Digital kompetens lyfts fram i brittisk skoldebatt

Idag startar The Guardian en kampanj som betonar värdet av en tidsenlig och väl fungerande undervisning i it och datavetenskap i brittisk skola och högre utbildning. Under hela veckan kommer man i en serie artiklar, blogginlägg och diskussioner online att belysa hur läget är idag, och med hjälp av bl a företrädare för it-branschen samt lärare och elever försöka peka på vad som bör göras för att få fart på utvecklingen. Kampanjen stöds av Google.

Fram till regeringsskiftet efter valet 2010, genomförde Storbritannien en rad satsningar som syftade till att integrera it och den digitala utvecklingens möjligheter i undervisning och lärande. Strategiska planer, nya styrdokument och konkret stöd till förnyelsen av skolans undervisning var viktiga del av arbetet med att anpassa skolsystemet till dagens verklighet.

Den nya regeringen beslöt att Becta skulle stängas och det pågående förändringsarbetet ersattes med en återgång till kärnkunskaper och basfärdigheter samt ett mer traditionellt perspektiv på skolans undervisning och mål. I november 2010 gav regeringen ut ett whitepaper, The Importance of Teaching, som betonade värdet av att brittiska elevers prestationer förbättras i PISA och andra internationella kunskapsmätningar, och att alla verkligen får den undervisning som de enligt skollagen har rätt till. Behovet av att integrera it i den pedagogiska verksamheten sägs det inte längre något om, men skolorna får själva styra hur undervisningen bedrivs så länge som de uppfyller de centralt uppställda kunskapsmålen.

Under förra året började en mer kritisk diskussion av såväl den nuvarande som den tidigare skolpolitiken att synas i den brittiska debatten. I februari 2011 publicerade NESTA, en non-departmental public body och quango, som fungerar som expertinstans för innovation och näringslivsutveckling, rapporten Next Gen., skriven av två veteraner från datorspelindustrin.

Rapporten varnar för att Storbritannien halkar efter i den globala utvecklingen inom datorspel och visuella effekter, och ett viktigt skäl till detta är att programmering och datavetenskap lyser med sin frånvaro i läroplanerna. Det är allvarligt, menar man, eftersom det rör sig om verksamhetsområden som både kan generera kvalificerade arbetstillfällen och främja ekonomin och den allmänna samhällsutvecklingen. Regeringen gav dock inte några konkreta besked om att uppfylla önskemålen.

Eric Schmidt, styrelseordförande på Google, framförde en liknande kritik när han höll ett föredrag på Edinburgh International Television Festival i slutet av augusti. Han konstaterade att Storbritannien inte lyckats dra nytta av sina tidigare tekniska försprång inom tv och digitala medier. Oförmågan att förena kultur och teknik är en del av detta. Här finns det mycket att lära av framgångarna under den viktorianska eran, för drygt hundra år sedan.

Frånvaron av programmering och teknikförståelse i läroplanerna är en annan viktig faktor, enligt Eric Schmidt. Det räcker inte att eleverna lär sig att hantera olika program, utan det är mer avgörande att de utvecklar en förståelse av hur tekniken faktiskt fungerar. Annars blir det svårt att tänka om, tänka nytt och att upptäcka nya möjligheter.

I början av december skrev John Naughton, professor på Open University, en artikel i The Guardians systertidning The Observer där han påpekade att Storbritannien riskerar att stänga dörren till framtiden om man inte tar behovet av programmeringskunskaper på allvar. Han menar att programmering närmast kan jämföras med magi. Har man bara fantasi, programmeringskunskaper och en förståelse av tekniken, är det faktiskt möjligt att skapa helt nya vägar och möjligheter med hjälp av en ganska enkel utrustning.

Det räcker dock inte att se de här kunskaperna ur ett instrumentellt perspektiv och att utgå ifrån branschens behov idag, understryker Naughton. Istället gäller det att förstå att de faktiskt kan öppna dörren till framtiden och lägga grunden till näringar och branscher som vi inte kan föreställa oss. Tänk till exempel på vad Tim Berners-Lee tankar och skisser kring webben för tjugo år sedan har lett till!

Strax före jul skrev Sarah Knight, programansvarig på JISC, en nationell organisation som ger stöd åt it-användning i högre utbildning och forskning, en artikel i The Guardian om vikten av att ta behovet av digital kompetens på allvar. Idag är det nödvändigt att ha digital kompetens för att bli anställningsbar, men värdet är förstås betydligt större och mer avgörande än så. Utan digital kompetens är det svårt att följa med i samhällsutvecklingen och att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att delta i samhällslivet och för att forma sitt liv och sin vardag.

Sarah Knight tillägger också att det är ett misstag att se dagens unga som ”digitala infödingar” som närmast automatiskt har lärt sig att navigera i bland digitala medier och kommunikationsformer. Undersökningen Researchers of Tomorrow, som genomfördes av JISC och British Library förra året, tydliggör att det inte finns några avgörande skillnader mellan yngre och äldre forskare när det gäller den här typen av förmågor.

Varken de yngre eller de äldre är särskilt bra på detta, vilket Ian Rowlands, som leder forskargruppen CIBER vid London University College, tog upp när han föreläste på Nätverket för Informationskompetens konferens i Stockholm 2009. Han betonade att han och hans grupps undersökningar tydligt visar att Google-generationen är en myt, och det är ett faktum som måste tas på allvar i det allmänna samtalet kring behovet av kunskap och lärande idag.

Det blir intressant att följa The Guardians kampanj under veckan och att se om, och i så fall hur, den påverkar den brittiska debatten om digital kompetens, it, skola och utbildning framöver.