Danmarks nationella strategi för it i skolan

För en vecka sedan presenterade den danska regeringen sin nationella strategi för it i skolan: En digital folkeskole. Den innebär totalt en satsning på upp till 1.5 miljarder danska kroner till och med 2015. 500 miljoner kommer från ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi), vars syfte är att investera i satsningar som förbättrar och effektiviserar den offentliga sektorn. Resten ska kommunerna ansvara för.

Den nationella strategin för skolan ingår i regeringens övergripande digitala agenda och strategi för hela den offentliga sektorn, Den digitale vej til fremtidens velfærd, som lades fram veckan innan.

Strategin förebådades  i december förra året, när regeringen kom med ett utspel om en djupgående reform och förbättring av skolan. En nationell it-strategi för skolan sågs som ett av flera viktiga initiativ för att genomföra utvecklingsarbetet. Redan 2009 nämnde dock regeringen behovet av en sådan strategi, i samband med införandet av nya ämnesplaner och miljardsatsningen på att renovera skolor och förbättra infrastruktur.

Utspelet byggde vidare på den dialog som förts med skolvärlden tidigare under året i arbetsgruppen Skolens rejsehold. Regeringen betonade bland annat vikten av att förankra skolutvecklingen bland elever, föräldrar och skolledning, öka den pedagogiska it-användningen, förbättra ämneskunskaperna samt att ställa upp klara mål och att vara öppna med resultatutvecklingen.

Direkt i inledningen av strategin skriver regeringen att målet är att danska elever ska vara bland de främsta i världen 2020. En ökad digitalisering av undervisningen är ett nödvändigt och avgörande steg på vägen dit. Man understryker att en bättre och mer vardaglig it-användning kan göra det möjligt för alla elever att få en passande undervisning och kunskapsutveckling i sin egen takt och efter sina behov. Samtidigt lär de sig de kritiska och kommunikativa färdigheter som de behöver för att göra sig gällande i dagens globala och digitala värld.

Syftet med strategin är att ge stöd åt en undervisningskultur och nya lärandeformer där it används i högre grad och på andra sätt än vad som sker idag. Det ska också bli möjligt att följa de enskilda elevernas kunskapsutveckling på ett bättre sätt och att förbättra dialogen mellan hemmet och skolan. Regeringen har en vision om en digital lärmiljö där elever, lärare och föräldrar har en samlad ingång och kan föra en löpande dialog kring utveckling och lärande.

Strategin innehåller sju satsningar inom olika områden.

Den första satsningen handlar om att ge stöd till inköp av digitala läromedel och lärresurser. Här satsar regeringen sin halva miljard, och man förutsätter att kommunerna satsar minst lika mycket. Avsikten är att under en fyraårsperiod hjälpa marknaden att ta fart, så att den efter satsningens slut är självbärande. En välfungerande marknad antas kunna ge en betydligt bättre och billigare tillgång till digitala lärresurser än idag, vilket i sin tur kan ge kommunerna ett större utrymme och starkare incitament att satsa mer inom det här området.

Satsning nummer två går ut på att förbättra distributionen av digitala läromedel genom att skapa mer effektiva plattformar och kanaler. Regeringen kommer att arbeta aktivt för att en marknadsbaserad och användarvänlig utveckling kan ske innan utgången av nästa år. En möjlig tanke är att plattformarna kan fungera ungefär som dagens ”app stores” för smartphones, och avsikten är att de ska vara lika enkla och smidiga att använda. Plattformarna ska bygga på gemensamma och öppna tekniska standarder. Dessutom kommer regeringen att ge stöd åt utveckling och distribution av lärarskapade lärresurser som skapas, delas och sprids utan vinstsyfte.

Den tredje satsningen innebär att alla danska skolor ska ha fungerande trådlösa nätverk innan 2014. Idag finns det en hel del tekniska problem, vilket bland annat framgår av rapporten IT i praksis 2011 som Dansk IT och Rambøll presenterade i torsdags. Målet är att näten ska vara stabila och snabba, så att it-användningen inte blir till ett irritationsmoment i undervisningen.

Varsin dator till alla elever senast 2014 är målet för den fjärde satsningen. Den danska regeringen vill inte bestämma om det exempelvis ska vara en stationär dator, en laptop eller en tablet; det viktiga är att alla elever har tillgång till den teknik som de behöver för att följa med i undervisningen och för att utveckla sitt lärande.

Den femte satsningen går ut på att nationella prov och examensprov ska genomföras på nätet med hjälp av en dator. Regeringen kommer att arbeta för att effektivisera prov och rättning, och man kommer också att ta initiativ för att utveckla nya former av prov.

Den sjätte satsningen handlar om att ställa upp klara och tydliga mål för användningen av digitala läromedel. Dessa mål ska finnas tillgängliga digitalt, så att både elever, lärare och föräldrar kan få en klar bild av vad det hela går ut på. Här betonar regeringen skolledningens avgörande roll för att se till att användningen av digitala läromedel och -resurser både ger en ämnesmässig, pedagogisk och ekonomisk vinst.

Forskning kring och utveckling av it-baserade lärandeformer är den sjunde satsningen i strategin. Under perioden kommer det att genomföras ett antal försök och utvecklingsprojekt som ska bidra till detta. I strategin understryks att det absolut inte handlar om att elektrifiera den traditionella undervisningen, utan syftet är att undersöka hur teknikens möjligheter bäst kan komma till nytta för att utveckla både undervisning och lärande.

Som en del i detta kommer regeringen att ta initiativ till att mellan fem och tio skolor som länge arbetat framgångsrikt med it i undervisningen ska utses till demonstrationsskolor. På så sätt hoppas man kunna få fram en praktiskt inriktad och generaliserbar kunskap om hur man bäst arbetar med it i skolans undervisning. Resultaten kommer att vara öppna och tillgängliga för alla danska skolor.

Ett par, tre yrkeshögskolor kommer att få till uppgift att ta fram lärarutbildningar med en särskild it-profil som ska samarbeta med demonstrationsskolorna och öka deras slagkraft. Regeringen kommer också att se till att ett brett sammansatt dialogforum, som kan ge råd och stöd i den pedagogiska it-användningen, startas i samarbete med Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), läromedelsproducenter, it-branschen, IT-universitetet, föräldrar, lärare, elever samt andra relevanta aktörer. Forumets sammansättning och uppgifter kommer att utformas i samarbete med de rådgivande organen inom det här området, bland annat Skolerådet.

Arbetet med den nationella it-strategin ska samordnas av en styrgrupp bestående av representanter för Undervisningsministeriet (ordförande), Finansministeriet och KL. Denna ska i sin tur ska betjänas av ett sekretariat som ansvarar för det löpande arbetet.

Det är lätt att konstatera att den ansvarige ministern, styrgruppen och sekretariatet har en både komplex, utmanande och oerhört viktig uppgift framför sig under de närmaste åren.


Kommentarer (2)

 1. marie berg,

  Grattis Danmark
  ni kommer att gå in i framtiden med rak rygg !
  Vad gör vår regering ?? -hukar sig och tänker att det går nog över …

  BESTÄM ER – HÄNG MED IN I FRAMTIDEN …..

  Svara
 2. Stefan From,

  Hurra för Danmark. Dags för vår regering att slänga Björklunds backspegel och härma våra grannar lite. Se framåt! Jag är orolig för vår skola. Visioner efterlyses. Med politiska incitament för att på bred front gå framåt. heja Danmark.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *