Danmark vill få fart på den pedagogiska IT-användningen

Danmark har ända sedan mitten av 90-talet arbetat för att integrera IT i undervisningen på folkeskolen och gymnasiet, men det har inte gått så snabbt som man hoppats på. Förändringar tar, som bekant, ofta längre tid än vad man räknat med, och kräver både tålamod och målinriktade satsningar.

I februari nämnde jag några forsknings- och utvecklingsprojekt som är på gång, och idag meddelade Undervisningsministeriet att en ny nationell IT-strategi för folkeskolen kommer att lanseras senare i år. Men redan nu lanseras tre initiativ på drygt elva miljoner danska kroner som en liten uppvärmning inför det som komma skall.

uvm

Det ena utvecklingsinitiativet handlar om digitala lärresurser som vänder sig till lärarna, och har till uppgift att öka deras förmåga att dra nytta av teknik- och mediautvecklingen i sin undervisningen. I höst är det dags för nya kursmål i ämnesundervisningen, det som på danska kallas Fælles Mål, och här pekar man tydligt ut vilka digitala färdigheter och kunskaper som eleverna förväntas utveckla i de olika ämnena. Men för att detta ska kunna förverkligas, är det förstås nödvändigt att lärarna tränar och reflekterar kring det som de behöver kunna. Det hela är gratis och kan användas av lärarna på egen hand eller för kompetensutveckling i organiserad form ute i kommunerna.

Läxhjälp online är det andra initiativet, och här handlar det om interaktiva lärresurser, animationer och videofilmer som ska öka förståelsen av viktiga frågor och problemställningar i olika ämnen. Tanken är både att materialet ska fungera som stöd för eleverna när de gör sina uppgifter hemma, och som ett sätt att differentiera undervisningen i klassen.

Det tredje initiativet går ut på att uppgradera EMU – Danmarks undervisningsplatform, som bland annat rymmer Materialeplatformen. Här handlar det dels om att skapa ett mer lättanvänt gränsnitt, och dels om att satsa på sociala medier och användarskapat innehåll. Plattformen ska helt enkelt bli mer i takt med tiden och bättre svara mot lärares och elevers behov.

vejledning

För att IT-användningen ska komma igång på allvar, gäller det alltså att förstå teknikens och de nya mediernas möjligheter och att kunna dra nytta av dem på ett kreativt sätt i undervisningen.

Igår publicerade Undervisningsministeriet en artikel om hur lärarna på Hornbæk Skole arbetar med mobiltelefon och sociala medier i undervisningen – ett konkret exempel på hur man kan gå tillväga i praktiken. Och som av en händelse lanserade IT- og Telestyrelsen idag en liten skrift på drygt 40 sidor i pdf-format, riktad till lärare som vill komma igång med mobilt lärande: Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring. Den är framtagen av eVidencenter, ett forsknings- och utvecklingscenter i jylländska Viby, som har till uppgift att utveckla den pedagogiska IT-användningen inom olika samhällsområden, bland annat i skolan.

Skriften ger en kort och koncis introduktion av de mobila möjligheterna, samtidigt som man resonerar klart och tydligt kring vad man bör tänka på in pedagogiskt och didaktiskt hänseende för att det hela verkligen ska fungera. Bland annat  poängteras att mobiltelefonen kommer bäst till nytta i situationer där eleverna ska arbeta självständigt för att lösa konkreta  problem, och där det gäller att kunna samarbeta för att samla in och analysera den information som krävs.

I skriften lyfter man också fram att IT och digitala medier är en kulturteknik – ett sätt att kommunicera, orientera sig och förstå omvärlden – som numera är lika viktig som att kunna läsa, skriva och räkna. Därför är det förstås avgörande att undervisningen i skolan följer med i samhällsutvecklingen, och låter eleverna utveckla de kompetenser som är nödvändiga.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *