Skolledare som förändringsagenter i Danmark

Förra månaden var det ett år sedan Danmarks barn och undervisningsminister Christine Antorini presenterade sin vision för att utveckla skolan i en digital riktning, på grundval av det bästa från den nordiska utbildningstraditionen: Ny Nordisk Skole. Visionen togs fram efter regeringsskiftet i september, och knöt an till den strategi som den förra regeringen utarbetat och som Folketinget antagit en månad tidigare.

Nu är det dags för nästa steg i arbetet med Ny Nordisk Skole: ett nationellt nätverk av skolledare, en eller två representanter från varje kommun, som tillsammans ska arbeta för att de digitala möjligheterna aktivt integreras i skolans dagliga undervisning. Totalt kommer nätverket att rymma ett drygt hundratal skolledare från hela Danmark.

Det rör sig om ett tvåårigt projekt – ”Digital forandringsledelse i folkeskolen” – där departementet samarbetar med Kommunernes Landsforening och fackförbundet Skolelederforeningen. Projektet startar på initiativ av den praktiknära rådgivningsgrupp som ministern tillsatte i januari för att få kvalificerad hjälp med att hantera viktiga frågor och problemställningar inom området.

Syftet med nätverket är att dela kunskaper och erfarenheter mellan kommunerna, samla erfarenheter och lägga grunden för ett konstruktivt samarbete tvärsöver kommungränserna. Nätverket ska ge skolledarna den hjälp, den inspiration och det kollektiva stöd som de behöver för att kunna fungera som digitala förändringsagenter för skolorna i sina kommuner.

Skolledarna har en central roll när det gäller att få fart på förändring och utveckling. Det visar även det svenska forskningsprojektet Unos uno, som tittar närmare på en-till-en-satsningar i tio kommuner. Strategiska beslut, prioriteringar, incitament, engagemang och kompetens har en avgörande betydelse för att satsningarna ska lyckas. Därför är detta ett viktigt initiativ.

Rent konkret kommer det att handla om att skolledarna ska hitta strategier, metoder och arbetssätt som gör det möjligt för skolledarna att få alla lärare att ta till sig de digitala möjligheterna för att utveckla sin undervisning. Nätverket ska även titta närmare på hur marknaden för digitala läromedel och -resurser kan utvecklas, så att det blir enkelt för lärare och elever komma åt de olika typer av material som de behöver. Det gäller också att se till den digitala infrastrukturen är på plats överallt senast 2014, och att de trådlösa nätverken verkligen fungerar som de ska.

Kommunernes Landsforening lyfte fram behovet av detta i augusti, när de presenterade en enkätundersökning genomförd bland föräldrar, skolledare och förskollärare som visade att de flesta danska sexåringar redan är vana användare av digitala medier. Ungefär samtidigt presenterade Antorini ett manifest med mål och dogmer för hur den danska barn- och ungdomsskolan ska utvecklas under de kommande åren. Den kan helt enkelt inte stanna kvar på dagens tekniska och pedagogiska nivå när utvecklingen accelererar och både samhället och barnen förändras i en digital riktning.

Under september och oktober besökte Christine Antorini och hennes medarbetare åtta danska städer där det arrangerades inspirationsmöten som totalt samlade mer än 3000 skolledare och pedagoger. Pilotprojekten har börjat dra upp riktlinjerna och vid årsskiftet sätter arbetet med skolledarnätverket och Ny Nordisk Skole igång i skarpt läge med de första 200 skolorna.

För knappt två veckor sedan kom skol- och utbildningsministrarna i de nordiska länderna överens om att inleda ett samarbete kring skolans undervisning som går ut på att ge alla barn och ungdomar samma möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Målet är att man ska kunna hitta en röd tråd bland de goda erfarenheterna i Norden som det är möjligt att lägga som grund för det fortsatta arbetet. Ett utbytesprogram mellan länderna kommer att initieras, och nästa år arrangeras en konferens för att lyfta fram goda nordiska och internationella erfarenheter.

Samarbetet är tänkt som ett självständigt internationellt spår i Ny Nordisk Skole. Kanske kan det bli en katalysator för ett mer organiserat samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller skolan.

Det kommande EU-initiativet Opening Up Education, nu med tillägget ”for Technology”, som jag nämnde för ett par månader sedan, kan nog också vara betydelsefullt för vad som händer framöver. I början av december arrangeras en ministerkonferens i frågan i Oslo. Den finns det säkert skäl att återkomma till.