Digitaliseringens utmaningar och möjligheter

Connie Yowell är ansvarig för utbildningsområdet på den amerikanska stiftelsen MacArthur Foundation, som bland annat driver ett uppmärksammat femårigt forskningsprogram kring digitala medier och lärande. Projekten – och reflektioner kring aktuella frågor som hänger samman med dem – presenteras regelbundet på bloggen Spotlight on Digital Media and Learning.

Spotlight

I fredags skrev Yowell en krönika i Huffington Post där hon betonar behovet av nya visioner för utbildning och lärande som tar hänsyn till  den digitala samhällsutvecklingen.

Yowell menar att den amerikanska skolan fortfarande lever kvar i industrisamhällets föreställningsvärld, vilket hon anser är en viktig orsak till den allt sämre kunskapsnivån bland barn och ungdomar. Den snabba utvecklingen av digitala medier skapar helt andra förutsättningar för ett intresseinriktat, engagerat och samarbetsinriktat lärande som är informellt och i allt högre grad sker utanför skolans och klassrummens väggar. Hon konstaterar också att forskningen visar att de ungdomar som lär sig på det här sättet blir mer självständiga, utvecklar bättre kunskaper och blir bättre rustade att möta samhällsutvecklingens krav.

I krönikan nämner Connie Yowell att det redan finns goda exempel att dra lärdom av och att bygga vidare på. I all korthet nämner hon två projekt som stöds av MacArthur Foundation.

Quest to Learn

Quest to Learn är ett projekt som drivs av Institute of Play i New York. Här är ambitionen att skapa en undervisningsmodell som utgår ifrån datorspelens situerade lärande. Därför lägger man tonvikten vid samarbete, kunskapsdelning, mentorskap och gemensam lösning av konkreta, verkliga problem.

YOUMedia är en satsning av Chicago Public Library som går ut på att hjälpa gymnasieelever att handskas med dagens informationsöverflöd och att själva bli ständigt lärande och kreativa producenter i ett alltmer socialt medialandskap. En viktig del av detta är att kunna informera sig om, gestalta, bilda opinion om och att försöka lösa de problem som finns i närsamhället och som präglar vardagen.

Youmedia

Precis som OECD visade i en rapport i våras, finns det en överhängande risk för en djup och allvarlig digital klyfta i samhället om inte alla medborgare ges möjlighet att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som blir allt viktigare. Det räcker inte att ha tillgång till och att kunna hantera de digitala verktygen, utan det det gäller att förmå utnyttja de nya möjligheterna att utveckla sitt lärande, att fördjupa och vidga sina kunskaper samt att kunna göra sin röst hörd.  Och detta är förstås ett intrikat globalt problem som söker sin lösning.

Nordic Journal of Digital Literacy

Det första numret av Nordic Journal of Digital Literacy (som tidigare hette Digital kompetanse) innehåller fem läsvärda artiklar av svenska och norska forskare som fäster blicken på olika perspektiv på och konsekvenser av ungas nätanvändning. I det här sammanhanget vill jag särskilt lyfta fram Ola Erstads artikel Educating the Digital Generation, som vidareutvecklar den problematik som Connie Yowell och OECD pekar på.

Erstad menar att det är en angelägen uppgift för forskningen att under de närmast kommande åren undersöka vilka kunskapskrav som det digitala samhället skapar och att beskriva skolans institutionella roll. Framför allt handlar det om att reda på hur skolan kan fungera som ett rum för reflektion och kunskapsbyggande som hjälper alla unga att fungera som medborgare i en digital kultur och i ett digitalt samhälle.

Ung kommunikation

Den digitala utvecklingen av kulturen och samhället är även något projektet Ung kommunikation vid Linnéuniversitetet i Växjö tar fasta på i sin verksamhet. När de nya lärarstudenterna började sin utbildning i förra veckan, gav man dem en tvärvetenskaplig introduktion till de förändringar som formar vår tillvaro och som man måste förstå och hantera för att fungera som lärare idag.

Mats Trondman, professor i kultursociologi, Ann-Marie Folkesson, lektor i pedagogik och konstnären Lars Palm gav var och en, utifrån sin horisont, en beskrivning av hur de digitala förändringarna påverkar såväl elevernas kunskapsbehov som lärarens kompetenser och roll. Litteratur- och pedagogikforskaren Christina Olin-Scheller, som jag intervjuade i våras, berättade om hur det förändrade medielandskapet och det ökade intresset för bl a fan fiction påverkar villkoren för undervisningen i svenska.

Ung kommunikation kommer även att delta i den lokala  lärarutbildningen framöver,  för att belysa och föra fram den digitala utvecklingens inverkan på den blivande yrkesverksamheten inom utbildning och lärande.

Education Nation

Connie Yowell nämner också i sin krönika att mediegiganten NBC Universal arrangerar Education Nation, tänkt att vara en årlig veckolång aktivitet, under sista veckan i september. Då kommer man att belysa och diskutera de utmaningar som digitaliseringen och andra aspekter av den pågående samhällsutvecklingen innebär för det amerikanska skolsystemet. En hel del tunga namn inom utbildningsområdet, inte minst utbildningsministern Arne Duncan, kommer att delta.

Det finns sannolikt goda skäl att återkomma till detta om ungefär en månad. Och en hel del av resonemangen är säkert högst relevanta även för oss i Sverige. Det handlar om en global förändringsprocess som berör oss alla och som på sikt kan komma att få djupgående konsekvenser.