Lärares lärande och didaktiska förmåga

För två veckor sedan frågade jag vad som egentligen krävs för att den pedagogiska IT-användningen ska utveckla undervisningen i skolan och skapa nya arbetssätt som är mer i takt med samhällsutvecklingen. Funderingarna fortsätter – den här gången tänker jag knyta an till en färsk avhandling och en aktuell forskningsöversikt som båda ger intressanta ledtrådar!

Läraren och pedagogikforskaren Janne Madsen disputerade i fredags vid Universitetet i Tromsø på avhandlingen ”Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det”. Hon undersöker hur lärare fungerar och arbetar i ett konkret skolutvecklingsprojekt och fäster blicken på de faktorer som är avgörande för att förändringsarbetet verkligen ska bära frukt.

Slutsatsen är att lärarna måste göra projektet till sitt och förstå meningen med att utveckla nya arbetssätt och undervisningsmetoder. Annars kommer de inte att se något värde i att man arbetar tillsammans för att förverkliga visionerna. Och om inte lärarna är engagerade, kommer det inte heller att hända något. Allt förblir ungefär som tidigare.

Hon understryker även betydelsen av att utveckla ett fungerande stöd för lärarnas lärande ute på skolan. Det räcker inte att lärarna inser behovet av att börja undervisa på nya sätt och att ständigt följa med i utvecklingen. De måste också kunna få den hjälp som de behöver för att kunna genomföra det.

dcfu1.jpg

Vilka kunskaper och förhållningssätt hos lärarna är egentligen mest betydelsefulla för att eleverna ska kunna lära sig det som de behöver när de lämnar skolan? Fem forskare på Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, en underavdelning till Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, har tittat närmare på detta på uppdrag av Undervisningsministeriet i Norge. Deras rapport Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole, som presenterades i förra veckan, är en systematisk genomgång och analys av de senaste tio årens internationella forskning inom det här området.

Rapporten visar att tre kompetenser är avgörande: förmågan att hantera relationer, ledarskapsförmåga och didaktisk kompetens. Därför är det nödvändigt att läraren kan skapa fungerande relationer med eleverna och utöva ett ledarskap som lär dem att gradvis ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt är det viktigt att läraren ser till att eleverna fokuserar på det som är mest centralt i innehållet och att de får stöd under resans gång.

Ämneskunskaperna är naturligtvis viktiga, men framför allt gäller det att läraren har en mycket god didaktisk kompetens och kan arbeta med problemorienterade arbetssätt. Eleverna måste få den vägledning som krävs för att de ska kunna utvecklas till självständiga elever som både är intresserade och engagerade i sin personliga utveckling.

Kort sagt: lärarnas eget lärande och deras förmåga att utveckla och stärka elevernas lärande framstår som avgörande. Det gäller med andra ord att ta tag i detta för att kunna förändra och utveckla undervisningen och integrera IT-användningen på ett meningsfullt sätt. Men hur gör man det i praktiken? Det räcker ju inte att prata om det; utan handling lär inget hända!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *