Ökad förståelse för matematik genom upplevelsebaserat lärande

Upplevelsebaserat lärande och problemlösning med hjälp av datorspel kan göra det enklare att se mönster och sammanhang, och skapar därmed goda förutsättningar för en djupare förståelse av komplexa frågor och problemställningar. Det handlar om något som på engelska kallas pervasive learning, det vill säga konkreta och motiverande lärsituationer som är förankrade i vardagen och där samarbetet spelar en viktig roll. Ofta är det frågan om spel för datorer, mobiltelefoner och handdatorer som adderar ett virtuellt lager till den faktiska verkligheten.

Math X – The Search for Ancient Wisdom är en svensk satsning inom det här området som ingår i det nordiska utvecklingsprojektet Mobile Learning Environments. Målet är att ta fram ett mobilt datorspel som högstadie- och gymnasieelever kan använda i skolans matematikundervisning.

mathx1.jpg

Trots att matematiken hör till de traditionella baskompetenserna, är det många som har svårt att ta till sig ämnet och att se sambandet mellan uträkningarna och det som sker ute i verkligheten. Därför är det förstås viktigt att kunna visa matematikens betydelse på ett sätt som verkligen kan motivera eleverna och som drar nytta av den teknik som de använder i vardagen.

Spelet går ut på att hitta lösningarna på olika matematiska problem som ursprungligen formulerades av Pytagoras, Heron och Isaac Newton, och svårighetsgraden ökar allt eftersom spelet fortskrider. Själva poängen med spelet är att eleverna ska lämna klassrummet och ge sig ut i verkligheten för att utföra uppgifter som hjälper dem att lösa problemen.

Genom att utföra verklighetsanknutna mätningar, beräkningar och konstruktioner, blir det både enklare att se värdet med matematiken och att förstå hur man ska gå till väga för att lösa den här typen av matematiska problem. Det handlar om ett slags ”learning by doing” som påminner om det erfarenhetsbaserade lärande som sker ute i arbetslivet.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *