Forskning kring varsin dator och teknikburna kunskapsprocesser

På Örebro universitet och på Högskolan Dalarna ljuder efter årsskiftet startskottet för en ny och spännande satsning: Forskarskolan teknikburna kunskapsprocesser (TKP). Den här tvärvetenskapliga satsningen knyter väl an till den forskning kring lärande i olika kommunikationsprocesser som bedrivs i Örebro och blir en del av forsknings- och utvecklingsprojektet Nästa generations lärande i Falun.

Forskarskolans arbete kommer att ledas av Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

Det allra första projektet som de tretton doktoranderna och de tio seniorforskarna ska sätta tänderna i är högaktuellt: svenska kommuners och friskolors satsningar på varsin dator till alla elever och lärare. I projektet, som heter Unos uno, ingår elva kommuner som redan är igång eller ligger i startgroparna.

Falkenberg påbörjade sin 1-1-satsning för tre år sedan, och nu har alla elever i år sju till nio varsin dator. Under den här månaden kommer även alla elever och lärare på gymnasiet att bli en del av satsningen, som snart omfattar 2200 elever och 300 lärare. Helsingborg satte igång sin satsning i augusti, och inleder med att köpa datorer till all pedagogisk personal. Målet är att samtliga elever, från tolv år och uppåt, ska få varsin dator under de kommande tre, fyra åren.

En-till-En Köping startade i september förra året på Karlbergsskolan och Scheeleskolan, och beräknas pågå under tre år. I Lysekil får eleverna på Gullmarsgymnasiet en egen dator från och med den här terminen. Malmö stad planerar att satsa heltäckande på 1-1 framöver och har redan satt igång i mindre skala. För ett år sedan fick lärarna på Paul gymnasium varsin dator, och i januari var det dags för eleverna. Augustenborgskolan blir den första grundskolan i Malmö där alla elever får en egen dator.

Nacka har, som jag nämnt tidigare, påbörjat en 1-1 satsning  i några av kommunens skolor, både på grundskole- och på gymnasienivå. Ett exempel på detta är Björknässkolan, där samtliga 870 elever i år 1-9 har varsin dator. I Sollentuna arbetar förvaltningschefen med att ta fram en plan för att alla elever från förskolan till och med år nio ska ha en egen dator senast höstterminen 2013.  Västerås har nyligen påbörjat en långsiktig satsning vars första etapp innebär att elever från år sex till gymnasiet får varsin dator.

Utöver de kommunala projekten ingår också 1-1-satsningarna på Pysslingens skolor i Täby och i Nacka.

Tanken med det här forskningsprojektet är att doktoranderna och seniorforskarna på TKP ska undersöka hur tillgången till varsin dator påverkar elevernas lärande och utveckling. De ska även ta reda på hur lärarnas roll och arbetssätt finner nya vägar. Betydelsen av skolledningens styrning, ledning och samverkan och hur relationerna mellan hemmet och skolan förändras, är andra teman som kommer att avhandlas.

Många kommuner tar fram strategier för hur it-utvecklingen bäst ska komma till nytta i skolan. Målet är naturligtvis att förbättra undervisningen och att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande.

Internationella erfarenheter pekar på behovet av ett systemperspektiv för att få grepp om de komplexa utmaningar som den här typen av satsningar innebär. Detta framgick bland annat på den internationella konferens om 1-1-satsningar som OECD var med om att arrangera i februari. Brittiska Futurelabs forskningsöversikt kring vad som krävs för att genomföra en förnyelse av skolans undervisning är också värd att lyfta fram i det här sammanhanget.

Det ska bli intressant att följa de fortsatta satsningarna på 1-1 i svenska kommuner och att hålla ett öga på den nya forskarskolans arbete. Återkommer i ärendet!