EU-kommissionen: Släpp in it i skolan!

I slutet av augusti förra året nämnde jag kort att EU-kommissionen förberedde ett initiativ för att digitalisera skolan och hela utbildningssystemet. Redan ett par månader tidigare hade EU-kommissionären Androulla Vassilliou lyft fram att utbildningarna måste anpassas till de digitala samhällsförändringarna för att kunna fylla sin funktion. I december samlades ministrar och politiska tjänstemän från EU-länderna och associerade medlemsländer på en konferens i Oslo för att tillsammans med forskare och opinionsbildare resonera kring de möjligheter och utmaningar som det här innebär.

Nu är arbetet slutfört och i onsdags presenterade Androulla Vassiliou och kollegan Neelie Kroes EU:s handlingsplan: Opening Up Education i ett kort tal. Den digitala utvecklingen i utbildningssystemet, från förskolan till och med högskolan, går alldeles för långsamt. Därför krävs ett samlat initiativ för hela unionen. Samhället utvecklas och förändras i en snabb takt och utbildningarna kan inte fortsätta att släpa efter.

Handlingsplanen ingår precis som Digital agenda för Europa i tillväxtstrategin Europa 2020. Syftet är att stärka unionens ekonomiska konkurrenskraft genom att anpassa hela utbildningssystemet till de digitala förändringsprocesser som präglar samhället idag.

Undersökningen Survey of schools: ICT in Education (ESSIE), som kom i våras och som jag skrev om för två veckor sedan, visar att användningen av it i undervisningen ligger på en förvånansvärt låg nivå. Det finns visserligen stora skillnader mellan medlemsländerna när det gäller datortäthet och infrastruktur, men integrationen av it i undervisningen går trögt överallt. Mellan femtio och åttio procent av eleverna i Europas grundskolor och gymnasier använder aldrig it i undervisningen. De allra flesta lärare anser dessutom att de har för dåliga kunskaper för att hjälpa eleverna att hantera teknikutveckling och digitala medier på ett kritiskt och kreativt sätt.

EU-kommissionen menar att den digitala revolutionen måste släppas in i utbildningssystemet för att öka allas möjligheter till utbildning, lärande och kunskapsutveckling.

Ett viktigt mål i handlingsplanen är att stimulera pedagogiskt nytänkande som drar nytta av den digitala utvecklingen. Samtidigt gäller det att uppmuntra till bedömning och validering av förmågor och färdigheter som blir allt viktigare i dagens samhälle, inte minst medie- och informationskunnighet.

Ett annat viktigt mål är att få igång användning och skapande av öppna lärresurser i skolan. Bland annat ska alla lärresurser som tas fram med offentliga medel både blir öppet tillgängliga och lätta att komma åt. För att möjliggöra detta, har EU-kommissionen öppnat webbplatsen Open Education Europa. Här samlas öppna lärresurser och annat material som rör en digital pedagogisk utveckling.

Utbyggnad och utveckling av den digitala infrastrukturen i hela unionen är ytterligare ett mål. De stora klyftor som finns idag måste helt enkelt överbryggas.  För att det ska bli ekonomiskt genomförbart, öppnar EU:s strukturfonder för ansökningar om medel.

För att detta ska gå att genomföra, är det nödvändigt att alla som kan räknas till skolans intressenter, från föräldrar till näringsliv, ger sitt bidrag till stacken. Vassilliou och Kroes betonar i sitt tal att det inte enbart handlar om departement och myndigheter, utan hela samhället måste engagera sig i det genomgripande förändringsarbete som är nödvändigt. Det handlar till exempel om att synliggöra skolornas utvecklingsarbete på en gemensam europeisk plattform, att uppmuntra och belöna pedagogiskt nytänkande och att ge stöd åt lärarna så att de kan utvecklas i sitt arbete.

Handlingsplanen rymmer 24 olika satsningar och samtliga kommer att finansieras centralt av unionen. EU-kommissionen ansvarar för de övergripande satsningarna, medan medlemsländer och utbildningsinstitutioner ska ta tag i mer specifika åtgärder. Hit hör bland annat att se till att alla skolor kopplas upp, att ge stöd åt nätverk för lärares kunskapsdelning och kompetensutveckling, att främja öppna licenser på undervisningsmaterial och att uppmuntra alla utbildningsinstitutioner att utveckla och att använda digitala lärresurser.

Här finns det mycket att återkomma till framöver.