Förena de öppna nätverken med pedagogiken

The Cage 12 var en mötesplats på årets Skolforum där det gavs rum för intressanta tankar, samtal och workshops kring digitalisering, undervisning och lärande. Förra veckan skrev jag om hur öppna data på nätet kan fungera som kunskapskälla om världen, göra undervisningen mer autentisk och hjälpa eleverna att hantera en alltmer komplex och svåröverskådlig global verklighet.

Komplexitet och lärandets digitala möjligheter blir även temat för dagens inlägg, som ger en inblick i hur de båda internationella gästerna Dave Cormier och Helen Keegan resonerade i presentationer och samtal på mässans andra dag, 30 oktober. De utgick från sina erfarenheter i högskolevärlden, men de tankar och förhållanden som togs upp gäller i alla undervisningssammanhang idag.

Dave Cormiers och Helen Keegans presentationer och samtalet med Alastair Creelman kan ses i sin helhet på Youtube.

Dave Cormier, verksam vid University of Prince Edward Island i Kanada, var först ut på banan. I likhet med sina kollegor Stephen Downes och George Siemens utgår han ifrån konnektivismen, ett socialt och konstruktivistiskt grundat perspektiv på lärande som vilar på dagens villkor och förutsättningar. Vi lever i en ständigt uppkopplad värld, i allt högre grad präglad av digitala medier och en global, interaktiv kommunikation. Det måste undervisningen både dra nytta av och lära oss att hantera.

– Varför behövs egentligen undervisning? frågade Dave Cormier. Det är en viktig fråga som vi alla måste ställa oss idag. Om det bara rör sig om att leverera och presentera innehåll, så är ju läraren och undervisningen i princip överflödig. Det där klarar Internet alldeles utmärkt!

De senaste par åren har akronymen och begreppet MOOC – Massive Open Online Course – fått en växande betydelse i det internationella samtalet kring nätbaserad undervisning. Det hela bygger på konnektivismen och konceptet har utvecklats av Cormier, Downes, Siemens och andra intresserade över hela världen.

Här handlar det om öppna kurser där innehåll och planering utvecklas gemensamt av kursledare och kursdeltagare. Ofta är det ett stort antal intresserade som samlas för att läsa, diskutera, reflektera och lära sig mer om ett visst område eller tema. Det kan till exempel handla om digitalt berättande eller personliga lärmiljöer på nätet.

Tanken är att använda de sociala medierna på nätet för att underlätta informationsspridning, kunskapsdelning och diskussioner. Kursen är ett ramverk som gör det möjligt för deltagarna att knyta kontakter och att skapa nätverk för sitt lärande. Alla aktiviteter i bloggar, på Twitter, Youtube och andra plattformar och sammanhang samlas med hjälp av rss på kursens webbplats, så att det är enkelt för alla deltagare och andra intresserade att följa med.

– Det stora värdet med den här typen av kurser är att få in tankar och perspektiv från så många olika håll som möjligt, underströk Dave Cormier. De frågeställningar och problem som behandlas är komplexa och mångdimensionella. Vi letar inte efter Lösningen eller Svaret, utan vill tillsammans undersöka och prova oss fram för att se vad som kan fungera. Det är en modell som blir allt viktigare idag. Samhället utvecklas snabbt, förutsättningarna för de flesta verksamheter är på väg att förändras och svaren är varken givna eller beständiga.

Helen Keegan, som undervisar i media och kommunikation på University of Salford Manchester, ser utbildning som ett ekosystem där gränserna mellan studerande, lärare, experter, institutioner och ämnen blir allt suddigare. I sin egen undervisning strävar hon efter att allt ska vara öppet och transparent, och hon vill även förändra den traditionella maktrelationen mellan lärare och elever. Alla ska vara delaktiga i det gemensamma lärandet och i den fortsatta utvecklingen av hur undervisningen går till med hjälp av nätet och sociala medier.

– Socialiseringen är en avgörande del av undervisningen som inte ska underskattas, påpekade Helen Keegan. Läraren har en viktig roll för att modellera lärprocesser och koppla samman lärande. Men det gäller samtidigt att vara öppen för elevernas erfarenheter och att bygga vidare på det.

Nu har utvecklingen av de digitala medierna och nätverkssamhället gått så långt att det inte längre duger att stoppa huvudet i sanden, menade Helen Keegan. Howard Rheingold gav i början av året ut boken Net Smart, där han diskuterar vad vi alla måste kunna för att verkligen utnyttja alla de möjligheter för lärande och kunskapsutveckling som det globala nätet öppnar för. De digitala förutsättningarnas måste helt enkelt integreras i vårt tänkande och i vår vardag.

– Eleverna måste bygga sin egen identitet och börja interagera med sin omvärld, menade Helen Keegan. Men det är också viktigt att de bygger en personlig plattform, något som är kopplat till dem själva och inte bundet till skolan. Därför vill vi till exempel att de ska blogga på öppna plattformar som WordPress och använda Twitter och instagram. Vi ska inte bygga upp något eget, slutet system som utestänger dem från verkligheten.

Helen Keegan konstaterade att det gäller att hitta sätt att väcka de studerandes engagemang och nyfikenhet så att de får fart på lärandet. Själv har hon bland annat använt ARG – Alternate Reality Games – för att skapa autentiska lärsituationer bortom lektionssalen, inriktade på samarbete, kunskapsdelning och problemlösning.

I det efterföljande samtalet med Dave Cormier och moderatorn Alastair Creelman lyfte hon fram betydelsen av att ta utgångspunkt i de studerandes intressen och att fokusera på lärandet, de processer och aktiviteter som är nödvändiga för att uppnå en djupare förståelse.

– Alla mina elever har sina egna bloggar, berättade Helen Keegan. Här skriver de om sig själva, sina intressen och de pågående studierna. Det är alltså inte särskilt svårt för mig och de andra lärarna att bekanta oss med hur de tänker och lever, och att ta det som utgångspunkt i undervisningen.

Dave Cormier påpekade att det kanske främst handlar om att fokusera på undervisningsmetoder och arbetssätt istället för att stirra sig blind på innehållet.

– Lärandet är en blandning av passion, intresse och hårt arbete, menade Dave Cormier. Så ser det informella lärandet utanför skolan ut, när vi till exempel ägnar oss åt våra hobbies. Allt är inte roligt hela tiden, men vi har en inre drivkraft som hjälper och att komma vidare. Det är denna inre drivkraft som undervisningen i skolan måste väcka! Viljan att veta mer, att utvecklas vidare.

Alastair Creelman undrade vart den internationella utvecklingen är på väg när det gäller undervisning och lärande.

– Rör vi oss i riktning mot ett mer informellt, samarbetsinriktat och nätbaserat lärande, eller är vi på väg tillbaka mot en mer traditionell och förmedlingsbaserad undervisning? Är det kanske två parallella utvecklingslinjer?

Helen Keegan slog fast att debatten och kampen mellan vad som kallas den traditionella och den progressiva synen på kunskap och lärande är långt ifrån ny.

– Det intressanta idag är att teknikutvecklingen gör det enklare för de som har nya idéer att gå samman och pröva tankarna i praktiken, sade Helen Keegan. Men det senaste året har vi även sett hur MOOC-konceptet har approprierats av stora amerikanska universitet och pressats in en traditionell kursram med föreläsningar, kurslitteratur, prov och kursintyg. Jag tycker att det är svårt att se vart vi är på väg och tror parallelliteten kan leva vidare.

Dave Cormier höll inte med om detta, utan menade å sin sida att det traditionella perspektivet på utbildning, undervisning, lärande och kunskap har spelat ut sin roll.

– Alla pratar om behovet av nytänkande och kreativitet idag, sade Dave Cormier. Men det går inte att skapa ett kreativt samhälle inne i en låda! För att få upp våra argument på den politiska dagordningen, måste vi både kunna visa att våra arbetssätt fungerar och att de leder till önskat resultat. Därför är det viktigt att vi använder det språk som gäller i politikens värld. Vi måste börja tala om risker, vinster, olika scenarier, och så vidare. Då blir det enklare att greppa vad vi menar och att se betydelsen av det vi gör!