Digitala lärresurser som främjar demokratin

Idag klockan 12 invigdes webbplatsen Min stemme i Oslo av stortingspresident Dag Terje Andersen och kunskapsminister Kristin Halvorsen. Vi som inte var på plats kunde följa med via norska regeringens webbplats, där det nu finns en inspelning av invigningen.

Min stemme är en portal med lärresurser om demokrati och deltagande som vänder sig till hela den norska barn- och ungdomsskolan, från förskolan till och med gymnasiet. Senter for IKT i utdanningen ansvarar för webbplatsen, på uppdrag av Kunnskapsdepartementet. Den skapas och utvecklas med hjälp av ett antal samarbetspartners, bland andra Store Norske Leksikon, NRK Skole, Norsk Digital Læringsarena (NDLA), Kulturrådet och Ung.no.

Syftet med webpplatsen är att synliggöra och uppmärksamma det stora värdet av ett öppet samhälle och ett brett folkligt deltagande i det demokratiska arbetet, som aktiv medborgare, som väljare och som förtroendevald. Det sker lagom till 100-årsjubiléet av införandet av allmän rösträtt, som är i år, och 200-årsjubiléet av Eidsvollsförfattningen, Norges grundlag, som infaller nästa år.

Såväl lärare på grundskolan och gymnasiet som förskollärare från olika delar av Norge har deltagit i utvecklingsarbetet, för att i möjligaste mån säkerställa att lärresurserna verkligen kan användas på bra sätt i den dagliga undervisningen.

Under invigningen påpekade kunskapsministern att yttrandefrihet och demokrati lätt tas för givet, men det uppstår ständigt utmaningar och hot som måste hanteras för att det öppna och fria samhället ska kunna leva vidare. Min stemme ska därför ses som en plats där norska barn och ungdomar på ett konkret sätt kan lära sig vad demokratin är och träna sig i hur den fungerar.

Den version som presenterades idag är en första version, och webbplatsen kommer att fortsätta utvecklas fram till 17 maj 2014. Även därefter är det meningen att Min stemme ska vara en levande webbplats, där lärare och elever både kan bidra med innehåll och kommentera de befintliga lärresurserna. Eleverna måste dock vara minst 15 år för att få kommentera, och de använder Feide, det nya norska systemet för identitetshantering, för att logga in. I likhet med den svenska satsningen Skolfederation är syftet med det här system att alla digitala tjänster som används i skolans undervisning ska kunna nås med samma inloggningsuppgfter.

Min stemme är ett av projekten i temat Fremtidens læringsarena. Här försöker Senter for IKT i utdanningen tillsammans med olika samarbetspartners ta reda på vilka pedagogiska och diaktiska element, tjänster, tekniker och gränssnitt som behövs för att möjliggöra en undervisning och ett lärande som motsvarar samhällsutvecklingens krav och förutsättningar.

I det här temat ingår även EU-projektet iTEC, som jag skrev om när det startade 2010, ramverket för grundläggande färdigheter i den norska läroplanen, som jag nämnde förra veckan, samt rum för lärande, som utforskar teknikutvecklingens pedagogiska möjligheter i skolan.

Tanken är att det ska gå snabbt och enkelt för förskollärare och lärare att hitta lärresurser och arbetsuppgifter av hög kvalitet som de direkt kan använda i undervisningen. En del lärresurser har Creative Commons-licens och kan alltså förändras, utvecklas vidare och delas fritt inom ramen för de villkor som gäller för licensen.

De ämnen som ryms på Min Stemme är norska, samhällskunskap, historia, religion, livsåskådning och etik (grundskolan), religionskunskap och etik (gymnasiet) samt geografi.

Alla lärresurser som vänder sig till skolan kan avgränsas efter årskurs, ämne och mål i läroplanen. Innehållet är även indelat i teman, bland annat mänskliga rättigheter, jämlikhet, deltagande och makt, och en stor del av materialet har ett globalt fokus.

Lärresurser som vänder sig till förskolan knyter an till gällande ramverk och indelas i samma teman som skolmaterialet.

Aktualitet kan ibland vara värdefullt i undervisningen, och en del lärresurser knyter därför an till dagens händelser och debatter. Samtidigt är det förstås viktigt att se tillbaka och att få perspektiv på dagens samhälle, samhällsutvecklingen och förändringen av åsikter och värderingar. Ett exempel på detta är den debatt som uppstod kring Monty Pythons film Life of Brian 1979, och den censur som krävdes för att filmen skulle kunna visas på norska biografer. 1814 års grundlag och paragrafernas aktualitet idag är ett annat exempel på en tillbakablick som kan ge näring åt reflektioner och samtal.

Min stemme är inte enbart tänkt som ett arkiv med lärresurser. Det ska också vara en plats där det arrangeras en mängd aktiviteter, bland annat debatter och tävlingar. Interaktivitet och deltagande är två viktiga nyckelord.

Varje månad kommer det att arrangeras diskussioner kring en fråga eller en problemställning för äldre elever där områdesexperter deltar och ger djup åt samtalet. Även här krävs att eleven är minst 15 år, och Feide används för att logga in.

Det ska bli intressant att se hur Min stemme används och utvecklas framöver!