Svenska it-standarder för lärande

Det är självklart att det krävs en fungerande infrastruktur för att it-utvecklingens möjligheter ska kunna förverkligas i skolan. Hårdvaran och nätanslutningarna är en del av detta, men det finns också ”en mjukare del” som inte får glömmas bort: hanteringen av innehåll. Här handlar det om att tillämpa standarder för att göra det enklare att integrera information av alla möjliga slag i de olika tekniska plattformar som används i svenska kommuner och på friskolor.

Detta är något som man arbetar med i en teknisk kommitté på SIS, Swedish Standards Institute: SIS/TK 450 It-standarder för lärande. Projektet drogs igång i slutet av mars förra året på initiativ av några svenska kommuner, och leds av Patrick Lindén på SIS. I nuläget deltar ett fyrtiotal kommuner, myndigheter och företag i arbetet.

– Syftet med projektet är inte att skapa några nya standarder för skolan, utan vi använder de som redan finns, säger Patrick Lindén. Poängen med projektet är istället att ta fram riktlinjer och vägledning för hur standarderna ska tillämpas, och att öka medvetenheten om värdet och nyttan med att de används i skolan. På så vis blir det möjligt att skapa en mer funktionell infrastruktur, och det är något som alla parter har nytta av.

Kommittén består av olika arbetsgrupper. En grupp arbetar till exempel med elevinformation (AG4), en annan med utbildningsinformation (AG5) och en tredje arbetar med digitala lärresurser och lärplattformar (AG6).

Jag kommer att avgränsa mig till den sistnämna arbetsgruppen i det här inlägget. Den är verksam inom fem olika delområden:

  1. Digitala identiteter som hanteras i en skolfederation – Skolfederation.se.
  2. Tillgänglighet
  3. Metadata
  4. Nationell tesaurus (ämnesordlista) för skolan
  5. Paketering och distribution av digitala lärresurser

Skolfederationen är en webbtjänst som förmedlar inloggningsinformation mellan användare och oilka tjänster på nätet. Om tjänsteleverantörer och skolor börjar använda den här tjänsten, blir det möjligt att komma ur den adminstrativa mardröm med användarnamn och lösenord som de tvingas leva med idag. Det räcker då med en enda gemensam inloggning för varje användare.

– Vi har precis börjat pilottesta Skolfederation.se och det är .SE och Sunet som ansvarar för den tekniska driften, berättar Patrick Lindén. Just nu funderar vi på vilken organisation som kan ansvara för huvudmannaskapet när det är skarpt läge. SIS gör det i den här fasen, men det kan vi inte fortsätta med. I dagsläget handlar det också mycket om marknadsföring. Det gäller att få ut budskapet om nyttan med identitetsfederationer, så att användningen verkligen kommer igång.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en viktig samarbetspartner när det gäller att öka tillgängligheten för elever med behov av särskilt stöd och för elever med funktionsnedsättningar. I mars skrev jag ett inlägg om deras arbete med Web Content Accessibility Guidelines, och det kommer väl till pass i det här sammanhanget.

Enhetliga metadata är nödvändiga för att leverantörerna ska kunna märka upp sitt innehåll på rätt sätt, och för att elever och lärare ska kunna hitta de resurser som de behöver. Fredrik Paulsson och hans kollegor på Umeå universitet arbetar just nu med att ta fram en en svensk metadataprofil för att beskriva lärresurser, som bygger på ISO-standarden Metadata for Learning Resources.

– Efter sommaren ska vi börja testa metadataprofilen i den nya versionen av Spindeln, säger Fredrik Paulsson. Här kommer vi också koppla lärresurserna till styrdokumenten. I första läget handlar det om kurs- och ämnesplanerna på grundskolan, och då kan man hitta resurser som stämmer överens med centralt ämnesinnehåll, kunskapsmål och syfte i alla ämnen och på alla årskurser. Därefter kommer vi att lägga till de centrala begreppen i de olika ämnena.

Den nationella ämnesordlistan är förstås viktig i det här avseendet, men här behövs det ytterligare ett par månaders heltidsarbete för en eller två personer innan den är helt färdig.

– Det här har försenats lite eftersom det råder oklarhet kring vilken skolmyndighet som har ansvaret, påpekar Patrick Lindén. Men det kommer förhoppningsvis att lösas efter sommaren, så vi räknar med att vår tesaurus  blir klar att använda kring årsskiftet.

En vägledning för paketering och distribution av digitala lärresurser är nästan klar, och en första version kommer att presenteras under hösten. Här är uppgiften att ge klara riktlinjer och att underlätta för kommunernas inköpare när de köper innehållstjänster. Det ska bli enklare för dem att ställa krav på standardisering för att undvika att skolorna blir låsta till en leverantör. Leverantörerna kommer å sin sida att kunna distribuera sina produkter och tjänster oavsett vilken teknisk plattform skolorna använder.

– Hela projektet avslutas vid årsskiftet 2013, men jag tror inte att kommittén och dess olika arbetsgrupper kommer att läggas ned, säger Patrick Lindén. Kanske kan vi efterhand lägga grunden för en ny permanent del av den svenska skolans infrastruktur och förvaltning. Utvecklingen går ju vidare och det är både nödvändigt att följa med och att aktivt välja spår för att kunna upprätthålla en modern skola.