Skolinspektionen ska granska it-användningen

Idag arrangerade Skolinspektionen ett seminarium på Framtidens lärande där man presenterade den kommande granskningen av hur it används och kommer till nytta i skolans undervisning. Det hela presenterades av den ansvarige projektledaren Linda Källman och hennes kollega Charlotte Haglund.

Myndighetens övergripande syfte är att bidra till att de regelverk som gäller för skolan efterlevs, att undervisningen håller en hög kvalitet och att verksamheten utvecklas i den riktning som riksdagen har beslutat. Granskningen ska ske med utgångspunkt i elevernas behov och målet är att den svenska skolan ska kunna erbjuda en god undervisning i en trygg miljö där alla elever har minst godkänt i alla ämnen. Förutom att granska verksamheten, ska Skolinspektionen även ge råd, vägledning och stöd för att hjälpa huvudmännen att lösa de brister som konstateras.

Under de kommande fem åren kommer Skolinspektionen att granska alla skolor för att undersöka att reglerna följs och att undervisningen håller den kvalitet som förväntas.

Ett viktigt skäl till att Skolinspektionen nu ska fästa blicken på it-användningen, är att det har saknats centrala direktiv och riktlinjer inom det här området. Det pågående arbetet med att skapa en digital agenda för Sverige som omfattar hela samhället spelar förstås en stor roll.  EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, som Sverige står bakom, är ett annat viktigt skäl. Digital kompetens är en av dessa nyckelkompetenser, och här har skolan viktig roll för att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla barn och ungdomar. Det är ett viktigt demokratiskt ansvar, och det gäller att överbrygga den andra digitala klyfta som OECD varnat för.

Idag genomsyrar den digitala utvecklingen i stort sett hela samhället, och därför är det förstås nödvändigt att it kan bli en integrerad del av skolans vardag. Dessutom finns det mycket som pekar på att att undervisning och lärande kan förbättras och effektiviseras, inte minst genom en ökad individanpassning.

Charlotte Haglund och Linda Källman

Granskningen av it-användningen kommer att vara en del av ämnesgranskningen, och ska undersöka i vilken mån den stödjer lärandet och främja utvecklingen av elevernas digitala kompetens. Man ska också titta närmare på om skolorna arbetar aktivt och medvetet för att skapa förutsättningar för att använda tekniken på bra sätt i undervisningen.

Det handlar alltså inte om att undersöka hur den totala it-miljön ser ut och fungerar, utan att fästa blicken på pedagogiken. Genom att göra den här granskningen inom ramen för ämnesgranskningarna, kopplade till de krav som anges i kurs- och läroplaner, får man den konkretion som krävs.

Linda Källman och Charlotte Haglund konstaterade att digital kompetens  inte nämns i den nya läroplanen, men att de kunskaper och färdigheter som den omfattar genomsyrar hela innehållet. Vissa ämnen, exempelvis svenska, kräver en pedagogiskt genomtänkt undervisning för att målen ska kunna uppnås. Här handlar det bland annat om att kunna hantera olika typer av texter och att kunna söka, värdera och hantera information från olika slags källor. It kan dock användas i alla ämnen för att stödja elevernas lärande, bland annat genom att bidra till en förbättrad pedagogik, ett kritiskt förhållningssätt, en ökad individanpassning och en högre grad av motivation.

Under 2011 kommer Skolinspektionen att titta närmare på svenska i årskurs 7-9 (med fokus på läsundervisningen), religionskunskap i gymnasieskolan, idrott och hälsa i årskurs 4-6 samt undervisningen i naturorienterande ämnen i årskurs 1-3.

Resultatet av årets granskningar kommer att redovisas i de olika ämnesrapporterna och i en separat rapport som sannolikt publiceras i maj nästa år.


Kommentarer (1)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *