YOUmedia – informellt lärande på biblioteket

I början av september skrev jag ett inlägg som tog sin utgångspunkt i en krönika i Huffington Post, skriven av Connie Yowell, ansvarig för utvecklingsprojekt inom utbildningsområdet på MacArthur Foundation. I krönikan argumenterade hon för att den digitala utvecklingen innebär genomgripande förändringar i samhället som kräver nya visioner för utbildning och lärande. Skolan har sina rötter i industrisamhällets villkor och behov, men nu är vi på väg i en annan riktning, mot ett mål som ännu inte går att ge en tydlig definition.

Det händer mycket intressant inom det informella lärandet, och Yowell menar att skolan måste dra lärdom av detta för att kunna utforma en undervisning som ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla de kompetenser som de behöver ute i samhället. Hon nämnde två konkreta exempel, och båda är projekt som stöds av MacArthur Foundation. Det ena är Quest to Learn, en skolsatsning i New York som använder datorspel som undervisningsmodell. YOUmedia är det andra exemplet; ett projekt som drivs av Chicago Public Library och Digital Youth Network. Målet är både att  främja läs- och skrivintresset och få fart på förmågan att förstå och använda de nya digitala medierna.

Digital Youth Network startades av medieforskaren Nichole Pinkard, och är en del av ett större forskningsprojekt med flera samverkande universitet som tar fram fungerande modeller för undervisning och lärande med hjälp av it och digitala medier.

För ett par veckor sedan skrev kulturantropologen Mimi Ito en artikel om YOUmedia, där hon berättar om sina upplevelser från ett besök på det bibliotek mitt i Chicago där verksamheten bedrivs. Hon beskriver en intensiv, intressedriven och motiverande verksamhet, där unga med hjälp av kunniga mentorer lär sig att att skapa och hantera alla slags medier, både analoga och digitala.

Genom att delta i projekt som knyter an till deras vardag och intressen, och genom att skapa och dela kunskap med jämnåriga, utvecklar de sin digitala kompetens och sin uttrycksförmåga.  Samtidigt tränar de  sig i att göra sin röst hörd och att bli delaktiga i det demokratiska arbetet. Och trots att YOUmedia knappt gjort någon reklam för verksamheten, strömmar ungdomar dit på sin fritid för att utveckla kunskaper som de inte kan tillägna sig i skolan och som är svåra att utveckla på egen hand, utan hjälp och vägledning.

Ito, som bland annat deltagit i de tvärvetenskapliga forskningsprojekten Digital Youth Project och Digital Generation Project, blev tydligt imponerad av vad hon såg. Hon konstaterar i krönikan att den allmänna utbildningen inte bara är något som skolan ska ägna sig åt. Bibliotek och andra offentliga institutioner kan också spela viktiga roller i det här sammanhanget, liksom icke-vinstdrivande organisationer som på olika sätt arbetar med media, information, kunskapsspridning och skapande. Detta är även något som vi börjar se exempel på här i Sverige, inte minst nu när det är uppenbart att kulturarvet kan bli en viktig digital lärresurs och att undervisning och lärande kan vara en del av muséers och arkivs verksamhet.

Den amerikanska regeringen har också tagit intryck av framgångarna i Chicago, och beslöt för några månader sedan att bidra till en nationell satsning i samma stil inom ramen för handlingsplanen Educate to Innovate.

YOUmedia ingår även i Chicagos satsning Digital Excellence Initiative, som går ut på att överbrygga den digitala klyftan och att skapa en digital delaktighet hos alla stadens invånare, i alla åldrar. Detta påminner förstås om den svenska folkbildningssatsningen IKT-lyftet och om det upprop för digital delaktighet bland alla vuxna som .SE och ett antal folkbildningsorganisationer undertecknade för en vecka sedan.

Kan YOUmedia fungera som modell för en liknande verksamhet för barn och unga här i Sverige? Vore det en bra idé?