Aktuella trender och utmaningar för skolan

New Media Consortium (NMC) är en internationell sammanslutning med säte i USA som har universitet, högskolor, museer och andra organisationer som medlemmar. Under snart tio år har NMC gett ut serien Horizon Report, där tongivande trender och utmaningar för utbildningssystemet analyseras ur olika perspektiv. Här ingår sedan 2009 en specialvariant om barn- och ungdomsskolan, K-12 Edition, som numera tas fram i samarbete med Consortium for School Networking.

Jag skrev ett inlägg om K-12 Edition 2010, och förra året nämnde jag kort 2011 års rapport i ett inlägg från konferensen Framtidens lärande. Årets upplaga kommer att släppas i juni i samband med 2012 NMC Summer Conference. Redan nu går det dock att ta del av resonemang  kring nyckeltrender och om teknikutvecklingens konsekvenser för skolan i NMC Horizon Project Short List. Deras wiki för årets rapport ger en liten inblick i arbetsgruppens tankar och resonemang. Betaversionen av Horizon Project Navigator är en bra utgångspunkt för den som vill ha snabb tillgång till kompletterande och fördjupande material.

När det gäller nyckeltrenderna, nämner NMC hur den pågående globala teknik- och samhällsutvecklingen förändrar skolans och lärarens roll i grunden. Skolans undervisning måste förbereda eleverna för dagens verklighet: en värld som präglas av informationsöverflöd och sociala medier, där det är avgörande att kunna söka, sålla, bedöma källors tillförlitlighet och att förstå innehåll och sammanhang.

Den snabba teknikutvecklingen innebär att datorer, smarta telefoner, läs- och surfplattor och andra typer av enheter blir allt billigare och alltmer avancerade. Det här kan förstås komma till god nytta i undervisningen, menar NMC. På många håll i världen satsar beslutsfattare och skolhuvudmän på att ge alla elever tillgång till varsin dator, och på andra håll låter man eleverna ta med sin egen hårdvara till skolan.

Det börjar bli vanligare att lärare undervisar på nya och mer kollaborativt inriktade sätt än tidigare, över nätet och med sociala medier. Detta är delvis en kostnadsfråga, men samtidigt som det går att spara pengar är det faktiskt också möjligt att utveckla bättre undervisningsmetoder och miljöer, påpekar NMC. I vår allt mer uppkopplade värld behöver undervisning och lärande inte begränsas till skolan och till skoldagen, utan kan i princip ske när som helst.

Digitala medier förändrar på många sätt hur vi umgås, samarbetar, kommunicerar och lär, konstaterar NMC. Det blir alltså allt viktigare att kunna använda de nya mediala uttrycksformerna och att utveckla en digital kompetens för att klara sig i samhället. På en del håll möter skolan detta genom att undervisa på problembaserade sätt, där elevernas egen aktivitet spelar en avgörande roll och där teknikens möjligheter utnyttjas så mycket som möjligt.

Beträffande mer konkreta tekniktrender, tror NMC, i likhet med de två senaste årens rapporter, att ”molnet”, det vill säga nätdistribuerad datorkraft och lagring, snart kommer att slå igenom på allvar. Detta gäller också för kollaborativt inriktade lärmiljöer på nätet, mobiler och appar samt för läs- och surfplattor av olika slag.

De kommande två till tre åren, tror man, precis som i förra årets rapport, att datorspel och personliga lärmiljöer kommer att bli viktiga i undervisningen. Detsamma gäller för lärandeanalytik, det vill säga insamling och analys av olika data som rör elevernas utveckling. Till den här kategorin hör även identitetsfederationer, som gör det möjligt att använda många olika nätbaserade tjänster med hjälp av en enda e-legitimation istället för en mängd olika användarnamn och lösenord. Skolfederation.se, som kommer att lanseras i maj, är ett svensk exempel på detta.

I ett lite längre tidsperspektiv, ungefär fyra till fem år, tror NMC att augmented reality, eller med andra ord, tjänster som blandar information från den omgivande fysiska verkligheten med digital information, kommer att börja användas i stor skala i undervisningen. Man pekar också på att mer naturliga gränsnitt till datorn än tangentbordet kommer att slå igenom, till exempel kroppsrörelser och röststyrning.

Verktyg och tjänster som gör det möjligt att bedöma utvecklingen av det som i USA ofta kallas 21st century skills kommer sannolikt också att få en växande betydelse inom den här tidsrymden. Här handlar det bland annat om att kunna lösa komplexa, multimedialt formulerade problem med hjälp av olika digitala verktyg och tjänster, och att kunna reflektera konstruktivt kring sina lärprocesser och sin egen kunskapsutveckling.

Det finns en hel del hinder som måste röjas och problem som måste lösas för att skolan som institution ska kunna anamma och bygga vidare på de pågående trenderna, menar NMC. Bland annat pekar man på att den traditionella undervisningen, ”one-size-fits-all”, fortfarande dominerar och att en mer personligt anpassad undervisning fortfarande räknas som ett undantag.

Elevernas digitala kompetens utvecklas inte heller i den mån som skulle behövas, påpekar NMC. Här gäller det för skolan och läraren att i högre grad börja dra nytta av tekniken och att ta till sig nya didaktiska metoder och perspektiv. Samtidigt är det viktigt att förstå att det inte främst handlar om verktygskunskaper, utan snarare om kognitiva färdigheter.

NMC menar också att det är nödvändigt att överskrida klassrummets väggar och att integrera informellt lärande i skolans vardag. Undervisningen behöver bli betydligt mer upplevelsebaserad, konkret, och verklighetsorienterad, och läraren måste kunna dra nytta av tekniken i den formativa bedömningen.

Det är naturligtvis inte enkelt med ett utbildningssystem som fortfarande är djupt präglat av 1800-talets institutionella ramar att hantera dagens trender och utmaningar. Men om digitala medier och ny teknik används på ett strategiskt och genomtänkt sätt, blir det möjligt att anpassa skolan till dagens förutsättningar och att ge eleverna den undervisning som de behöver. Detta är den stora utmaningen framöver, konstaterar NMC.