Icivics – datorspel för demokratin

Icivics är en icke-vinstdrivande satsning på att skapa webbaserade datorspel som utvecklar amerikanska elevers förståelse av hur politiken och rättssystemet fungerar, så att de kan fungera som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det hela bygger på tankar och idéer hos Sandra Day O’Connor, numera pensionerad domare vid USA:s högsta domstol, som förenats med kunskaper och erfarenheter hos forskare och lärare vid Arizona State University och Georgetown Law samt spelutvecklare på Filament Games.

För att verkligen kunna fungera som medborgare, gäller det att förstå hur systemet fungerar, att veta vilka verktyg som finns till förfogande och att kunna använda dem för att lösa uppgifter och problem. Detta är precis vad man lär sig när man spelar ett datorspel! Men här är det förstås avgörande att se till att det inte bara blir ett spelande för spelandets egen skull, utan att skapa en stödjande ram som ger vägledning, skapar mening och förståelse och utvecklar kunskaper och färdigheter som kan användas i praktiken.

Några av spelen är tänkta att spelas gemensamt i klassen, projicerat på en duk eller tavla, så att eleverna och läraren gemensamt kan diskutera och resonera kring hur man ska gå tillväga. Andra spelas individuellt vid varsin dator, men även här är det viktigt att läraren kan finnas till hands för att räta ut frågetecken. Till varje spel hör också lektionsplaner, diskussionsuppgifter och problem som ska lösas genom informationssökning och kritisk analys.

Just nu finns det sexton kortare och längre spel på Icivics som behandlar olika områden och teman. Bland annat finns det spel som behandlar konstitutionen och rättighetsförklaringen (Bill of Rights), lokalt och federalt budgetarbete, medborgaraktivism samt juridik och lagstiftning. I Executive Command kan spelaren vara USA:s president och få en inblick i vad ämbetet innebär och hur arbetsuppgifterna kan se ut. Immigration Nation beskriver vägen från nyanländ invandrare till amerikansk medborgare.

Det gemensamma för samtliga spel är att de fokuserar det praktiska arbetet: hur opinionsbildning, beslutsfattande, domstolsarbete med mera faktiskt går till i verkligheten. Det avgörande är att utveckla en förståelse hos eleverna som får igång intresse och engagemang och gör det möjligt för dem att delta i debatten och greppa viktiga politiska frågor.

Precis som i kommersiella underhållningsspel går spelandet ut på att lösa problem, få utmärkelser och vinna poäng. Skillnaden här är att spelaren måste tillägna sig och kunna tillämpa kunskaper som rör olika aspekter av samhällssystemet för att komma vidare. Läraren kan också själv utforma uppgifter som ska lösas, och även följa hur det går för eleverna.

Icivics samarbetar sedan i våras med MacArthur Foundation kring satsningen Impact, som innebär att eleverna kan satsa sina vunna poäng på olika utvalda medborgarprojekt. Här är tanken att väcka intresset för det konkreta arbete som pågår ute i samhället, samtidigt som det blir möjligt att ge ett aktivt stöd. Var tredje månad får det projekt som vunnit flest poäng tusen dollar av Icivics för att utveckla sin verksamhet.

James Paul Gee, professor vid Arizona State University, som jag senast skrev om i början av juni, ingår i ledningsgruppen och deltar även i det praktiska arbetet med att utveckla spelen och andra lärresurser som hör till. I ledningsgruppen finns även representanter för det amerikanska Justitiedepartementet, flera stora företag samt universitet och forskningscentra.

Icivics är en av de satsningar som får ekonomiskt bidrag av Next Generation Learning Challenges (NLGC), ett samarbetsprojekt som leds av Educause med stöd av Bill & Melinda Gates Foundation och Hewlett Foundation. Syftet med det här projektet är att bidra till nytänkande projekt som utvecklar skolans undervisning och elevernas lärande med hjälp av teknikens möjligheter.

Målet för Icivics verksamhet sträcker sig emellertid utanför skolans och klassrummens väggar. Här gäller det också att skapa förutsättningar för en levande demokrati och ett stärkt inflytande för medborgarna i det ständigt pågående arbetet med att utveckla samhället.