Undervisning i dialog med omvärlden

Förra månaden gav Internetfonden ut skriften Klassen i dialog med omvärlden – pedagogiska vinster när skolan syns på nätet av Dan Åkerlund, lärarutbildare och forskare vid Karlstads universitet. Tanken är att ge en konkret och lättillgänglig ingång för skolledare och lärare som vill integrera digitala medier och digital kommunikation i undervisningen.

Världen präglas numera av ett digitalt medielandskap som skapar nya sätt att kommunicera – och det behöver alla lärare och elever lära sig att hantera. I februari, mars och maj har jag ur olika perspektiv bloggat om hur medie- och informationskunnighet är på god väg att bli ett nyckelbegrepp för skolan. Jag har tidigare även intervjuat Barbro Oxstrand om hennes licentitatsuppsats, som lades fram i januari. Där lyfter hon bland annat fram att lärarna måste vara mediekunniga för att eleverna ska kunna utveckla den kritiska mediaförståelse som de behöver idag.

I ett samhälle där vi i allt högre grad både är producenter och konsumenter – eller prosumenter, för att tala med Alvin Toffler – är det helt enkelt nödvändigt att komma till rätta med såväl möjligheter som utmaningar. Det innebär ändrade förutsättningar för lärarens arbete som inte alltid är lätta att hantera, vilket bland annat framgår av Skolverkets senaste undersökning om it-användning och it-kompetens i skolan. Enligt skollagen ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men det ställer stora krav på hela ledningskedjan i skolan, från politiker och tjänstemän till skolledare och lärare.

Skriftens innehåll baseras i hög grad på Dan Åkerlunds arbete med olika skolprojekt under de senaste åren. Den beskriver klart och tydligt hur Skype och Google Hangouts, bloggar, Bambuser, podcasting och en mängd andra nättjänster fungerar och hur de kan komma till nytta. Lagar och avtal kring publicering och upphovsrätt på nätet ges en koncis presentation, och värdet med att arbeta med digitala medier i undervisningen kopplas både till den pågående samhällsutvecklingen och till gällande styrdokument.

Jag bytte nyligen några ord med Dan Åkerlund, och lät honom berätta lite mer.

– Syftet är både att samla erfarenheter från den praktiska användningen av digitala medier och att ge en röst åt lärarna i arbetet med att utveckla skolan och undervisningen. Många lärare kopplar sin it-användning till vetenskapliga metoder och modeller och är väl medvetna om vad de sysslar med. Det finns alltså ofta en tydlig koppling i det praktiska arbetet till teorier om varför vi samtalar, varför det multimodala eller ”vidgade” textbegreppet är viktigt, och så vidare. Men långtifrån alla har kommit så långt och det behövs mycket arbete för att komma vidare.

Dan Åkerlund konstaterar att barn och ungdomar behöver lära sig att synas och kommunicera på nätet – men att det måste ske i en miljö som är trygg. Och det är skolan för det mesta.

– Tryggheten innebär till exempel att skolan kan diskutera de etiska problem som finns med sociala medier på ett konstruktivt och positivt sätt. Användningen av sociala medier i skolan gör det samtidigt möjligt att dokumentera och att visa vad man gör i skolan. Eleverna kan ägna sig mer åt ett publikt skrivande, som ju är något vi alla behöver kunna nu när medielandskapet förändras.

Skrivandet i skolan har av tradition mest riktat sig till läraren, men nu kan man på helt andra sätt än tidigare föra in omvärlden och medierna i undervisningen. Eleverna kan både lära sig att kommunicera med en okänd publik på ett begripligt sätt och att framställa sig själva på bra och rättvisande sätt.

– Här är det till exempel spännande att se vad som händer i en förskoleklass som arbetar med bloggar och ipads. Hur kan de göra för att berätta om sina upplevelser ute i skogen så att alla förstår? Ofta blir det ett kollektivt skrivande där man lär sig av varandra, närmast intuitivt. Ingen uppfattar detta som en lektion, men lärandet går raskt framåt. Barnen bygger tillsammans och med hjälp av pedagogerna upp en förståelse för hur det skrivna språket fungerar. Här ska betydelsen av en autentisk mottagare inte underskattas!

Det är inte bara det skrivna språket som intresserar Dan Åkerlund, utan även uttrycksformer som använder ljud, bild och film. Med stöd av Internetfonden ska han köpa in kameror som barn i förskolan och på lågstadiet ska använda för att dokumentera sin vardag. Syftet är att titta närmare på hur de använder kamerorna när de kommunicerar och hur de kombinerar text och bild. Allt det här är viktiga delar i utvecklingen av en god medie- och informationskunnighet.

– Vi förstår världen genom skriftspråket, så därför måste alla barn lära sig att läsa och skriva. Men det är också viktigt att förstå hur man arbetar med foto, video och interaktiva medier nu när vi har tillgång till oändligt fler uttrycksmedel än tidigare. Skolan kan alltså inte begränsa sig till det skrivna ordet, utan måste också ta med de visuella uttryckssätten och berättarteknikerna i undervisningen. Att kunna använda olika perspektiv i sitt visuella berättande, exempelvis grod- och fågelperspektivet, är lika viktigt som att behärska svenskans grammatik.

Skolor och lärare efterlyser ofta digitala  tjänster som det går snabbt att komma igång med. Men är det verkligen rätt ände att starta i?

– Det tar inte mer än ett par timmar att komma igång med en blogg, men det är inte tekniken som ska vara utgångspunkten. Det allra viktigaste är att börja med ett pedagogiskt problem: Vad behöver eleverna lära sig och vilket verktyg eller vilken tjänst fungerar bäst för det syftet? Det behövs också en diskussion ute i skolorna om vad som händer när alla barn har tillgång till varsin dator, platta eller smartphone. Vilket eller vilka problem är detta egentligen en lösning på? Hur ser för- och nackdelarna ut? Om vi inte diskuterar igenom detta i grunden, blir det svårt att använda de digitala möjligheterna på sätt som verkligen främjar elevernas utveckling och lärande.


Kommentarer (1)

  1. Barbro Oxstrand,

    Bra artikel och ett viktigt arbete som Dan Åkerlund gör. Ska själv till hösten börja arbeta med att stödja områdets speciallärare i att använda digitala resurser mer än vad de nu gör. Det kommer att bli jättespännande och jag ska läsa Skolverkets nya rapport bla inför detta arbete.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *