New York vill förnya skolan

I mitten av april presenterades New York City Innovation Zone (iZone), en satsning på att förnya undervisningen och att anpassa skolan till dagens krav. Under läsåret 2010/11 kommer drygt åttio skolor och 13 000 elever att delta i satsningen, vars syfte är att överskrida industrisamhällets ramar för att istället hitta nya arbetssätt och rutiner.

Utgångspunkten för iZone är att skolans verksamhet har fastnat i gamla invanda arbetssätt medan resten av samhället har gått vidare och börjat förändra organisation och arbetssätt. New York City Department of Education (NYCDE) har nyligen genomfört en pilotstudie där tio skolor valts ut att delta. Nu är det alltså dags för USA:s största skoldistrikt att gå ett steg längre.

Generation Schools Network, en brooklynbaserad privat och icke-vinstdrivande satsning på att förnya hela skolsystemet är en viktig förebild. Här satsar man bland annat på att minska klasstorleken, öka undervisningstiden, integrera it i undervisningen samt att fokusera lärarnas tid på de pedagogiska arbetsuppgifterna. Det handlar om att skapa en flexibel modell för att kunna hantera komplexa och varierande utvecklingsprocesser.

The New American Academy är ett bra och föredömligt exempel inom det offentliga skolsystemet som bygger på samarbete mellan NYCDE, United Federation of Teachers och Harvard Graduate School of Education. Den vägledande tanken är att bryta med skolans traditionella sätt att se ut och fungera. Därför vill man bland annat satsa på språkundervisning, lärarkontinuitet från förskolan till och med femman, en undervisning som är förankrad i aktuell forskning, högre lärartäthet samt målmedvetet arbete med elevernas ledarskapsförmåga.

En annan viktig förebild är The NYC iSchool, en offentlig experimentskola där eleverna arbetar problembaserat, kollaborativt och ämnesöverskridande i tätt samarbete med det omgivande samhället. Den har i stor utsträckning fungerat som modell för satsningen på iZone.

De skolor som valts ut att delta i iZone kommer att inrikta förnyelsearbetet på en av tre kategorier:

 1. Nytänkande kring arbetstid och bemanning. Här hoppas man både öka undervisningstiden och lärartätheten – och förbättra elevernas lärande.
 2. Individuell anpassning med hjälp av it. Genom att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov vill man höja deras motivation och prestation.
 3. Undervisning online. Ständig tillgång till vägledning och lärresurser på nätet kan förhoppningsvis bidra till att individanpassa undervisningen och ge bättre möjligheter för eleverna att få den hjälp och vägledning som de behöver. Samtidigt förändras lärarrollen för dem som undervisar online, från en förmedlande till en mer coachaktig roll.

Joel Klein, som leder NYCDE, arbetar hårt och målmedvetet för att förbättra utbildning och undervisning i New York. Men det finns förstås även röster som är kritiska till de nya satsningarna. De undrar om de föreslagna lösningarna kommer att lösa problemen eller om det snarare rör sig om skrivbordskonstruktioner som inte fungerar i verkligheten. Framtiden får utvisa vem som har rätt.


Kommentarer (3)

 1. Per Falk,

  Mycket intressant, man kan bara hoppas att Sverige vågar följa det här projektet. Tänk dig en kraftsamling kring undervisningstid, lärartäthet och kommunikation mellan lärare, elev, hemmet och kunskapen – vad mer kan man begära av en skola idag? Inte mycket.

  Tack.

  Svara
 2. idalith León Axelsson,

  Det är något som verkligen behövs i det extremt traditionella svenska skolsystemet. Men det vi lärare som måste ta initiativet. Vi ska t. ex. våga att lämna textböcker åt sidan och ersätta dem med dinamiska, moderna och intressanta digitala medel. Det är en bra början!

  Svara
 3. Andreas Berntsen,

  Jag tycker att dessa satsningar är helt rätt i tiden. Att påstå att Sverige har en traditionell syn på undervisning är felaktig då vi satsar för fullt på entreprenöriellt lärande. Skolverket har gjort klart att detta kommer att införas mer och vi undervisar redan enligt tematiska och ämnesövergripande metoder. Den ”svenska” modellen är i mångt och mycket redan där. På vår skola har vi brutit med gamla vanor och undervisar tematiskt alltid. Vi arbetar i arbetslag som en enhet och stödjer eleverna genom coachning och föreläsning. Undervisningsmaterialet finns alltid tillhanda digitalt med hjälp av pdf-filer på en gemensam databas där eleverna även kan hitta andra intressanta upplägg och övningar.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *