Handlingsplan för digitalisering av skolan i Wales

I torsdags förra veckan presenterade Wales utbildningsminister Leighton Andrews en handlingsplan för att utveckla integrationen av digital teknik och digitala lärresurser i skolans undervisning. Handlingsplanen ingår i Wales digitala strategi, och bygger vidare på rekommendationerna i den rapport som presenterades av en brett sammansatt arbetsgrupp i slutet av mars: Find it, make it, use it, share it – Learning in digital Wales.

Arbetsgruppen tillsattes i september förra året och leddes av rektorn Janet Hayward. Uppdraget gick ut på att undersöka förutsättningarna för att skolan i Wales ska kunna dra nytta av de nya digitala möjligheterna för att utveckla elevernas lärande och förbättra deras prestationer. Det handlade mer exakt om att titta närmare på hur det är möjligt att ta fram, sprida och dela digitala lärresurser av hög kvalitet, samt att analysera vad som krävs för att lärarna ska kunna använda it och digitala medier på nya och utvecklande sätt i sin undervisning.

Rapporten presenterar en vision för skolan som tar avstamp i dagens verklighet, där kommunikation, informationsspridning och kunskapsutveckling i allt högre grad sker digitalt och interaktivt. It och digitala medier måste därför, enligt rapporten, vara en naturlig del av skolans vardag, och kunna användas på konstruktiva och utvecklande sätt av lärare och elever. Om man lyckas med detta, blir det möjligt att skapa en väl fungerande skola som förbereder eleverna på ett bra sätt för vuxenlivet.

Arbetsgruppen rekommenderar tio konkreta insatser för att detta ska kunna genomföras i praktiken. Dessa insatser kan grupperas inom två områden:

  1. Stöd och kompetensutveckling till lärarna så att de kan verka och undervisa i en digitaliserad undervisningsmiljö.
  2. Skapandet av en nationell hubb, det vill säga en knutpunkt eller plattform där det är möjligt att skapa, samla och vidareutveckla digitala lärresurser.

Rapporten förespråkar det walesiska ordet ”hwb” som namn för hubben. Ordet betyder ungefär ”uppmuntra”, ”sporra” eller ”främja” på svenska. För att kunna lyckas med den här satsningen är det nödvändigt att lärarna både delar med sig av sina erfarenheter och aktivt medverkar i skapande och spridning av digitala lärresurser, konstaterar arbetsgruppen. Men det förutsätter att de kan få hjälp, uppmuntran och stöd för att komma vidare i sin yrkesutveckling och i sitt kollegiala samarbete. Det kan både ske på traditionella vägar eller på informella sätt, genom användning av exempelvis Teachmeets, Twitter och Google Hangouts.

Handlingsplanen innebär att det i september ska inrättas ett nationellt råd av lärare och skolledare (National Digital Learning Council) som ska ge strategisk vägledning åt it-utvecklingen i skolan. Rådet kommer att få hjälp och stöd från rådgivare inom näringsliv och högre utbildning. Dessutom kommer man att se till att rådet för en dialog med representanter för eleverna, så att de kontinuerligt får göra sin röst hörd under utvecklingsarbetet. Rådet kommer att ha ett nära samarbete med den rektorspanel (Practitioner Panel) som tillsattes i maj för att ge beslutsfattarna råd kring skolutvecklingen.

I december öppnar en nationell plattform eller hubb för Wales, med innehåll på både walesiska och engelska, som just nu bär arbetsnamnet Hwb. Tanken är att plattformen ska integrera internetbaserade tjänster, så att man slipper uppfinna hjulet en gång till, ungefär som man tänker i Skottland. Arkitekturen ska utformas så att den enkelt kan kompletteras med ny teknik och nya tjänster, efterhand som de blir tillgängliga. Plattformen ska kunna nås från mac, pc, smartphone, platta, och så vidare, och ska i så stor utsträckning som möjligt använda öppen källkod.

På plattformen kommer man att samla det innehåll som för närvarande finns på lärarportalen NGfL Cymru, liksom betalda resurser från kommersiella producenter. Här kommer det också att bli möjligt för lärare och elever  att ladda upp och tillgängliggöra innehåll som de själva skapar. Tanken är att detta material ska licensieras med Creative Commons-licenser, så att det både kan användas fritt och vidareutvecklas utan upphovsrättsliga hinder. Nyckelprincipen är att lärare och elever inte bara ska vara producenter av innehåll, utan att de ska kunna delta aktivt i utveckling och produktion av det material som används i undervisningen.

Fria resurser och verktyg som utvecklas inom ramen för Microsoft Partners in Learning som kommer att finnas tillgängliga på plattformen. iTunes U kommer att användas för att sprida goda erfarenheter från skolorna i Wales till resten av världen.

I december kommer det också att utses en grupp ”digitala ledare” (Digital Leaders), bestående av lärare som använder it framgångsrikt i sin undervisning. Tanken är att de ska fungera som goda exempel i sociala medier och att de ska bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

Från och med september 2013 kommer det att startas ett nationellt kompetensutvecklingsprogram för lärare och annan skolpersonal kring en mer tekniskt inriktad undervisning om it och datorer. National Digital Learning Council kommer att spela en viktig roll i utformningen, och målet är att kunna bygga vidare på de goda erfarenheterna från kreativa satsningar utanför skolan som exempelvis Raspberry Pi och .Net Gadgeteer. Här knyter man an till de brittiska diskussioner kring digital kompetens som jag skrev om i januari.

It-branschen blir en allt viktigare del av samhällsekonomin, påpekar utbildningsministern. Därför är det också viktigt att väcka ungdomars intresse och att utveckla deras kunskaper inom det här området.

Genom att arbeta med digitala medier och en modern pedagogik, och att hjälpa eleverna att förstå hur den digitala tekniken fungerar rent praktiskt, hoppas regeringen i Wales att barn och ungdomar ska kunna utveckla de kompetenser och förhållningssätt som de behöver i morgondagens samhälle.