Skolverkets förslag för att utveckla IT-användningen i skolan

De senaste två veckorna har jag bloggat om vad som är på gång i Danmark och  i Norge. Nu börjar det så smått även röra på sig här i Sverige!

I december förra året fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ge hjälp och stöd åt den pedagogiska IT-användningen i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. För att kunna genomföra detta, är det förstås nödvändigt att ta reda på hur IT-användningen ser ut och att föreslå insatser som kan driva utvecklingen framåt. I april presenterade Skolverket en undersökning av datortätheten, IT-användningen och lärarnas förmåga att dra nytta av teknikens möjligheter i sin undervisning. Därefter drog analysarbetet igång och idag presenteras resultatet i ett knappt trettiosidigt dokument.

Undersökningen i april visade att den pedagogiska IT-användningen ännu inte har kommit igång på allvar. Skolverket knyter i sin analys an till internationella erfarenheter som visar att detta beror på avsaknaden av en strategi som tydligt anger riktning och mål. Utan strategi blir det helt enkelt svårt att se infrastruktur, kompetensutveckling och nya arbetssätt i ett meningsfullt och utvecklande sammanhang. Därför är det nödvändigt att ta fram en genomtänkt strategi och att kontinuerligt diskutera hur undervisning och lärande kan förändras och förbättras med hjälp av ny teknik.

Den grundläggande slutsatsen i redovisningen är att digitaliseringen och globaliseringen av samhället innebär helt andra krav och helt andra möjligheter för skola, utbildning och livslångt lärande. Därför är det förstås avgörande att ta hänsyn till detta i det pågående arbetet med nya styrdokument för skolan. En viktig del är att börja resonera kring hur skolans uppdrag ska se ut i ett samhälle där det informella lärandet blir allt viktigare. Det gäller också att ta ställning till vilka kunskaper och färdigheter som barn, ungdomar och vuxna måste utveckla för att klara vardagens och arbetslivets krav.

it-i-undervisningen

Skolverket pekar på att begreppet digital kompetens måste göras tydligare i de nya styrdokumenten samtidigt som det kopplas till målen i de olika ämnena, precis som man bland annat gjort i Danmark och i Norge. Detta kräver en strategi för lärarutbildningen och för lärarnas kompetensutveckling. I det här avseendet spelar PIM en viktig roll, liksom resurser som exempelvis Kolla källan och Länkskafferiet.

En väsentlig förutsättning för att få en god pedagogisk utveckling med hjälp av IT är att använda och sprida aktuella forskningsresultat inom skolans värld. IT-användningen i sig är inte tillräcklig, utan det krävs en djupare förståelse av lärarens roll och hur undervisningssituationen bör se ut för att utveckla elevernas lärande och förståelse på bästa sätt.

Digitala lärresurser spelar en stor roll för att få fart på integrationen av IT i undervisningen och för att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter i takt med samhällsutvecklingens krav. Därför är det viktigt att ta fram stödmaterial som på olika sätt kan underlätta utvecklingen av digitala lärresurser och tjänster. Det är också betydelsefullt att börja samverka med arkiv, bibliotek, muséer, public service och andra aktörer, för att ge skolan tillgång till offentligt finansierat undervisningsmaterial. Om styrdokumenten kan göras digitalt tillgängliga och med hjälp av metadata kopplas till innehållet i de digitala lärresurserna, blir det enklare för lärare att utforma och planera sin undervisning.

Den fortsatta utvecklingen kräver strategiskt tänkande, en fri och öppen diskussion samt satsningar på kompetensutveckling och hård och mjuk infrastruktur. Här gäller det både att hålla ett öga på vad som sker i omvärlden och att ta hänsyn till våra egna förutsättningar och möjligheter.