Framtidens skola i Singapore

I augusti förra året skrev jag om Singapores satsning Intelligent Nation 2015, och om hur man ända sedan 1997 målmedvetet har arbetat med att integrera IT i undervisningen på alla nivåer i utbildningssystemet.  En viktig del av detta är att skapa en infrastruktur som är i takt med teknikutvecklingen. Men det är förstås minst lika viktigt att förändra styrdokumenten och att kompetensutveckla lärarna, så att de kan integrera IT och digitala lärresurser på ett empiriskt förankrat och pedagogiskt genomtänkt sätt i sin undervisning.

Singapores elever har länge legat i topp i de internationella kunskapstesterna i olika ämnen, inte minst matematik och naturvetenskap. I en värld som är på väg att bli globalt sammankopplat, digital och utsatt för ständig förändring är det dock inte någon garanti för framgång. Därför satsar man på att skapa ett utbildningssystem där digital kompetens, kreativitet, samarbetsförmåga och livslångt lärande ses som nyckelkompetenser.

Projektet FutureSchools@Singapore är en viktig del av den här satsningen. Tanken är att med hjälp av ett antal pilotskolor utveckla styrdokument, synsätt och pedagogiska tillämpningar som gör det möjligt för eleverna att klara ett livslångt lärande och en ständigt växande global konkurrens. Det är naturligtvis en grannlaga och högst komplex uppgift, och hur det går i slutändan är det omöjligt att sia om.

Singapore är fortfarande i hög grad ett auktoritärt samhälle, vilket sannolikt försvårar det hela ytterligare. Men det är viktigt att följa med och att dra lärdom av det som sker. Och en hel del spännande är på gång!

School of Science and Technology i Singapore

Idag har Today, en av Singapores största dagstidningar en intressant artikel om School of Science and Technology (SST), en av de sex skolor som ingår i FutureSchools@Singapore. Skolan kommer inte att öppna förrän nästa år, men har redan 150 sökande till de 200 platserna.

Texten understryker behovet av att skapa en konkret och situerad undervisning som både är väl förankrad i verkligheten och drar nytta av de möjligheter som den snabba IT-utvecklingen öppnar för. Med andra ord handlar det om att arbeta problembaserat, på tvärs över ämnesgränserna, och att bland annat använda sociala medier och undervisningsmetoder som bygger på ett informellt, upplevelsebaserat lärande.

Det finns inga färdiga mallar för hur detta ska gå till, så för att lösa detta så bra som möjligt, med stöd av de senaste pedagogiska rönen, har SST inlett ett tätt samarbete med forskare och lärare på National Institute of Education. Representanter för skolan pekar också på behovet att ständigt följa elevernas utvecklingen och att anpassa undervisningen efter deras förutsättningar så att de lär sig så effektivt som möjligt.

Artikeln lyfter fram att en del kritiker menar att de nyskapande och okonventionella undervisningsmetoderna riskerar att försämra elevernas möjligheter att klara de nationella proven.  SST hävdar det motsatta: genom att ge eleverna en undervisning som syftar till en djupare förståelse och en konkret tillämpning av kunskaperna, har de bättre förutsättningar än elever som får en mer traditionell och förmedlingsbaserad undervisning.

Fortsättning följer!


Kommentarer (2)

  1. Cecilia,

    Spännande, följer också utvecklingen i Singapore, vi har en del att lätt lära av dem:)

    Svara
  2. Michael,

    Vi kommer troligen att anamma ny informationsteknik i allt större utsträckning framöver och en diversifierad syn på positiva och negativa aspekter av införande är välkommet. Tack för denna artikel om framtidens skola i Singapore, passande tidpunkt då jag skriver en magisteruppsats om connectivism.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *