Webbseminarium om öppna digitala lärresurser

8 september arrangerar nätverket Dela! och Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) ett kostnadsfritt webbseminarium om öppna digitala lärresurser och hur de kan användas i undervisningen. Webbseminariet är en del av det nationella projekt kring kunskapsspridning om öppna digitala lärresurser som ITHU driver på uppdrag av Kungliga Biblioteket fram till våren 2011.

Alla som arbetar med utbildning, oavsett yrkeskategori och nivå, är välkomna att anmäla sig senast 6 september. I skrivande stund är mer än 160 personer anmälda och en stor del kommer från skolans värld.

Syftet med webbseminariet är att diskutera och resonera kring följande problemställningar:

  1. Vari består nyttan i att dela med sig av egna och att bygga vidare på andras digitala lärresurser?
  2. Vilka pedagogiska möjligheter öppnar sig – och vilka ramar medger upphovsrätten?
  3. Hur kan öppna digitala lärresurser och digitala medier användas i undervisningen tillsammans med traditionella kunskapskällor?

Webbseminariet äger rum i form av ett panelsamtal där samtliga deltagare kan bidra med frågor, synpunkter och tankar. I panelen deltar Niklas Karlsson, nätverket Dela!, Alma Taawo, Skolverket, Fredrik Paulsson, Umeå universitet, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Åsa Forsberg, Lunds universitet och Fred Johansen, Høgskolen i Gjøvik. Samtalet modereras av Markus Schneider, Karlstads universitet.

Öppna digitala lärresurser är en viktig del av det arbete som pågår runt om i världen med att utveckla undervisningen i takt med samhällsutvecklingen. Vi lever i ett globalt samhälle där den enorma informationsmängden ständigt växer och gränsen mellan medieproducent och -konsument blir alltmer otydlig. Samarbete, kritiskt tänkande och livslångt lärande är därför nödvändigt för att hantera de utmaningar som uppstår i den dagliga tillvaron.

Skolan kan spela en avgörande roll i det här sammanhanget, men det förutsätter att beslutsfattare, skolledare och pedagoger kan skapa de förutsättningar som krävs idag för att främja elevernas kunskapsutveckling och lärande. Det handlar både om ett pedagogiskt nytänkande och om nya sätt att se på upphovsrätt, informationsspridning, kunskapsdelning och skapande.

OECD lyfter i sin rapport Beyond Textbooks fram behovet av att regeringar och myndigheter tänker igenom vilka kunskaper och färdigheter en modern undervisning ska utveckla, och att de skapar goda förutsättningar för lärarna att använda öppna digitala lärresurser i sin undervisning. Här handlar det både om att öka tillgängligheten och att förändra de upphovsrättsliga ramarna. Detta pekar även Skolverket på i rapporten Utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom skolan, som kom för ungefär ett år sedan.

Inom EU pågår sedan flera år tillbaka ett målmedvetet arbete i den här riktningen. I december 2006 kom Europaparlamentets och Europeiska rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande och Europeiska skoldatanätet har länge drivit olika samarbetsprojekt kring digitala lärresurser. Learning Resource Exchange och eQualityNet är två aktuella exempel och här spelar även användningen av licenser från Creative Commons, som gör det enklare för upphovsmän att dela och sprida sina verk, en viktig roll.

Här i Sverige har Skolverket utvecklat söktjänsten Spindeln och tagit fram en lärarguide om Creative Commons för att underlätta användningen av digitala lärresurser i skolan.

Det här webbseminariet kan säkert bli ett viktigt steg på vägen mot mer användning och skapande av öppna digitala lärresurser i den svenska skolan.

Jag återkommer andra veckan i september med en sammanfattning av samtal och slutsatser!