Utbildning viktigt i Australiens digitala strategi

Jag har tidigare skrivit om Digital Education Revolution, Australiens nationella satsning på att modernisera skolan, liksom arbetet med att lyfta fram den pedagogiska it-användningen på landets lärarutbildningar, en del av en treårig digital strategi för landets lärare och skolledare. Idag presenterade den federala regeringen en nationell digital ekonomisk strategi som sätter de här insatserna i ett större, mer övergripande sammanhang.

Australiens strategi kan jämföras med det pågående arbetet med en digital agenda för Sverige, som är en del av EU-kommissionens initiativ Digital Agenda for Europe. Båda strategierna sträcker sig fram till 2020, och på båda håll är syftet är att stärka den globala konkurrenskraften och att främja en ekonomisk tillväxt som drar nytta av de digitala möjligheterna.

Infrastruktursatsningar inom bredbandsområdet är en viktig grund, men för att den ska få det genomslag som man strävar efter krävs en rad initiativ inom olika samhällsområden, inte minst skola och utbildning.

I den australiska strategin betonas att det nationella bredbandsnätet, som just nu läggs ut, kommer att skapa helt andra möjligheter till utbildning och lärande. Målet är att både skolor och högre utbildningar ska ges möjlighet att utveckla nyskapande och flexibla lösningar som ger ständig tillgång till digitala lärresurser och nätbaserad undervisning.

Det pågående arbetet med Digital Education Revolution innebär att såväl lärare som elever ska förberedas för den digitala och globalt sammankopplade värld som just nu växer fram. Här ingår införandet av varsin dator för alla elever i år nio till tolv och satsningarna på att underlätta för lärare och skolledare att integrera it i undervisningen och i skolans vardag.

En nationell yrkesstandard för lärare, som presenterades i februari, är också ett sätt underlätta moderniseringen av skolan, genom att ange tydliga och enhetliga krav på lärares undervisning och yrkesverksamhet. Hit hör även den nya läroplanen, beräknad att vara klar 2013, som bygger på målen i Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians från december 2008.

I den här deklarationen drog de regionala utbildningministrarna gemensamt upp mål, riktlinjer och handlingsplan för de kommande tio årens skolpolitik. Förutom de ekonomiska målen, betonas också skolans centrala roll i skapandet av ett demokratiskt och rättvist samhälle där välfärd, kulturell mångfald, lika möjligheter och respekt för Australiens ursprungliga kultur fungerar som grundstenar. Och eftersom den digitala utvecklingen spelar en allt större roll i samhällsutvecklingen, är det viktigt att den genomsyrar utbildning och undervisning.

För att underlätta nytänkandet och skapandet av pedagogiska lösningar som verkligen drar nytta av bredbandsnätet och digitala medier, lanserar den digitala strategin en fyrårigt program som öppnar för ansökningar i juli. Programmet omfattar 27.2 miljoner australiska dollar, det vill säga ungefär 200 miljoner kronor.

Tanken är bland annat att ge stöd åt satsningar som utvecklar och förbättrar nätbaserad undervisning, förbättrar lärares kompetensutveckling, förstärker banden mellan skolan och förbereder eleverna för arbetslivets krav. Det här programmet vänder sig till hela samhället, men skolans intressen och behov är förstås viktiga. De första satsningarna som ges stöd beräknas dra igång under nästa år.

I strategins avslutande resonemang betonas att den digitala ekonomiska och samhälleliga utvecklingen är dynamisk och svår att förutsäga, vilket innebär att det säkert krävs kompletteringar och förändringar framöver. Detsamma gäller förstås för skolans del, så det finns goda skäl att återkomma.

Om du vill följa med i den pågående debatten kring den digitala strategin, är det en god idé att hålla ett öga på hashtaggen #au20 på Twitter samt @DBCDEgov, som är twitteridentiteten för det ansvariga departementet, Department of Broadband, Communications and the Digital Economy.