Nyskapande lärande på museum och bibliotek

Youmedia är ett intressant projekt på Chicago Public Library som jag skrev om i december förra året. Här satsar man på att hjälpa ungdomar att utveckla sin kreativa uttrycksförmåga utanför skolan. Mentorerna utgår ifrån ungdomarnas egna ambitioner och intressen och ger dem den vägledning de behöver för att förstå och kunna använda analoga och digitala medier i sitt eget skapande.

Satsningen har ett dubbelt syfte: det handlar både om att ungdomarna ska utvecklas till producenter och deltagare i dagens mediaflöden och om att väcka intresset för bibliotekets övriga verksamheter. Informellt, livslångt lärande blir allt viktigare, och här kan bibliotekets resurser spela en avgörande roll för många. Det finns även en fostrande dimension i Youmedia. Ungdomarna ska ta tag i sina egna liv, upptäcka de möjligheter som finns och försöka förverkliga sina drömmar.

I september förra året berättade MacArthur Foundation att man planerade att ge stöd åt trettio nyskapande lärmiljöer för ungdomar på bibliotek och muséer över hela landet tillsammans med statliga Institute of Museum and Library Services. Totalt handlar det om fyra miljoner dollar.

2009 uppmuntrade president Obama näringsliv, organisationer och andra aktörer i det amerikanska samhället att ge sitt stöd till kampanjen Educate to Innovate, som syftar till att hitta nya sätt att utveckla barns och ungdomars kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den här satsningen är tänkt att vara ett steg i den riktningen.

I pressmeddelandet från MacArthur Foundation sades att de trettio lärmiljöerna ska använda Youmedia som modell och förebild för sina verksamheter. Med andra ord ska de verka för ett kollaborativt lärande med platta strukturer och en problembaserad, undersökande inriktning där de digitala möjligheterna spelar en central roll.

Förutom att stödja Obamas satsning, är syftet att utveckla mer erfarenhetsbaserad kunskap kring hur den digitala utvecklingen ändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, inom och utanför skolans väggar. Det här kan nog ses som ett komplement till den federala storsatsningen Digital Promise, som jag skrev om i slutet av september.

För drygt en vecka sedan meddelades att tolv lärmiljöer i elva delstater valts ut i den första omgången. Fyra muséer och åtta bibliotek får dela på drygt en miljon dollar till sina projekt. Övriga arton lärmiljöer kommer att väljas ut under nästa år.

New York Hall of Science (NYSCI) satsning Digital Making är ett intressant exempel ur listan. Tillsammans med teknikkonsultföretaget Cognizant ska man skapa en stor yta i muséet där barn och ungdomar kan utforska naturvetenskap och teknik med hjälp av moderna hjälpmedel, till exempel CAD och 3d-skrivare. Verksamheten där ska kopplas till familjen och lokalområdet, och tillsammans ska man bli bättre på att förstå och använda it och annan teknik.

Redan under förra hösten provade NYSCI detta i samband med Maker Faire. Detta är en del av det som ibland kallas Maker Movement, som går ut på att väcka intresse bland allmänheten för att utforska all slags teknik, förstå den, samarbeta och lära tillsammans med andra, och använda sina nya kunskaper för att förändra sin tillvaro och sin vardag.

Erfarenheterna från Maker Faire har NYSCI samlat i den korta skriften Proceedings from the “Innovation, Education, and the Maker Movement” Workshop. Här finns det en hel del att begrunda, även ur ett svenskt perspektiv.