Hänger skolan med i samhällsutvecklingen?

Igår släppte de båda fackförbunden National Education Association och American Federation of Teachers en rapport som visar pedagogernas uppfattning av hur IT-användningen i de offentliga amerikanska skolorna fungerar: Access, Adequacy, and Equity in Education Technology. Rapporten bygger på en telefonundersökning som genomfördes sommaren 2006 och omfattar ett statistiskt urval av lärare och lärarassistenter från hela landet.

Trots att datorer och Internet varit en del av vardagen i skolan i mer än ett decennium, upplever lärarna fortfarande att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna använda de digitala möjligheterna på ett bra sätt i sin undervisning. Därför använder de inte IT i sin undervisning i den grad som skulle behövas, trots att de ser värdet av att följa med i den tekniska utvecklingen och att anpassa arbetet i skolan efter de förändringar som sker i samhället.

En stor del av lärarna pekar också på att datorerna ofta är föråldrade och att de för det mesta bara är tillgängliga i datorsalarna och inte i klassrummen. Detta är en bidragande orsak till att många fortsätter att undervisa på samma sätt som tidigare.

Men vad krävs egentligen för att digitaliseringen av skolan och de pedagogiska förändringar som krävs ska sätta fart? I rapporten framgår det att lärarna ofta använder datorn i det administrativa arbetet och att detta för det mesta fungerar bra. Men när det gäller undervisningen händer det inte särskilt mycket, och lärarna pekar själva på att de behöver mer kompetensutveckling och ett ökat tekniskt stöd för att IT ska kunna bli en naturlig del av vardagen.

access.jpg

Rapporten slår fast att bärbara datorer och trådlös internetanslutning måste användas i betydligt större utsträckning än idag för att en mer genomgripande förändring verkligen ska bli möjlig. Det är också avgörande att dra fördel av att den övervägande delen av lärarkåren har en positiv inställning till att använda IT i undervisningen. Därför måste lärarna få den hjälp och det stöd som de behöver, såväl när det gäller tekniken som pedagogiken.

De fackliga organisationerna anser att de kan spela en viktig roll genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till delstater och skoldistrikt som vill förändra skolan i en digital riktning. Och dessutom är det viktigt att kompetensutvecklingen lägger en större vikt vid pedagogiken och hur elevernas lärande kan förbättras genom en mer effektiv och genomtänkt IT-användning. Mer tydliga mål när det gäller elevernas digitala kompetens skulle också vara betydelsefullt.

Kanske krävs det ett samlat nationellt initiativ för att det ska börja hända något på allvar? För tjugofem år sedan kom rapporten A Nation at Risk, som visade att det amerikanska utbildningssystemet inte fungerade och att många ungdomar lämnade skolan som funktionella analfabeter. Förra månaden var det dags för en uppdatering – A Nation Accountable: Twenty-five Years After A Nation at Risk.

Utbildningsminister Margaret Spellings konstaterar att det har skett en hel del förbättringar sedan 1983, men att mycket återstår att göras. Den globala konkurrensen har hårdnat samtidigt som teknik- och samhällsutvecklingen nått ett högre tempo. Under de närmaste månaderna kommer det federala utbildningsdepartementet därför att ägna mycket kraft åt att kartlägga tillståndet i den amerikanska skolan och att försöka ta reda på vilka åtgärder som krävs inom olika områden.

En hel del arbete pågår förstås redan på federalt håll, bland annat inom IT-området. I november förra året gav man Center for Evaluation and Education Policy vid Indiana University i uppdrag att undersöka hur IT bäst kan komma till nytta i undervisningen. Bland annat fokuseras datorspel, deltagarkulturer och sociala nätverk – företeelser som blir allt viktigare i samhället och som även borde vara det i skolan.

Den som inte känner sig hemma i den digitala världen är snart en funktionell analfabet, så därför måste skolan anpassa sig efter de förändringar som pågår. Och detta är förstås inte enbart en amerikansk angelägenhet!


Kommentarer (1)

  1. Mats Lindholm,

    Enligt min mening så skjuter rapporten lite över målet. Det handlar egentligen inte om IT utan om att förändra pedagogiken. Att ha ett helt annat förhållningssätt till skolan och utbildning.

    Idag kan ingen göra en korrekt bedömning och beställning på vad denna nya utbildningen kräver för IT-stöd. När vi har kommit överens om detta nya förhållningssätt så kommer tekniken att falla på plats.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *