NuVu – interaktiv undervisning i studioform

NuVu (”New View”) är en satsning på problembaserat och ämnesöverskridande lärande i studioform för alla intresserade ungdomar mellan 14 och 18 år i trakterna av Boston.  I våras genomfördes ett pilotprojekt med lyckat resultat och nu ska man dra igång verksamheten på allvar. Det hela drivs av några yngre forskare och doktorander vid MIT, inom ramen för deras gemensamma innovationsföretag Pluc-k. Verksamheten ska finansieras genom avgifter från de studerande, som både kan välja att följa all undervisning eller att delta i enskilda studios.

NuVu

Studioformen innebär att lärare och elever tillsammans skapar en undervisningsmiljö som bygger på kunskapsdelning och samarbete och förenar teori med praktik. Man utgår ifrån en konstruktivistisk syn på lärande, och det finns ett tydligt släktskap med John Deweys tankar kring ”learning by doing” för drygt hundra år sedan. Det handlar om en syn på undervisning och lärande som en gemensam aktivitet, en ständigt pågående dialog och ett praktiskt undersökande arbete som ska leda till en konkret förståelse av hur verkligheten ser ut och fungerar.

Flera amerikanska högskolor, bland annat Rensselaer Polytechnic Institute, Dickinson College och Washington University, började undervisa på det här interaktiva sättet inom det naturvetenskapliga ämnesområdet på 80- och 90-talet med gott resultat. Detta har både lett till att arbetssättet har vidareutvecklats och och att det har spritts vidare till andra undervisningsformer, ämnesområden och åldersgrupper.

På NuVu består ett läsår av tre terminer på vardera elva veckor och under varje termin arrangeras två veckor långa studios inom olika områden som samtliga knyter an till ett gemensamt tema. Läsåret inleds av två veckors introduktion, en ”genius camp”, där eleverna både ska tillägna sig arbetsformen och bekanta sig med de digitala verktyg och tjänster som ska användas i undervisningen.

Det ses som en självklarhet att eleverna ska lära sig att söka och värdera information på nätet, samarbeta med varandra och med utomstående genom olika slags digitala medier. De ska också träna sig i att dokumentera och presentera sitt arbeten i olika former, inte minst video och andra former av multimedia.

Den digitala utvecklingen spelar en allt viktigare roll i samhället och detta måste förstås även prägla en samtida undervisning. Det handlar både om att känna till och kunna använda digitala tjänster och verktyg i praktiken och att förstå hur de påverkar och samverkar med den pågående utvecklingen av samhälle, arbetsliv och vardag.

Temat för pilotprojektet var framtidens stad. Inom ramen för det arbetade man med studios kring alternativa energiformer, hur staden kan kartläggas med hjälp av ballonger, musikalisk gestaltning av stadens liv och ljud samt olika sätt att dokumentera tillvaron i staden i filmform.

Höstens tema är science fiction. Här kommer undervisningen att ske i studios som behandlar fusionsenergi, gruvdrift i rymden, framtidsperspektiv kring global uppvärmning, nanoteknologi, framtidsvyer inom film, musik och design samt visioner som rör alternativa världar.

Varje studio inleds med att lärare och elever kommer överens om frågeställningar och perspektiv som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Därefter arbetar man tillsammans i mindre grupper för att gemensamt lösa sina respektive uppgifter. När arbetet är genomfört presenteras det för hela gruppen och det bedöms av ämneskunniga från akademi och näringsliv.

Undervisningen leds av yrkesverksamma inom närings- och kulturliv och av doktorander och lärare från MIT och Harvard som är specialiserade inom de områden som behandlas. Ett tiotal elever deltar i en studio och det finns både en ansvarig lärare och en lärare som har en biträdande och kompletterande funktion. Tanken är att undervisningen ska vara aktuell, verklighetsinriktad och framåtblickande, och att alla elever ska ges goda förutsättningar att utveckla en djupare förståelse och ett vidare intresse.

Marknadsföring och kommunikation på nätet är en naturlig del av arbetet med NuVu och man finns både på Twitter, Facebook och Vimeo. Öppenhet och samarbete är lika viktig utåt som inåt för att utveckla verksamheten och tillsammans med andra kunna hitta nya vägar och mål.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *