Ny rådgivningsgrupp för it i skolan i Danmark

I måndags meddelade det danska Barn- och undervisningsministeriet att man tillsatt en rådgivningsgrupp som ska hjälpa den ansvariga ministern att överblicka de utmaningar och möjligheter som den digitala utvecklingen skapar för skolan. Den här gruppen består av nitton personer från skola, näringsliv, forskning och ideella organisationer. De har utsetts eftersom de har goda teoretiska och praktiska kunskaper kring digitala lärandeprocesser och den digitala utvecklingens konsekvenser i ett pedagogiskt sammanhang.

Det här initiativet är en del av det pågående arbetet med att anpassa den danska skolan till den pågående teknik- och samhällsutvecklingen. I slutet av augusti förra året antog folketinget en nationell it-strategi för skolan, och i början av oktober, någon vecka efter valet och regeringsskiftet, presenterade Christine Antorini sin vision för den danska skolan.

Rådgivningsgruppen ska arbeta till och med nästa år, och man kommer regelbundet att arrangera tematiska möten med barn- och undervisningsminister Christine Antorini för att diskutera viktiga frågeställningar, trender, aktuell forskning och praktiska exempel. Mads Tofte, som är rektor på IT-universitet i Köpenhamn, leder gruppen.

Tillsättandet av en praktiknära rådgivningsgrupp välkomnades av Skolelederforeningen, medan Danmarks Lærerforening (DLF) var mer tveksamma. Skolledarnas Claus Hjortdal sade til TV2 Nyhederne att kunskapsdelning och spridning av arbetssätt och erfarenheter är eftersatt i den danska skolan, och att detta måste hanteras på bättre sätt framöver. Dorte Lange från DLF menade däremot att lärarna har de kunskaper som de behöver för att använda it i sin undervisning, och att problemet istället handlar om att de inte har tillgång till tekniken i den mån som de vill och behöver.

I december offentliggjorde Folkeskolen, som ges ut av DLF, en enkätundersökning om it-användningen i den danska skolan som lyfte fram infrastrukturmässiga och pedagogiska problem som lägger besvärliga hinder i vägen för regeringens strategi och vision för skolan. Tekniken fungerar ofta inte som den borde göra, och många lärare vet inte hur de ska använda it på ett bra sätt i sin undervisning. Antorini påpekade då att det för hennes del handlar om att tydliggöra målen för skolans pedagogiska it-användning och att skapa de ramar och förutsättningar som krävs för att detta ska bli möjligt att förverkliga.

Detta märks i regeringens uppdatering av it-strategin för skolan, som kom kom häromveckan, tillsammans med revideringen av hela den danska digitala agendan, och som lanseras under rubriken ”Skolan ska utmana den digitala generationen”. Här handlar det om satsningar på stöd till inköp och effektiv distribution av digitala läromedel och -resurser, alla elevers tillgång till dator och trådlöst nät 2014, konkreta mål för hur it och digitala medier ska användas i undervisningen och en mer målmedveten användning av aktuell forskning om it och lärande i skolutvecklingsarbetet.

I pressmeddelandet om rådgivningsgruppen nämns några exempel på viktiga teman och frågeställningar som ska hantera under de kommande två åren. Hit hör bland annat följande områden:

  • Hur kan it möjliggöra att alla elever verkligen lär sig det som de behöver kunna, oavsett kön, etnisk eller social bakgrund eller lärandeförmåga?
  • Hur kan it bidra till att stärka undervisningen och även stärka elevernas ämnesmässiga och allmänna kunskaper och färdigheter?
  • Hur kan skolan bygga vidare på de digitala kompetenser som eleverna tillägnar sig på fritiden?
  • Vad vet forskningen om digitala lärprocesser och -resurser i undervisningen, och hur sprids kunskaper och erfarenheter om detta på bästa sätt till lärarna?

Här finns det mycket att återkomma till framöver.