Digitala lärresurser på gång i USA:s delstater

I början av februari skrev jag om Digital Textbook Playbook, en vägledning tänkt att hjälpa USA:s skolledare och lärare att gå över till digitala läromedel och – resurser i undervisningen inom de kommande fem åren. För ett par veckor sedan kom SETDA, State Educational Technology Directors Association, med en rapport som pekar i samma riktning: Out of print: Reimagining the K-12 Textbook in a Digital Age.

Rapporten ger exempel på det arbete som pågår i delstaterna med digitala läromedel och öppna digitala lärresurser, analyserar frågor som måste lösas och ger rekommendationer kring vad som bör göras.

Direkt i inledningen av rapporten konstateras att den amerikanska skolan är på väg att halka efter i samhällsutvecklingen. Klyftan mellan det informella och det formella lärandet riskerar att växa sig allt större. En undervisning baserad på digitalt material och andra arbetssätt än det traditionella hör fortfarande till undantagen, trots att digitala medier och kollaborativt lärande är på väg att bli norm i resten av samhället. Därför gäller det att lämna den tryckta lärobokens fasta ramar och försöka hitta mer flexibla medel och former.

Det finns redan tecken på förändring. I tjugotvå delstater har beslutsfattarna tagit initiativ som godkänner och ger stöd till användning av digitala resurser i undervisningen. I några delstater, bland annat Indiana och Texas, görs centrala inköp av digitala läromedel som görs tillgängliga för alla skolor. Andra delstater, till exempel Kalifornien och Utah, satsar på utveckling av öppna digitala lärresurser. I Virginia används webbaserade bedömningstjänster för att skapa incitament bland skolledare och lärare att använda digitala resurser i undervisningen.

Men det räcker inte med beslut och riktlinjer för att praxis ska förändras. Det finns en rad frågor och problem som måste hanteras för att en förändring ska bli möjlig.

Rapporten tar upp de här:

  1. Långsiktig finansiering av nödvändig hårdvara.
  2. Stabila Internetanslutningar ute på skolorna.
  3. Delstater och skoldistrikt måste uppdatera utbildningspolitik, lagar och regler så att digitala resurser uppmuntras i undervisningen.
  4. Lärarna måste ges fortbildning så att de lär sig att använda de digitala möjligheterna på bra sätt i sin undervisning. Lärarutbildningarna ska se till att de blivande lärarna lär sig detta.
  5. Licenser som tillåter att lärresurserna utvecklas, förändras och delas är nödvändiga. Här är Creative Commons ett slagkraftigt alternativ till den traditionella upphovsrätten.
  6. Lärresurserna måste vara lättåtkomliga och sökbara, så att alla snabbt och enkelt kan komma åt det material som behövs. Projektet Learning Resource Metadata Initiative, som drivs gemensamt av The Association of Educational Publishers och Creative Commons, är ett viktigt initiativ i den här riktningen.
  7. Stöd och tydligt ledarskap både på delstatsnivån och lokalt.

SETDA ger också tre tydliga rekommendationer till delstater och skoldistrikt:

Den första rekommendationen går ut på att övergången ska ske inom en femårsperiod, i likhet med vad Arne Duncan sade när Digital Textbook Playbook presenterades. Här är tanken att skiftet ska ske så snabbt som möjligt för att undgå dubbla kostnader. Delstaterna köper in, utvärderar och implementerar läromedel i fleråriga cykler. När det är dags för nästa cykel ska man alltså inte köpa in några läroböcker, utan istället inleda en digital satsning.

En tydlig vision och handlingsplan för förändringarna är förstås viktigt. Detta är den andra rekommendationen. Samtidigt som detta görs, krävs det att belutsfattarna tar bort gamla regler, inför stödåtgärder, investerar i hårdvara och infrastruktur och tar fram konkreta modeller för hur implementationen ska genomföras.

Den tredje rekommendationen är att skapa en levande marknadsplats för digitala läroböcker och öppna digitala lärresurser. Det är viktigt att det finns alternativa och flexibla vägar att hitta och att distribuera digitalt material som kan användas i undervisningen.

Det pågår en rad satsningar i USA som samspelar med övergången till digitala lärresurser. I augusti skrev jag om Epic-Ed, som är ett federalt initiativ för att skapa en nationell lärgemenskap och kompetensutvecklingsresurs för lärare på nätet. Hit hör även den digitala förändringscykel, utvecklad av forskare på Friday Institute, som används för att ge hjälp och stöd åt det pågående förändringsarbetet. För ett år sedan tog jag upp Digital Promise, en storsatsning på forskning kring it och lärande. Allt det här hänger ihop med den nationella planen för it och lärande som blev klar i november 2010 – Transforming American Education: Learning Powered by Technology. Det tar dock tid att förändra förhållningssätt och ramar, traditionellt tänkande lever kvar på olika nivåer och vägen är långtifrån spikrak.

SETDA har flera satsningar på gång. Närmast på tur står State Education Policy Center, som lanseras under oktober månad. Det kommer att bli en databas över alla delstaters riktlinjer, strategier och satsningar på att förändra skola, undervisning och lärande, och är tänkt att fungera som stöd för beslutsfattare och skolledare.

Förhoppningen är att öppenhet, samarbete och utbyte av erfarenheter ska föra den amerikanska skolan framåt.