Undersöka, förstå och berätta

I onsdags och torsdags arrangerade Ung kommunikation sin avslutningskonferens Då. Nu. Och sen då? på Linnéuniversitetet i Växjö. Ung Kommunikation var ett utvecklingsprojekt som drevs från 2006 av Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola med stöd av KK-stiftelsen. Det övergripande syftet var att i samverkan med resten av samhället arbeta för att integrera samhällsutveckling, digitala medier och ungdomskulturer i lärarutbildningen och i skolans undervisning.

Under de båda dagarna hölls ett antal föreläsningar och workshops inom olika ämnen och områden, allt ifrån Googles växande inflytande i samhället till dagens behov av kreativitet och kommunikation. En del av dem streamades direkt över nätet och går även att se i efterhand, via Bambuser.

I det här inlägget kommer jag att titta lite närmare på Marcelo Milrads knappt timslånga föredrag Nya lärandelandskap – utmaningar och möjligheter.

Marcelo Milrad, som är professor i datavetenskap, leder sedan ett antal år tillbaka CeLeKT, Center for Learning and Knowledge Technologies, vid Linnéuniversitetet. Här arbetar man tvärvetenskapligt, med utgångspunkt i bland annat John Deweys pragmatiska filosofi och Célestin Freinets pedagogik, för att skapa nya möjligheter för undervisning och lärande med hjälp av den snabba it-utvecklingen. Det handlar om att utgå från de ungas perspektiv och förutsättningar, att göra undervisningen konkret och inspirerande och att träna ett logiskt, erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt.

Han inledde föredraget med att konstatera att det under 1900-talet gjordes flera försök att använda och dra nytta av ny teknik i skolan, såväl radio som tv och datorer. Det blev dock inte några nämnvärda förändringar av detta, eftersom man varje gång tog sin utgångspunkt i klassrumsstrukturen och förmedlingspedagogiken. För att komma vidare krävs det istället att man försöker utgå från de nya vägar som öppnas av tekniken, och som gör det möjligt att arbeta på nya sätt med elevernas kunskapsutveckling och förståelse.

En viktigt uppgift för forskarna på CeLeKT är att överbrygga klyftan mellan det informella, teknikbaserade lärande som många elever upplever på fritiden och de i regel mer stelnade undervisnings- och lärandeformer som ryms inom skolans väggar. Numera handlar det mycket om digitala medier och mobil kommunikation, augmented reality och ubiquitous computing.

Tekniken gör det enklare än kanske någonsin tidigare att skapa konkreta undervisning- och lärandesituationer där eleverna, med hjälp av läraren, lär sig att förstå och hantera komplexa fenomen inom alla ämnesområden. Men samtidigt gäller det att betona vikten av att undersöka, reflektera och diskutera på ett metodiskt sätt för att greppa hur världen ser ut och fungerar.

Marcelo Milrad tog upp tre aktuella forskningsprojekt som CeLeKT driver tillsammans med utländska universitet, skolor, organisationer och företag: LETS GO, GeM och CoCreat.

LETS GO, som ska utläsas Learning Ecology with Technologies from Science for Global Outcomes, drivs tillsammans med Stanforduniversitetet, med stöd av Wallenberg Global Learning Network. Här är målet att eleverna ska utveckla en förståelse för ekologiska problemställningar och naturvetenskapligt arbetssätt genom att arbeta konkret och undersökande med smartphones, gps och visualiseringar. Projektet, som startade 2008 och avslutas nästa år, vänder sig till både högstadiet och gymnasiet och omfattar drygt 200 elever i Småland och i Kalifornien.

GeM, Geometry Mobile, är ett treårigt projekt som avslutas i år och som går ut på att lära grundskoleelever geometri och matematik ute i samhället med hjälp av mobiler, gps och augmented reality. Tanken är att underlätta förståelsen av abstrakta begrepp som höjd, omkrets och area genom att koppla dem till den konkreta verkligheten. Eleverna arbetar i grupper om tre med en mobil som används för att fotografera byggnader och att tagga med gps. Bilderna läggs sedan in i Google Maps och eleverna gör även tredimensionella modeller av byggnaderna med Google Sketchup som sedan läggs in i Google Earth.

GeM går ut på att eleverna tillsammans ska samla in bilder av fysiska objekt som analyseras med geometriska begrepp. När de är ”ute på fältet” spelas samtalet in med mobilen och används som som stöd när man arbetar fram sin presentation för hela klassen. På så sätt kan eleverna enkelt bygga vidare på tidigare tankar och resonemang när de är åter i klassrummet.

Cocreat är ett EU-projekt lett av LET vid Uleåborgs universitet som startade i februari och pågår till 2014. Det går ut på att undersöka hur mobiler och digitala medier kan användas i kollaborativt berättande med multimodala uttrycksformer, det vill säga både text, ljud, bild och film. För CeLeKTs del handlar det bland annat om att låta elever i år fyra till sex använda iPod Touch för att skapa dramatiseringar och berättelser om historiska händelser och sammanhang i en konkret, historisk miljö.

Nyligen genomfördes ett litet pilotprojekt i Kulturparken Småland där doktoranden Susanna Nordmark, en museipedagog samt tjugofyra elever i åtta åldersintegrerade grupper skapade berättelser om en fånges upplevelser i Kronobergs slott på 1600-talet. Eleverna skapade gemensamt en berättelse baserad på insamlad information och reflekterade under skapandet kring innehåll, gestaltning och form. Här är målet både att öka elevernas historieintresse, att fördjupa och konkretisera deras förståelse och att låta dem själva förmedla historia.

Utvecklingen av digitala medier och mobil teknik går med raska steg, och det görs mycket på CeLeKT för att försöka tillämpa de nya möjligheterna i undervisning och lärande på kreativa och utvecklande sätt.