Infrastruktur och undervisning måste fungera

Igår presenterade Folkeskolen i flera artiklar resultatet av en nyligen genomförd enkätundersökning bland 501 lärare om den pedagogiska it-användningen i den danska skolan. Slutsatsen var, i all korthet, att den tekniska infrastrukturen inte fungerar tillfredställande, och att lärarna i stor utsträckning saknar kunskaper och insikter som de behöver för att kunna undervisa på nya sätt som är i takt med tidens villkor och krav.

Den nya barn- och undervisningsministern Christine Antorinis vision för skolan och den nationella it-strategin för skolan stöter alltså på rejäla hinder på vägen som det gäller att ta itu med. Detta visade även konsultföretaget Rambøll Management och branschorganisationen Dansk IT  i slutet av augusti, när man gav ut rapporten IT i praksis 2011 som beskriver och analyserar it-användningen i danskt näringsliv och i offentlig sektor. När det gäller skolan, slog man fast att infrastrukturen måste tas om hand på ett professionellt sätt för att kunna fylla sitt syfte.

Enligt Folkeskolens undersökning blir fyra av fem lärare frustrerade över teknikens brister varje vecka, men Kommunernas Landsforening kan inte garantera full funktionalitet och en god tillgång på fungerande datorer förrän 2015.

Det handlar förstås inte enbart om teknik, även om den är grunden för att allt annat ska gå att genomföra. Christine Antorini påpekade för Folkeskolen att forskning och utveckling kring nya sätt att undervisa, kompetensutveckling av lärare och satsningen på att skapa och sprida digitala läromedel och lärresurser, som är bland de sju punkterna i it-strategin, är det som hon själv sätter främst.

Det gäller att skapa en ordentlig ram för vad it-användningen ska leda till och att ge lärarna de förutsättningar som de måste ha för att kunna genomföra detta. Idag sker en stor del av utvecklingen genom initiativ av enskilda entusiaster ute på skolorna, men hon betonade att det inte räcker för att vända skutan. Det krävs också nationella riktlinjer för undervisningen och tydliga krav på vad eleverna måste lära sig.

Just nu satsar många danska kommuner, precis som här i Sverige, miljonbelopp på att köpa in datorer, smartboards och annan hårdvara. Men om det inte finns en genomtänkt pedagogisk strategi bakom, finns det en stor risk för att många kommuner misslyckas rejält och att pengarna kastas bort. Kasper Koed, it-didaktisk konsult vid Center for undervisningsmidler i Köpenhamn, understryker i en av artiklarna att teknikinvesteringarna inte spelar någon roll alls om inte lärarna får den kompetensutveckling som de behöver. Anders Bondo Christensen, ordförande i Danmarks Lærerforening, säger i samma artikel att det måste finnas en plan för hur tekniken ska användas och vilka mål som ska uppnås. Annars är det helt meningslöst.

I it-strategin sägs att kommunerna ska satsa en halv miljard på hårdvara medan regeringen förbinder sig att stå för ett lika stort belopp för utvecklingen av digitala läromedel och lärresurser samt för forskning och utveckling kring nya sätt att undervisa. Ole Christensen, lektor på Professionshøjskolen UCC, menar att det är den sistnämnda satsningen som är den viktigaste. Han nämner bland annat en undersökning från Danmarks Statistik, som visar att offentlig sektor köper in mängder med ny teknik, men att de anställda inte ges tillräcklig support eller tid till att undersöka och att lära sig använda den. Lärarna måste få experimentera med tekniken för att kunna upptäcka dess möjligheter och hur den kan passa in i undervisningen.

Ole Christensen ägnar en stor del av sin arbetstid åt ett forskningsprojekt om hur it används i vardagen och i skolan på University College Copenhagen. Han menar att det framför allt handlar om att lärarna ska kunna hjälpa eleverna att hantera den samhällsförändring som vi befinner oss mitt i. Annars finns det risk för en växande digital klyfta som kan skapa stora problem i samhället.

Bernt Hubert, som samarbetar med Ole Christensen i det här projektet,  var med i Danmarks Radios P1 Morgen imorse. Då nämnde han bland annat att han anser att den danska skolan har gått från att vara ett pedagogiskt till att bli ett politiskt projekt. Därför är det viktigt att den framstår som utvecklingsklar och nyskapande för medborgarna, även om så inte är fallet. Media berättar emellanåt om lyckade it-projekt ute i landet, men det är långt ifrån hela sanningen, menar Bernt Hubert. I det stora hela har det inte hänt särskilt mycket sedan 1993, då det slogs fast i den danska skollagen att it och medier ska användas i undervisningen.

Enligt Bernt Hubert finns det avskräckande spår från de tidigare satsningarna. För att satsningarna ska kunna lyckas nu, måste en stor del av regeringens halva miljard gå till en praktiknära fortbildning av lärarna. Det krävs också att skolledarna spelar en proaktiv roll och verkligen stimulerar lärarna till att tänka om och att tänka nytt med tekniken. Annars kommer det inte att hända något den här gången heller.

Karsten Gynther, lektor på University College Sjælland, säger i Folkeskolen att den danska skolan saknar såväl teoretisk förankring som praktiska metoder och verktyg för att hantera det som de måste kunna för att fungera i dagens samhälle. Han menar att det krävs en ny didaktik, en slags didaktik 2.0, för att skolan ska klara detta. Det handlar inte om att förmedla ”färdig kunskap”, utan om att ge eleverna den hjälp och det stöd som de behöver för att lära sig att lära.

Detta kräver bland annat att läraren överger sin traditionella roll och att läroboken ersätts av lärresurser, främst digitala sådana. Läraren ska även i fortsättningen spela en styrande och vägledande roll i undervisningen, men det ska ske på helt andra sätt än tidigare – och den utvecklingen sker inte över en natt, påpekar Karsten Gynther. Men om läraren kan använda tekniken på ett fruktbart sätt i sin undervisning, så kan det ske en snabb utveckling av elevernas lärande, vilket även nyligen konstaterats av Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen på Århus universitet.

Just nu genomförs kampanjen Del med Antorini på Facebook, där alla intresserade uppmanas att dela med sig av tankar, idéer, erfarenheter och goda exempel till ministern. Kampanjen avslutas imorgon med öppet hus på ministeriet, så någon gång efter årsskiftet kommer det säkert nya inspel till det fortsatta arbetet. Jag återkommer i ärendet!