Skolans framtid/framtidens skola

1883 grundades den danska folkeskolen, det vill säga det allmänna grundläggande utbildningssystem som är en viktig grundsten i samhället. Dagens danska samhälle står naturligtvis inför en rad avgörande problemställningar idag, precis som för 125 år sedan. Men nu är det helt andra hot och möjligheter som tornar upp sig vid horisonten.

Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) utförde nyligen en scenariostudie för Dagbladet Folkeskolen, där man presenterar fyra möjliga utvecklingsvägar för den danska skolan fram till 2025: Folkeskolens fremtid – fremtidens folkeskole. Studien baserar sig på olika megatrender, det vill säga tydliga utvecklingstendenser som är möjliga att konstatera idag.

Globaliseringen är en viktig megatrend, liksom den snabba teknikutvecklingen, i synnerhet inom IT, bio- och nanoteknologi. Utvecklingen av Internet som ett socialt och interaktivt medium och den fria spridningen av kunskap, den ökade betydelsen av ekonomiska och sociala nätverk, den allt större kommersialiseringen, individualiseringen och demokratiseringen är andra viktiga megatrender.

Samhällsutvecklingen går allt snabbare och detta ställer nya krav på utbildning och lärande. I scenariostudien visar man på fyra olika möjliga utvecklingsvägar för samhället och för skolan som institution: karriärer, lagspelarna, de professionella och stjärnorna.

I det första scenariot – Karriärer – ses utbildning som en nödvändig investering och ”karriären börjar redan på dagis”. Utbildning och undervisning blir i allt högre grad anpassad till individuella förutsättningar och läraren är i första hand en handledare som ska ge hjälp och stöd åt lärande. Samtidigt sker ett större tillmötesgående till samhällets och näringslivets behov i ljuset av den allt skarpare globala konkurrensen.

Lagspelarna, som är det andra scenariot, lyfter fram skolan som ett minisamhälle, där eleverna lär sig hur världen fungerar och vad som krävs för att klara sig i den. Undervisningen är inriktad på grundläggande kunskaper och färdigheter som ger en god grund för ett livslångt lärande.  Det handlar om att utforska, uppleva och reflektera, och det är ett lärande som sker i samarbete med andra.

I det tredje scenariot,  de professionella, ligger tonvikten på kunskap och social kompetens. Skolans viktigaste uppgift är att förmedla den mänskliga civilisationen vidare till nästa generation. Med andra ord handlar det om om kultur i en mycket vid mening, som fokuserar på de färdigheter, kunskaper, insikter  och värderingar som vuxit fram genom århundradenas lopp. Det här scenariot visar en skola som i mångt och mycket bygger vidare på den danska skolan så som den fungerar idag.

Stjärnorna, som är det fjärde scenariot, fokuserar på kreativiteten och de individuella förmågorna. Här handlar utbildning och lärande i första hand om att utveckla talangerna, och det måste inte handla om teoretiska kunskaper. Konstnärliga och estetiska värden spelar en allt större roll i ett samhälle som är högteknologiskt och vardagen inte måste kretsa kring produktionen av det livsnödvändiga. Lärarna måste inte vara lärarutbildade, utan kan komma från vilket område som helst i samhället för att dela med sig av sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Scenariostudien är gjord av Niels Bøttger-Rasmussen på IFF,  och kompletteras med en reflekterande analys av Hans Henrik Knoop, forskningsdirektör på Universe Research Lab och lektor vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. I analysen betonas det som kan komma att leva kvar från dagens skola, och det som kan och måste bli något helt annorlunda.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *