Nästa steg för Glow i Skottland

Förra hösten beskrev jag i två inlägg hur regering och utbildningsmyndigheter i Skottland arbetar för att it ska bli en naturlig del av skolans undervisning. I september 2011 aviserade Michael Russel, minister för utbildning och livslångt lärande, att skolintranätet Glow ska göras om i grunden för att både bli mer lättanvänt och mer verklighetsanpassat. En dryg månad senare arrangerades en öppen diskussion i Stirling, som även streamades på nätet, där man diskuterade it i undervisningen och hur Glow bör utvecklas och förändras. Samtalet flödade även i bloggar och andra sociala medier, inte minst under hashtaggen #EduScotICT  på Twitter, som fortfarande används.

8 juni meddelade Michael Russel att det nu är dags för nästa steg i arbetet med Glow och utvecklingen av den pedagogiska it-användningen. Han konstaterade att höstens erfarenheter lärt honom att det är nödvändigt att användarna har en ledande roll i det fortsatta arbetet. Dessutom kan de förmodligen även spela en viktig roll som producenter och leverantörer av tjänster i Glow, tillade han.

Det är fortfarande samma fem nyckelprinciper som gäller för Glow:

  1. Ändra kultur och förhållningssätt kring it i undervisningen.
  2. Se till att elever, lärare, skolledare och föräldrar blir mer säkra i sin it-användning, så att de kan förstå och dra nytta av de tekniska möjligheterna i sin vardag.
  3. Ge lärarna det stöd som de behöver för att kunna utveckla och främja elevernas lärande med hjälp av tekniken.
  4. Fördjupa kontakterna mellan skolan och hemmet och stärk föräldrarnas engagemang i barnens utveckling och lärande.
  5. Utveckla och förbättra den tekniska infrastrukturen.

Till och med december 2014 kommer de skotska skolorna att använda Microsofts molntjänst för utbildning helt utan kostnad – och detta är en kortsiktig, inledande del av arbetet med de fem nyckelprinciperna. För att stärka den långsiktiga utvecklingen, har regeringen beslutat att tillsätta rådgivningsgruppen ICT Education Excellence Group, med ledamöter från högskole- och skolvärlden. Arbetet leds av informatikprofessorn Muffy Calder, som sedan februari är regeringens vetenskaplige rådgivare.

Bland de femton ledamöterna märks bland annat läraren och entreprenören Charlie Love, som tagit fram Glew, ett alternativ till Glow, forskaren Stephen Heppell samt konsulten och läraren Ewan McIntosh.

I slutet av förra veckan, när ledamöterna presenterats, märktes en viss oro i bloggar och på Twitter att alla viktiga frågor inte skulle behandlas, även om det också betonades att det var en bra sammansättning av ledamöter som säkert kan göra ett gott arbete. Ewan McIntosh kommenterade på en av bloggarna att han kommer att sträva efter att det öppna arbetet fortsätter, och att viktiga frågor som rör kunskap, lärande, undersökande arbetssätt och formativ bedömning inte glöms bort. Rektorn Jaye Richards-Hill, som också är ledamot i gruppen, kommenterade på samma blogg att hon har en bred kompetens- och erfarenhetsgrund, som bland annat rymmer goda kunskaper i frågor som rör de yngre åldrarna och elever i behov av särskilt stöd.

När jag intervjuade Stephen Heppell 2009, inför första Framtidens lärande, betonade han att all livskraftig förändring av undervisning och lärande sker underifrån. I januari, på BETT, lyfte han bland annat fram behovet av kreativ förstörelse, en bättre integration av formellt och informellt lärande och behovet av att gå från färdiga, centralt framtagna lösningar till gemensam problemlösning när det gäller aktuella frågor. Den digitala utvecklingen skapar nya villkor för samhällets institutioner, men för att kunna hantera dem krävs mindre styrning av beslutsfattarna och ett ökat deltagande av medborgarna, menar Heppell.

Jag återkommer när det finns mer att rapportera från Skottland!