Lärande i en tid av förändring

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, inledde den andra och avslutande dagen av Framtidens lärande med en presentation om lärandets mål och villkor i digitala tider. Dagens snabba förändringar kräver i många avseenden nya kunskaper och färdigheter. Samtidigt gör teknikutvecklingen och det nya medielandskapet det möjligt att undervisa och lära på helt andra sätt än tidigare. Detta ställer bland annat andra krav på sättet att mäta och värdera kunskap – och på lärarutbildning och kompetensutveckling.

OECD har redan konstaterat att de kunskaper som mäts i de internationella testerna inte längre är de mest relevanta och att testen måste förändras. Därför gäller det att fastställa nya mål för skolans undervisning och eleverns lärande. Det är även nödvändigt att lärare tillsammans med forskare kan ta fram undervisningssätt som hjälper eleverna utveckla den kompetensbas de behöver för att ständigt kunna lära om, lära nytt och lära av.

pimMikael Iselow, som leder PIM, Skolverkets satsning på praktisk it- och mediekompetens, gav tillsammans med PIM-ansvariga från Göteborg, Lund, Stockholm och Ystad en inblick i hur arbetet ser ut och går till. Idag är det 135 kommuner som deltar, det vill säga knappt hälften av landets 290 kommuner.  Just nu deltar deltar cirka 90000 lärare och skolledare i PIM.

Lisbeth Johansson, ansvarar för PIM i göteborgssstadsdelen Älvsborg, där man, som ett komplement, även låter arbetslag ansöka om medel för att utveckla sina idéer kring it i undervisningen. Det kan exempelvis handla om bloggar, animering, smartboard eller att skriva sig till läsning. Ett krav för att få medel är att man bloggar om sina erfarenheter och på så sätt delar med sig av sina lärdomar och insikter. Lingonbloggen och Älvans blogg är två exempel.

Joachim Thornström, PIM-ansvarig i Ystad, berättade att kommunens mål är att samtliga lärare ska nå PIM nivå 3 under en femårsperiod. Nu, när två år återstår, har man nått fram till 70%, och 90% känns som en fullt realistisk målsättning. Han konstaterade också att attityderna till it bland lärare har blivit mer positiv de senaste tre åren. Här har PIM-satsningen säkert spelat en stor roll.

Även i Ystad används bloggar för att sprida kunskaper kring it-användningen i undervisningen. Många dokumenterar också sitt arbete i multimedial form, t. ex år fem på Löderups skola och klass 4B på Backaskolan.

Malin Annergård Pierrou och Joakim Feldt från Sveriges kommuner och Landsting presenterade slutsatsen från sin nyligen genomförda analys Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skollkommuner. I det här sammanhanget definierades framgång som goda resultet från de nationella proven. Man gick igenom statistik från SCB om åren 2001-2008 och valde ut tio kommuner som konstant legat bra samt sex kommuner som lyft sig mot slutet av perioden. Därefter gjordes en detaljstudie av dessa sexton kommuner för att finna gemensamma drag.

Slutsatsen var att framgångsrika skolkommuner:

 1. Har bra ledare
 2. Lyfter fram kompetenta lärare
 3. Har höga förväntningar på elevernas och lärarnas förmåga
 4. Tar reda på hur det går
 5. Har fungerande relationer
 6. Har tydlig ansvarsfördelning
 7. Fångar upp elever med svårigheter
 8. Har enats om skolans mål

Troed Troedsson, som kallar sig framtidsanalytiker, var sista punkten på programmet. Han konstaterade att vi alldeles för ofta intresserar oss för produkten kunskap istället för att ägna uppmärksamheten åt lärprocesserna. I ett samhälle där förändringarna går snabbare än någonsin, har de allra flesta kunskaper kort livslängd. Det viktigaste är alltså inte att besitta en stor mängd kunskaper, utan att ha förmågan att följa med i flödet, uppdatera sina kunskaper och anpassa sig efter omständigheternas villkor och krav.

Framtidens lärande innebär alltså inte att undervisningen i skolan ska se ut på samma sätt som tidigare, fast med andra verktyg. Enligt Troed Troedsson handlar det istället om att läraren ska hjälpa eleverna att skapa en god realtidsförmåga – att kunna tänka kortsiktigt, samarbeta och utveckla de kunskaper och färdigheter som den konkreta situtationen kräver.


Kommentarer (4)

 1. Elisabeth,

  Hej,jag har just skrivit en examensuppsats om det du tagit upp. I min uppsats ingår även en vägledande modell för hur man integrerar IKT-verktyg i skolan. Titeln är ”Ett vinnande koncept för strategier med IKT i skolan”.

  Svara
  1. Stefan Pålsson,

   Hej!

   Tack för kommentaren!

   Det låter intressant. Finns din uppsats tillgänglig på nätet?

   Svara
 2. Elisabeth,

  Hej,uppsatsen kommer att publiceras efter att mitt betyg rapporteras in. Det kan alltså dröja något innan den går att hitta i UB:s databas. När den väl är publicerad hittar man den via Sök/Uppsatser där man väljer GUPEA-studentuppsatser.
  (privat)
  Om du vill kan jag skicka den?

  Svara
  1. Stefan Pålsson,

   OK! Mejla gärna!

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *