Skapande lärande på ungas villkor

Förra veckan skrev San Francisco Chronicle om ett projekt på San Francisco Public Library där gymnasieelever deltar i utvecklingen av en ny ungdomsavdelning på huvudbiblioteket. Målet med projektet är att skapa ett välkomnande fysiskt rum där ungdomar och vuxna mentorer kan utforska möjligheterna med digitala medier och lyfta fram värdet av böcker, läsning och eget skrivande. Tekniken är inte avgörande i sig, utan det handlar om att skapa strukturer och relationer för ett informellt, skapande lärande som utgår från ungas intressen, behov och förutsättningar idag.

Det här projektet ingår i en satsning på att ge stöd åt nyskapande lärmiljöer för unga på bibliotek och muséer över hela USA som MacArthur Foundation och Institute of Museum and Library Services startade för två år sedan. Det handlar om att hitta nya sätt att utveckla ungdomars digitala kunskaper och färdigheter och att stärka biblioteks och muséer relevans i samhället. Det är även viktigt att försöka få ett bättre grepp om hur den digitala utvecklingen ändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, både inom och utanför skolans väggar.

YOUmedia i Chicago, som jag skrev om för två år sedan, fungerar som förebild för de nya lärmiljöer som just nu växer fram. Det här är ett projekt som drivs av Chicago Public Library och Digital Youth Network sedan 2009, där unga med hjälp av kunniga mentorer lär sig att att skapa och hantera alla slags medier, både analoga och digitala. Här kan ungdomar utveckla teknikförståelse, digitala kompetenser och uttrycksförmågor i olika medier i projekt som utgår från deras villkor och intressen. Samtidigt får de möjlighet att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet och att bli delaktiga i det ständigt pågående demokratiska arbetet.

Ibland deltar man i större, nationella projekt som exempelvis What’s Going On… Now, med utgångspunkt i Marvin Gayes soulklassiker What’s Going On, som fäste blicken på de samhällsproblem, konflikter och möjligheter som var synliga 1971. I det här projektet gav ungdomarna på YOUmedia med hjälp av dikter, sånger, bilder och filmer uttryck för hur de uppfattar det kulturella och sociala tillståndet i dagens USA. Några förde ett samtal kring aktuella händelser och problem på Twitter under hashtaggen #SaveChicago och inläggen samlades upp på kontot @HelpSaveChicago.

Genom att knyta samman dåtid och nutid, blir det både möjligt att få en större förståelse för hur samhället såg ut och fungerade för fyrtio år sedan och att skapa en diskussion kring vad som kan och bör göras idag. Skolans undervisning i historia och samhällskunskap kan också bli mer konkret, begriplig och engagerande. Samtidigt för man in elevernas användning av olika medier och uttryckssätt i undervisningen.

Ett lokalt exempel är projektet Changing the Nature of Storytelling, där gymnasieelever från olika delar av Chicago läste den brittiske författaren Neil Gaimans roman Neverwhere, en urban fantasy-skildring som utspelar sig i ”London Below”, en magisk del av staden som samspelar med det verkliga London, ”London Above”. De byggde sedan vidare på romanens innehåll genom att skapa tecknade serier, filmer, bildcollage och texter som samlats i en blogg.

Neil Gaiman, som besökte YOUmedia i våras, tyckte att projektet var en god idé och att det här sättet att arbeta för läsaren djupare in i texten, samtidigt som berättelsen lever vidare och hittar nya vägar och uttryck. Det utvecklar ungdomarnas läsintresse och litteraturförståelse och sätter fart på deras egen konstnärliga uttrycksförmåga med olika typer av digitala och analoga medier.

Nu när YOUmedia lanseras som modell, knyter man an till kulturantropologen Mimi Ito och hennes tankar om sammankopplat lärande (connected learning) som jag skrev om i början av mars. Hon har i sin forskning kring digitala medier, ungdomar och lärande sett hur teknikutvecklingen kan användas för att skapa en undervisning som både är engagerande och utvecklar de studerandes kunskaper och färdigheter inom viktiga områden.

Det sammankopplade lärandet utgår ifrån intresse och engagemang med lärmiljöer där enskilda personer, nätgemenskaper, skolan och andra samhällsinstitutioner med hjälp av teknikutvecklingen kan samverka för att föra lärande och kunskapsutveckling framåt. Det handlar om att ”lära genom att göra”, och här har mentorerna och mentorskapet en avgörande roll för att ge den hjälp och det stöd som är nödvändigt för att komma vidare i lärandeprocessen.

Spotlight on Digital Media and Learning gav häromveckan en presentation av tre institutioner som nu börjar arbeta med sammankopplat lärande efter YOUmedias modell: konstskolan Dreamyard, som ligger i stadsdelen Bronx i New York, Artlab på Hirshhorn Museum i Washington D.C. samt North Dade Regional Library i Miami, Florida.

Samtliga tre betonar att man verkligen vill nå ut till ungdomarna, inspirera dem att skapa, utforska och att utveckla de kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna studera vidare och för att klara sig i samhället. Betydelsen av att att skapa en prestigelös och öppen fysisk miljö där de verkligen kan fördjupa sig i sina intressen och få hjälp att komma vidare betonas också.

För att lyckas med detta, konstaterar de tre institutionerna att de måste tänka i termer av nätverk, kunskapsdelning, samarbete och processer, bortom traditionella ramar och modeller. Det handlar om ett sammankopplat lärande som utgår från de ungas villkor och drar nytta av den digitala utvecklingens möjligheter.