En dator per elev – en internationell utblick

22-24 februari arrangerade OECD, Världsbanken, Inter-American Development Bank och Österrikes utbildningsdepartementet tillsammans en internationell konferens i Wien om erfarenheter av satsningar på en dator per elev i skolan. Det hela ägde rum inom ramen för OECD:s satsning New Millennium Learners, och syftade till att lyfta fram viktiga frågor och problemställningar,  att peka på utmaningar kring de pågående satsningarna samt att skapa förutsättningar för ett internationellt erfarenhetsutbyte.

New Millennium Learners

Som förberedelse för konferensen tog OECD fram fyra rapporter, bland annat ett paper, tillgängligt som word-dokument i en preliminär version, som presenterar satsningar från olika delar av världen, lyfter fram jämförande forskning och pekar på möjliga konsekvenser för beslutsfattare och myndigheter.

Programmet för de tre dagarna var tematiskt ordnat: första dagen gavs en allmän bakgrund till de olika satsningarna, andra dagen presenterades möjligheter och problem ur ett forskningsperspektiv och tredje dagen diskuterades erfarenheter, lärdomar samt tankar kring hur utvecklingen kan gå vidare.

Vi som inte var på plats kunde följa med med hjälp av Christoph Derndorfers videosändning på Ustream (av skiftande teknisk kvalitet) och twitterflödet på #1to1viena. På bloggen OLPC News har Christoph Derndorfer sammanfattat vad som behandlades under första, andra och tredje dagen.

Konferensen hade ett brett anslag och tog upp en rad olika satsningar allt ifrån internationella projekt som One Laptop Per Child (OLPC), Open Learning Exchange (OLE) och Barefoot Foundation till nationella initiativ som portugisiska Iniciativa Magalhães, Uruguays Plan Ceibal och den amerikanska delstatssatsningen Maine Learning Technology Initiative.

Trots alla olikheterna finns det dock ett gemensamt drag: det handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet att dra nytta av teknikutvecklingen för att utveckla sitt lärande och sina digitala förmågor. En viktig del av arbetet går ut på att försöka överbrygga den digitala klyftan, men här visar erfarenheterna att det inte bara handlar om att ge alla barn samma tekniska möjligheter. Det är också viktigt att ta fasta på socioekonomisk bakgrund och kulturellt kapital och att undersöka vilka förkunskaper och förmågor som är nödvändiga för att eleverna verkligen ska kunna dra nytta av de nya möjligheterna.

Resonemang kring detta kommer att presenteras i OECD:s kommande rapport Are the new millennium learners making the grade? som kommer att publiceras under våren.

Plan Ceibal

Innan konferensen avslutades, diskuterade deltagarna de utmaningar som man nu står inför. Här betonades bland annat betydelsen av att ta ett systemperspektiv, eftersom det krävs ett övergripande och holistiskt synsätt för att verkligen kunna greppa komplexiteten kring satsningarna på en dator per elev.

Det handlar ju inte bara om att använda datorn, utan om att föra in nya sätt att undervisa, andra perspektiv på lärande, nya kunskaper och förmågor och nya sätt att bedöma och värdera lärande, förståelse och kunskap.  Detta är varken enkelt att hantera för lärarna, eleverna eller för det formella utbildningssystemet.