Varför och hur ska it användas de tidiga skolåren?

I april 2011 startade UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE), som är baserat i Moskva, ett nytt världsomspännande forskningsprojekt: ICT in Primary Education. Under tre år undersöker nio forskare från lika många länder hur användningen av it i undervisningen kan utveckla och förändra undervisning och lärprocesser under de tidiga skolåren.

Forskarlaget leds av Ivan Kalaš, informatikprofessor vid Comeniusuniversitetet i Bratislava. Övriga forskare i laget är Diana Laurillard från Storbritannien, Cher Ping Lim från Hong Kong, Sarietjie Musgrave från Sydafrika, Alexei Semenov från Ryssland Márta Turcsányi-Szabó från Ungern, Haif Bannayan från Jordanien, Leslie Conery från USA och Ernesto Laval från Chile.

Utgångspunkten är att den digitala utvecklingen formar världen och tillvaron och att skolans undervisning måste kunna ge alla elever den hjälp och det stöd de behöver för att hantera de nya förutsättningarna. Vardag och umgänge, media och opinionsbildning, arbetsmarknad, arbetsliv och kunskapskrav förändras i grunden, och det måste skolan kunna möta på konstruktiva sätt för att fylla sin funktion i samhället. Det förutsätter att beslutsfattare, skolledare och pedagoger känner till och drar nytta av de senaste forskningsrönen och att världens skolor kan lära av varandras erfarenheter – såväl positiva som negativa,

Projektet bygger vidare på Ivan Kalaš forskningsgenomgång Recognizing the Potential of ICT in Early Childhood Education, som publicerades av IITE 2010, och som presenterades på World Conference on Early Childhood Care and Education i Moskva samma år. Aktuell forskning och erfarenhet visar att it kan användas med gott resultat i förskolan för att utveckla barnens kunskaper och förmågor på undersökande och lekfulla sätt. Det finns även goda förutsättningar för detta under de tidiga skolåren. Detta beror bland annat på att barnen då har en klasslärare som undervisar i alla ämnen, och som kan integrera it och nya arbetssätt tvärsöver ämnesgränserna.

I november förra året kom den första rapporten från projektet: ICT in Primary Education: Exploring the Origins, Settings and Initiatives. Här ger forskarlaget tillsammans en beskrivning av bakgrunden till it i skolan och till projektet, går igenom aktuell forskning, presenterar några intressanta skolexempel från olika socioekonomiska och kulturella miljöer och resonerar kring olika pågående nationella satsningar och internationella initiativ.

Under projektet kommer de nio att följa hur it används i den dagliga undervisningen i ett fyrtiotal nytänkande skolor och i olika initiativ över hela världen. De närmast följande rapporterna kommer att beskriva och analysera hur det ser ut i verkligheten och titta närmare på vilka faktorer som är avgörande för att satsningarna ska nå fram till sina mål.

Forskarna är särskilt intresserade av att undersöka hur övergången från den traditionella undervisningen och dess kunskapsmål till en mer undersökande, problematiserande undervisning, där lärarna tillsammans utforskar teknikens pedagogiska möjligheter, kan gå till. Vilka möjligheter och vilka problem uppstår när it används i undervisningen? Hur förändras lärares och elevers roller och arbetssätt? Vilken betydelse har politiska riktlinjer och skolledarskap för utvecklingsarbetet? Hur påverkar den fysiska och tekniska infrastrukturen? Vilken roll spelar läroplaner och bedömning? Vilken inverkan har lärarutbildning och kompetensutveckling?

I den avslutande rapporten kommer forskarna att ge rekommendationer kring hur it bäst används i undervisningen under de tidiga skolåren samt föreslå åtgärder som underlättar och stöder pedagogisk utveckling.