IT i undervisningen förbättrar lärandet

I Gentofte, som ligger strax norr om Köpenhamn, arbetar man sedan några år tillbaka målmedvetet med att göra IT och digitala medier till en integrerad del av undervisningen på alla skolor i kommunen. Satsningen går under namnet Projekt IT Læring (PIL) och omfattar totalt fem miljoner danska kroner.

Tanken är att eleverna ska utveckla de kompetenser som krävs för att de ska kunna hantera IT – både idag och i framtiden, efter skolans slut. Och det handlar inte längre  om att undervisa i själva tekniken och hur de olika programmen används. Istället handlar det om att undervisa med IT, och att på ett kreativt och effektivt sätt försöka dra nytta av de nya möjligheter som teknikutvecklingen skapar för undervisning och lärande.

Birgitte Holm Sørensen och Karin Tweddell Levinsen, professor respektive universitetslektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, följde verksamheten under 2006 och 2007 för att undersöka hur IT påverkar elevernas lärande och hur undervisningen går till. I onsdags var det dags för dem att presentera sin analys och sina slutsatser i rapporten It, faglig læring og pædagogisk videnledelse, som omfattar drygt hundra sidor och kan laddas ner i PDF-format. Det finns också en kortversion på sex sidor som lyfter fram de allra viktigaste resultaten. Samtliga delrapporter finns också tillgängliga.

De båda forskarna konstaterar att den pedagogiska IT-användningen har en positiv inverkan på lärandet för alla kategorier av elever, både starka och svaga. Men det förutsätter att lärarna börjar arbeta på mer konstruktiva sätt och att IT får en helt annan roll i undervisningen än tidigare. Det handlar alltså inte om att IT ska användas som ett redskap i traditionell klassrumsundervisning, utan IT fungerar istället likt en katalysator som förändrar relationerna mellan lärare och elev och mellan eleverna – och som sätter nya ramar för hur undervisningen bedrivs och vad den ska leda fram till.

Utgångspunkten är inte längre att läraren har all kunskap. Istället gäller det att alla kan bygga vidare på varandras kompetenser och erfarenheter. Eleverna är ofta bättre på att använda IT och de har ofta goda kunskaper om nya program, datorspel, sociala medier och intressanta tjänster på Internet. Detta kan förstås läraren dra nytta av för att anpassa undervisningen efter elevernas olika lärstilar, intressen och behov. Lärarens viktigaste uppgift blir att ge stöd åt elevernas arbete med undervisningsinnehållet och att försöka se till att alla verkligen lär sig och förstår mönster, samband och helheter.

IT innebär framför allt en didaktisk utmaning för lärarna – och det är en ekvation som inte alltid är lätt att lösa.

I dagens Politiken påpekar Karin Tweddell Levinsen att lärare runt om i Danmark ofta försvarar sig med att de ”inte har gått på kurs”, när hon frågar varför de inte utnyttjar teknikutvecklingen på ett bättre sätt i sin undervisning. Och hon tillfogar att detta är något som eleverna aldrig skulle säga! De lär sig genom att använda olika program och tjänster; de utforskar menyerna, gör fel, gör misstag – och hittar  nya möjligheter.

Birgitte Holm Sørensen understryker att IT inte ska användas i undervisningen för sin egen skull, utan för att elevernas lärande helt enkelt blir bättre. Men då gäller det att datorn inte enbart ses som en skrivmaskin eller ett verktyg för att söka information på nätet. Med datorns hjälp kan man både se, hitta och skapa multimedia, kommunicera med andra – och så vidare. Teknikens möjligheter är outtömliga, men det krävs att användningen sker i ett genomtänkt pedagogiskt sammanhang som bygger på elevernas eget skapande och deras aktiva lärande tillsammans.

I Gentofte har man kommit en god bit på väg, och det finns förstås en rad andra exempel från Danmark.

Idag skriver Vejgaard Avis om hur elever lär lärarna att använda Djeeo – ett datorspel som använder mobiltelefoner, Google Earth och GPS för att förena IT och fysisk aktivitet, och som påminner om hur man arbetar i projektet AMULETS i Växjö.  Här påpekar flera lärare att spelet är ett bra sätt att öka elevernas intresse och motivation – och att eleverna lär dem att upptäcka nya, spännande didaktiska möjligheter.

I onsdags skrev Fyens Stiftstidende om hur IT kommer till nytta i undervisningen på H.C. Andersen Skolen i Odense. Läraren Thomas Dreisig Thygesen betonar betydelsen av att alla elever verkligen ges möjlighet att utveckla de kompetenser som krävs för att kunna hantera IT i dagens och morgondagens samhälle.

Numera handlar bildning inte längre främst om ”know what”, utan i allt högre grad om ”know how”. Inte minst är det nödvändigt att kunna hantera IT – tekniskt, socialt och kulturellt – för att klara sig i sitt livslånga lärande. Det gäller i arbetslivet, i vardagen och som medborgare. Och läraren spelar en avgörande roll för att eleverna ska kunna tillägna sig detta i skolan.