Parisdeklarationen om öppna digitala lärresurser

För tre veckor sedan skrev jag om den växande globala betydelsen av öppna digitala lärresurser och om den enkätundersökning om OECD genomförde bland sina medlemsländer förra året. Jag nämnde också den kommande World OER Congress i Paris och det pågående arbetet med att ta fram en deklaration där regeringar runt om i världen förbinder sig att främja utvecklingen av öppet material som kan användas i undervisning och utbildning.

Under det senaste året har UNESCO och Commonwealth of Learning (COL) arbetat tillsammans i projektet Fostering Governmental Support for OER Internationally, som lagt grunden för konferensen. Projektets övergripande mål har varit att öka den globala förståelsen för värdet och betydelsen av öppna digitala lärresurser. Bland annat annat arrangerades sex regionala policyforum i olika delar av världen från januari till maj. Här har man både kartlagt de aktiviteter som pågår och samlat in tankar och synpunkter för det förberedande arbetet med deklarationen.

Konferensen arrangerades onsdag till och med fredag i förra veckan, och där antogs Parisdeklarationen 2012 om öppna digitala lärresurser. Det är ett dokument med tio punkter som UNESCO nu hoppas att så många länder som möjligt kommer att ratificera, så att mål och visioner kan bli möjliga att förverkliga.

I Parisdeklarationen knyter man an till tidigare internationella deklarationer om allas rätt till utbildning, om utvecklingen av ett inklusivt informationssamhälle med fokus på befolkningens intressen och behov, om öppen utbildning och öppna lärresurser samt om respekt för upphovsrätten.

Här är de tio punkterna:

  1. Främja medvetenhet om och användning av öppna digitala lärresurser på alla nivåer och i såväl formell som icke-formell utbildning, med fokus på livslångt lärande och allas medverkan. På det här viset kan både högre kostnadseffektivitet och en bättre kvalitet uppnås.
  2. Underlätta för medborgarna att använda it och digitala medier genom att bygga en fungerande infrastruktur och genom att främja allas delaktighet och kunskapsutveckling. Här spelar utveckling och användning av öppna digitala lärresurser baserade på öppna standarder en stor och viktig roll.
  3. Stärk utvecklingen av nationella strategier och riktlinjer för utveckling och användning av öppna digitala lärresurser.
  4. Främja förståelse och användning av öppna licenser för det material som produceras.
  5. Ge stöd åt en långsiktig och kvalitativ utveckling av öppna digitala lärresurser. Uppmuntra även utveckling av funktioner och mekanismer som kan validera utbildningar som genomförts med sådant material.
  6. Främja strategiska partnerskap inom och mellan utbildnings-, näringslivs-, media- och telekomsektorerna för att främja spridning och delning av de lärresurser som tas fram.
  7. Uppmuntra utveckling och anpassning av öppna digitala lärresurser på olika språk och i olika kulturella och sociala sammanhang.
  8. Uppmuntra forskning kring öppna digitala lärresurser. Här handlar det både om att undersöka hur de kan utvecklas, användas och återanvändas i undervisningen, vilka möjligheter och utmaningar som skapas och hur de kan främja kostnadseffektivitet och kunskapsutveckling.
  9. Gör det enklare att hitta, att få tillgång till och att dela öppna digitala lärresurser. Användarvänlighet och öppna standarder är viktiga faktorer i det här sammanhanget.
  10. Uppmuntra användningen av öppna licenser för lärresurser som utvecklats med hjälp av offentliga medel.

Jan Pawlowski är professor på Jyväskylä universitet inom området digitala medier och globala informationssystem och leder projektet OpenScout, som finansieras inom ramen för EU:s program eContentplus. Han presenterade häromdagen ett whitepaper som syftar till att underlätta tillämpningen av Parisdeklarationen: Towards a Global Policy for Open Educational Resources. The Paris OER Declaration and its Implications.

I den här åttasidiga texten analyserar han noggrant varje punkt och tydliggör innebörd, konsekvenser och vad som bör göras i praktiken av beslutsfattarna. Han konstaterar att Parisdeklarationen kan innebära ett stort steg framåt, men eftersom den inte är bindande krävs det att världens regeringar inte bara antar den utan också verkligen ser till att genomföra konstruktiva insatser.

World Summit on the Information Society 2012, som arrangerades i Genève i mitten av maj, höll Jan Pawlowski tillsammans med Rory McGreal, Tore Hoel och Jutta Treviranus en workshop där man tog fram rekommendationer kring vad som bör göras för att få fart på användningen av öppna digitala lärresurser och tillämpningen av öppen utbildning i hela världen.

Dessa rekommendationer, som sammanfattas i tio punkter, är väl värda att läsa och begrunda i det här sammanhanget. Det finns goda möjligheter att skapa bättre förutsättningar för utbildning, lärande och ett bra liv för alla – men det är långt ifrån okomplicerat eftersom etablerade system och tillvägagångssätt utmanas, konstaterar man. Detta ställer bland annat krav på gott ledarskap, såväl lokalt som internationellt.

Nu återstår det att se hur Parisdeklarationen tas emot, hur många som ratificerar den och vad detta i sin tur leder till i olika länder och i olika delar av världen; i vår del av världen och i utvecklingsländer. Om tre år kommer UNESCO att arrangera en internationell konferens där utveckling och användning av öppna digitala lärresurser kopplas samman med FN:s millenniemål, som ju ska vara uppfyllda 2015. Här finns det mycket att återkomma till!