Real Digital – Oslos satsning på digitala lärresurser

Hösten 2006 startade norska Kunnskapsdepartementet satsningen Kunnskapsløftet, vars övergripande syfte är att anpassa skolsystemet till den pågående samhällsutvecklingen. Som en del av detta anslog man bland annat pengar för utveckling av digitala lärresurser till fylkeskommunerna, totalt femtio miljoner norska kroner.

Samtliga fylkeskommuner, med undantag för Oslo, gick samman i NDLA – Nasjonal digital læringsarena – där man gemensamt skapar öppna digitala lärresurser i olika ämnen på grundskolan och gymnasiet. Oslo valde sin egen väg och drev istället projektet Real Digital, inriktat på matematik och naturvetenskap, som nu har avslutats och utvärderats.

kikora

Real Digital drog igång i början av 2007 och bestod av tre delprojekt. Ett delprojekt gick ut på att uppmuntra skolorna att använda befintliga digitala lärresurser, som bland annat finansierats med offentliga medel. Parabel, Viten och Naturfag.no är tre exempel.

I de båda andra delprojekten utvecklade man tillsammans med det privata näringslivet Kikora, en interaktiv, webbaserad lärresurs i matematik och World Beside, en virtuell, tredimensionell värld för upplevelsebaserat lärande inom bland annat biologi och fysik. Dessa båda lärresurser har utvecklats och testats i nära samarbete med pilotskolor i osloområdet.

Kikora har fått sitt namn från ordet för glädje på swahili, och är tänkt att göra matematikundervisningen på gymnasiet mer varierad, stimulerande och motiverande. Det har utvecklats tillsammans med lärare och elever på två gymnasieskolor och består av delarna Echo, Radar och Vector.

Echo presenterar uppgifterna, ger ledtrådar som hjälper eleverna med uträkningarna och rättar slutligen uppgifterna, som därefter analyseras och dokumenteras av Radar. I Radar kan läraren se hur långt eleverna har kommit, vad de har presterat och i vilken mån de når upp till kunskapsmålen. Vector anpassar och skräddarsyr uppgifterna efter elevernas prestationer, och här kan även läraren påverka och förändra innehållet.

Utvärderingen av Kikora visar att både lärare och elever uppfattar det som ett lättanvänt verktyg som fungerar väl som hjälp och stöd i matematikundervisningen, både i skolan och under arbetet med läxorna. På Kikoras webbplats finns tre korta filmer som visar funktioner och användningsområden.

worldbesideWorld Beside påminner om virtuella världar som exempelvis Second Life, och är en tredimensionell miljö där lärare och elever kan träffas, kommunicera och lösa uppgifter tillsammans.

Man kan säga att det rör sig om en simulation av jorden, eftersom tillvaron i den virtuella miljön följer samma naturlagar som gäller här. Därmed är det också möjligt att genomföra olika problembaserade projekt och laborationer som underlättar elevernas naturvetenskapliga förståelse

Teori och praktik knyts samman på ett intresseväckande och autentiskt sätt genom att eleverna kan utföra praktiska experiment och testa hypoteser inom områden som annars kan vara svåra att konkretisera och göra begripliga.

I den fjärde och sista projektrapporten beskrivs bland annat hur pilotskolorna undersökte och jämförde hur olika energikällor fungerar och hur de påverkar miljön. Inne i den virtuella världen kan allt testas och undersökas, handgripligen och det blir därmed också betydligt enklare att förstå processer och att se mönster och sammanhang.

Nu, när de båda projekten är avslutade, är tanken att lärresurserna ska börja användas ”i skarpt läge” ute på skolorna. Oslo kommun fortsätter i ytterligare ett år med satsningen Real Vital, där man arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra undervisningen i matematik och naturvetenskap, bland annat genom att stimulera till en ökad användning av digitala lärresurser.