regel god nytta av resurserna på Nätet och är väl förtrogna med hur tekniken fungerar. Om föräldrarna däremot har låg utbildning och lägre inkomster halkar man efter i utvecklingen och använder huvusakligen datorn som en spel- och underhållningsmaskin.

Carsten Jessen, lektor på Maersk Mc-Kinney Møller InstituteSyddansk Universitet i Odense, är en av de främsta danska experterna på barn och deras IT-användning. Han anser att föräldrarnas kunskaper om och attityder till IT och Internet har en avgörande betydelse för barnens kunskaper och förhållningssätt. Det är mycket som man inte kan lära sig av sina kamrater och detta lärs i regel inte heller ut i skolan.

Jessen går så långt som att hävda att de familjer som inte integrerat Internet i sin vardag är IT-analfabeter. De vet helt enkelt inte hur de ska dra nytta av Internet i sitt dagliga liv. Detta ställer höga krav på en ökad IT-användning i skolan – annars riskerar Danmark en beständig digital klyfta.

Bente Jensen, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, forskar kring socialt arv och sociala skillnader ur ett lärandeperspektiv. Hon pekar i Politiken på den uppenbara risken att de sociala skillnaderna ökar och att barn till lågutbildade riskerar att bli hjälplöst efter. Ett sätt att hantera detta, menar hon, kan vara att göra Undervisningsministeriets satsning på Junior PC-kørekort obligatoriskt för alla skolor. Därmed skulle alla barn och ungdomar få möjlighet att utveckla de IT- och mediakompetenser som krävs i dagens samhälle.

I november förra året släppte World Internet Institute den senaste utgåvan av den årliga rapporten Svenskarna och Internet. I avsnitt två, Digitala klyftor, konstaterar man att de flesta svenskar har Internet, men att det fortfarande finns en ganska stor minoritet som är utan anslutning. Dessutom påpekar man att det inte enbart handlar om tillgång för att kunna dra nytta av resurserna online. Det krävs också motivation, kunskaper och färdigheter.

Situationen i Sverige påminner i stor utsträckning om den i Danmark. Men det finns en viktig skillnad. I Danmark satsar man sedan midsommar förra året 135 miljoner danska kronor på en strategi för elärande som vänder sig till hela samhället. Tanken är alltså att alla på sikt ska lära sig att dra nytta av resurserna på Nätet för sitt livslånga lärande. IT-användningen i skolan, inte minst en ökad användning av digitala lärresurser, är förstås en viktig del av den här satsningen. Vad detta kommer att innebära i praktiken återstår dock att se.