Fortsatt dialog kring it och lärande i Skottland

För en månad sedan skrev jag om hur Skottlands regering förbereder en strategi för it och lärande i skolan. Som en del av det arbetet aviserades en förnyelse av Glow, Skottlands nationella skolintranät. Utbildningsminister Michael Russell välkomnade en öppen diskussion på nätet kring förnyelsen, och han bjöd även in alla intresserade till ett samtal 17 oktober.

Igår eftermiddags möttes regeringstjänstemän, skolledare, lärare, elever och andra intresserade i Stirling för att under drygt två timmar diskutera de fem målsättningar som ingår i den kommande strategin och vad de innebär för Glow. Samtalet streamades över nätet och kommentarerna flödade på hashtaggen #EduScotICT på Twitter.

Redan i inledningen betonades att det här samtalet inte skall ses som en avslutning av diskussionerna, utan mer som ett tillfälle att samla tankarna, att lyssna och att reflektera.

Bill Maxwell, Education Scotland, försäkrade att regering och administration gör allt för att strategin ska bli så flexibel som möjligt – och för att den ska hjälpa elever och lärare att utveckla de kompetenser som de behöver i dagens samhälle. För att lyckas med det gäller det att uppmuntra nytänkande och att samla in och sprida god praxis från de skotska skolorna. Men framför allt måste man resonera kring vart Skottland vill med skolan och hur man kan dra nytta av teknikens möjligheter för att nå dit.

Michael Russell, som deltog via en videolänk, hoppades på mängder av goda förslag och konstaterade att diskussionerna på Twitter både är konstruktiva och blickar framåt.

Efter ett kort anförande fick deltagarna i Stirling möjlighet att ställa frågor. En av deltagarna undrade om det finns planer på att ta fram ett API till Glow för att underlätta vidareutveckling och sammankoppling med innehåll och tjänster på Internet. Russell gav inget konkret svar på detta, men påpekade att syftet är att göra Glow mer användbart och mer användarvänligt, och att man kommer att göra allt som är möjligt för att förverkliga det.

Russell berättade att regeringen och dess medarbetare just nu tittar närmare på hur andra länder tänker och arbetar, och att det är viktigt att lyssna på andras erfarenheter samt att fundera på hur man kan bygga vidare på dem i det fortsatta arbetet. Han menade också att det är viktigt att lärare vågar experimentera och prova nya vägar, och att kompetensutveckling är ett viktigt sätt att skapa förutsättningar för detta.

En av deltagarna uttryckte oro för att de frågor och problemställningar som diskuteras går över huvudet på många lärare och att de därför inte deltar i samtalen. Michael Russell instämde i att det är ett viktigt problem, och lovade att försöka hitta sätt att även intressera och engagera dem framöver.

När inledningen väl var avslutad, vändes uppmärksamheten mot de fem målsättningarna. De diskuterades en i taget och varje målsättning presenterades av en elev från Stirling High School. Därefter kommenterades den av två talare och sedan var det dags för rundabordssamtal.

Den första målsättningen, att förändra förhållningssättet till it i undervisningen, presenterades av eleven Rhys McKenna. Han påpekade att det är dags att häva blockeringen av webbplatser som anses som olämpliga, eftersom det hindrar en kreativ användning av nätet. Det borde också vara tillåtet för eleverna att ta med sig egna datorer, tablets och mobiler, både för att minska skillnaden mellan miljöerna i hemmet och i skolan och för att ge bättre tillgång till teknik som fungerar som stöd för lärandet.

Rhys McKenna undrade också varför det är enklare att koppla upp sig trådlöst på ett kafé än vad det är i skolan. Skolans uppgift är att förbereda eleverna för framtidens krav, och då duger det inte att blunda för verkligheten.

Rektorn Ian Stuart berättade om hur man på senare år gått från traditionell undervisning till nya arbetsformer. Han betonade att undervisningen inte främst ska handla om att förmedla kunskaper, utan om att utveckla och träna viktiga förmågor hos eleverna. Men för att kunna klara av det, krävs både kompetensutveckling och nytänkande hos många lärare.

Bruce Robertson, f. d. skolchef i Aberdeen, menade att en förändring av skolans kultur är en absolut nödvändighet. Undervisningen måste möta eleverna där de är idag och kunna knyta an till deras erfarenheter av digitala medier och kommunikationsformer. För att det här ska lyckas, behöver skolledarna vara tydliga med att it i undervisningen inte längre är något som man kan välja att avstå ifrån. De måste också kunna väcka intresse, entusiasmera och skapa förutsättningar för att verkligen kunna tänka om och arbeta på nya sätt.

Den andra målsättningen, att se till att elever, lärare, skoledare och föräldrar blir bättre it-användare, presenterades av eleven Sophie Loch. Hon inledde med att säga att lärare måste vara väl förtrogna med tekniken för att ge bra hjälp åt eleverna, och för att kunna leda lektioner som är motiverande, innehållsrika och meningsfulla. Men det är förstås också nödvändigt att alla delar med sig av sina kunskaper för att det hela ska fungera. Hon avslutade med att teknikanvändningen naturligtvis inte är viktigt i sig själv, utan att den istället måste ses som en väsentlig del av lärandeprocessen.

David Noble, ordförande för fackföreningen ACTS, konstaterade att de stora utmaningarna för skolan inte handlar om teknik, utan snarare ligger på en social, kulturell och organisatorisk nivå. Steven Grier från Microsoft hävdade att det inte handlar om att lärare ska bli tekniker. De ska vara just lärare. Det förutsätter att Glow är så lättanvänt att de inte behöver lägga någon energi alls på det tekniska, utan kan ägna allt åt undervisiningen.

Eleven Leah Anderson itroducerade den tredje målsättningen, att ge stöd åt lärare att undervisa på nya sätt. Hon menade att utvecklingen går mot mer självstyrda arbetssätt i skolan, och att det är nödvändigt att skolan utvecklar de förmågor som behövs ute i samhället. Därför behöver it-användningen komma in redan i skolstarten. Proven måste också bli digitala och förändras i takt med samhällsutvecklingen och de krav som den ställer.

Rektorn Gilian Penny påpekade att det inte handlar om att förbättra gamla metoder med tekniken eller att byta ut tryckta läroböcker mot digitala. Skolan måste ta tillvara de nya sätt att lära som tekniken skapar – och den snabba utvecklingen gör detta oundvikligt.

Olivia Wexelstein, som också är lärare, berättade att hon hunnit ganska långt bara på ett år och med ett par datorer i klassrummet. Bloggar används både för reflektion kring lärandet och som ett sätt att dokumentera och att visa föräldrarna vad som pågår. Scratch, Animoto och Youtube är tre bra exempel på tjänster på nätet som gör det möjligt att undervisa och lära på helt nya sätt. De flesta lärare känner inte ens till att de här möjligheterna finns, menar hon, så det återstår onekligen mycket att göra.

Eleven Gordon Milne presenterade den fjärde målsättningen, att fördjupa kontakterna mellan skolan och hemmet. Han menade att Twitter och bloggar är utmärkta sätt att synliggöra det som man gör och att ge föräldrarna inblick i skolans verksamhet. Hans skola har ett konto på Twitter som används i det här syftet.

Tony Rafferty, National Parent Forum of Scotland och Alison Stewart, Red Kite Community Nursery, betonade båda att tekniken ger helt andra möjligheter att engagera föräldrarna i det som man arbetar med på dagarna och att detta förstås måste tas tillvara. Föräldrarna vill gärna vara delaktiga och deras medverkan kan spela en stor roll för att utveckla och förbättra undervisningen

Fraser Davidson inledde diskussionen kring den femte målsättningen, tillgång till hårdvara och en väl fungerande digital infrastruktur. Han ansåg liksom Rhys McKenna att blockeringen av webbplatser i skolan är både svårbegriplig och meningslös och han undrade också varför det måste vara så svårt att koppla upp sig på skolan. Det behövs både en bättre tillgång på datorer i skolan och en betydligt högre bandbredd än i dag för att allt ska fungera.

Läraren Katie Farrell menade att skolan måste inse att teknikutvecklingen innebär mängder med förbättringar för elever i behov av särskilt stöd. Dessutom behöver man inte längre köpa in dyra specialhjälpmedel, utan kan till exempel använda Ipad, som ju är betydligt billigare. Hon nämnde också att Stanford är i färd med att ta fram en app för blindskrift, så det är mycket spännande på gång. Peter Dickman från Google fyllde på med att berätta om Google Apps och hur dessa tjänster kan komma till nytta i skolan.

Trudi Sharp, som ansvarar för arbetet med skolans  strategi och ledarskap i den skotska administrationen avslutade samtalet med att uttrycka en förhoppning om att det konstruktiva samtalet ska fortsätta, på och utanför nätet. Närmast kommer man att sammanställa vad som sades i Stirling, och sedan rullar dialogen vidare.