Digitala demonstrationsskolor i Danmark

För två år sedan presenterades en dansk nationell strategi för it i skolan med brett stöd av folketinget. Den består av sju satsningar som syftar till att förbättra skolornas infrastruktur, öka tillgången till digitala lärresurser, digitalisera nationella prov och examensprov samt stimulera utvecklingen av nya sätt att undervisa genom att samarbeta med forskarvärlden. Strategin sträcker sig till och med 2015.

Kort efter att strategin lagts fram var det dags för val i Danmark, och resultatet blev att en ny regering tillträdde. Den nye undervisningsministern, Christine Antorini, lanserade en vision för skolan, Ny Nordisk Skole, som i allt väsentligt bygger vidare på det som sägs i strategin. I januari 2012 tillsatte regeringen en rådgivningsgrupp för it i skolan för att bättre överblicka de utmaningar skolan står inför, så att steget från vision till verklighet kan bli möjligt. I november sjösattes det tvååriga projektet Digital forandringsledelse i folkeskolen, som går ut på att skapa ett nätverk av skolledare som kan fungera som förändringsagenter i arbetet med att digitalisera och utveckla den danska skolan.

Nu är det dags för nästa pusselbit i strategin: digitala demonstrationsskolor. Regeringen och Kommunernes Landsforening satsar 26 miljoner på försöket, som innebär att universitet, högskolor och skolor tillsammans ska hitta utvecklingsvägar som förenar didaktik, pedagogik och teknik. Förutom att undersöka hur it-användningen kan utveckla elevernas kunskaper och lärande, kommer forskarna även att titta på hur it kan frigöra mer tid till undervisning. Erfarenheterna från demonstrationsskolorna ska sedan spridas vidare i det danska skolsystemet.

I januari 2014 startar de fyra forskningsprojekten, och arbetet pågår till och med 2015. Ett av forskningsprojekten leds av Birgitte Holm Sørensen, professor vid Institut for Læring og Filosofi på Ålborgs universitets Campus København. Här ingår UC Nordjylland, UC Metropol, UCC, IT-Universitetet och LEGO Foundation. De tre övriga leds av Jeppe Bundsgaard, lektor vid Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Århus universitets Campus Emdrup i Köpenhamn. I samtliga dessa ingår även UC Sjælland, UCC, UC Metropol, UC Lillebælt, VIA UC, UC Syddanmark och Alexandra Instituttet.

Sammanlagt deltar tjugoen grundskolor från samtliga fem danska regioner i de fyra projekten. De skolor som var intresserade av att delta kunde söka genom sin kommun senast 15 juli och nyligen blev urvalet klart. För att kunna delta som demonstrationsskola, är det nödvändigt att ha en väl fungerande infrastruktur och god tillgång till datorer och andra enheter. Det gäller också att kunna visa hur den kunskap som projektet genererar kan ingå i den kommunala it-strategin, att det finns medel budgeterade för de inköp som krävs och att deltagandet både är förankrat bland beslutsfattarna och bland lärarna.

Det projekt som leds av Birgitte Holm Sørensen tittar närmare på elevernas aktiva medverkan i planering och genomförande av undervisningen och hur samarbete och kollaborativt skapande utvecklar deras lärande. Här ska forskare och praktiker bygga vidare på kunskaper och erfarenheter från det avslutade projektet Netbook 1:1, där Holm Sørensen och hennes kollegor på ILD – Forskningslab i It og Læringsdesign undersökte vilka didaktiska ramar som ska till för att detta ska fungera så bra som möjligt.

Det andra projektet handlar om inklusion och differentierad undervisning i digitala lärmiljöer. I det här projektet undersöks, med utgångspunkt i aktuell internationell forskning, hur teknik och didaktik kan samspela för att ge stöd åt allas lärmöjligheter, samarbete och elevernas eget ansvarstagande. Såväl detta som de båda följande projekten drar nytta av lärdomarna från samarbetet mellan Århus universitet och UCC, UC Via och UC Metropol i projektet 4 svar på folkeskolens udfordringer. Man utgår också ifrån erfarenheterna av Læremiddel.dk, ett nationellt kunskapscenter om läromedlens betydelse för undervisning och lärande som drivs gemensamt av UC Lillebælt, UC Sjælland och UC Syddanmark sedan 2007.

Det tredje projektet fäster blicken på vilken slags kompetensutveckling som är nödvändig för att lärarna ska utveckla den digitala ämnesdidaktik som de har nytta av i sin dagliga verksamhet. Målet är att ta fram generaliserbar kunskap kring en fokuserad och praktiknära fortbildning, så att lärarna lär sig använda de digitala möjligheterna för att utveckla och förbättra undervisningen i sina ämnen.

I det fjärde projektet undersöks vilka kompetenser och organisationsformer som måste till för att skolans undervisning ska kunna anpassas till de förutsättningar som gäller i ett alltmer digitalt samhälle. Det handlar bland annat om att utveckla och förändra skolans kultur och att skapa undervisningsformer som stöder elevernas aktiva medverkan och inflytande och frigör lärarnas tid att ge återkoppling och uppföljning på nya sätt.

Det blir intressant att följa vad som händer framöver.