Skolan är en viktig del i Danmarks digitala strategi

För en månad sedan skrev jag om hur danska staten och Kommunernes Landsforening ska starta digitala demonstrationsskolor över hela landet för att undersöka hur it bäst kan användas för att utveckla undervisning och lärande. Nu är det dags för ytterligare ett steg i skolans digitala utveckling. I måndags presenterade Digitaliseringsstyrelsen en strategi för att digitalisera viktiga delar av den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn, det sociala området samt skola och utbildning fram till 2020: Digital velfærd – en lettere hverdag.

Strategin rymmer totalt sju fokusområden, varav två handlar om skolan: Digitalt lärande och digital undervisning samt Digitalt samarbete inom utbildningsområdet. Precis som med de digitala demonstrationsskolorna, gäller det här att genomföra och att bygga vidare på initiativ som formulerades 2011 i Danmarks nationella strategi för it i skolan.

I fokusområdet Digitalt lärande och digital undervisning är målet att it, digitala medier och digitala läromedel ska bli en naturlig del av skolans vardag under åren fram till 2020. Inledningsvis genomförs ett antal undersökningar och analyser som ska lägga en kunskapsbaserad grund för det fortsatta arbetet.

En av dessa undersökningar tittar närmare på digitala läromedels pedagogiska och ekonomiska effekter. Den första delrapporten, författad av pedagogikforskarna Thomas Illum Hansen, och Jeppe Bundsgaard, levererades i somras. Rapporten kommer senare  att kompletteras med en större fallstudie som tas fram i samarbete med Rambøll Management Consulting och Boston Consulting Group.

Med stöd i internationell forskning lyfter de båda författarna fram viktiga faktorer som kommuner och skolor behöver tänka på när de köper in och använder digitala läromedel i undervisningen. Till exempel måste skolans undervisningskultur, lärartyper och elevunderlag vägas in i bedömningen. Det är också nödvändigt att kunna analysera och förstå vilka pedagogiska principer läromedlet vilar på för att kunna bedöma om det är värt att köpa in.

Under hösten, vintern och våren genomförs även undersökningar av hur it kan användas i undervisning och administration i förskolan samt på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Här vill man ta reda på vad som kan göras för att att verksamheten ska bli mer effektiv, både i kvalitativ, pedagogisk mening och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Digitala prov är ett annat viktigt område. Här är målet att utveckla ett tidsenligt system för prov som motsvarar de arbetsformer som dagens elever kommer att möta på arbetsmarknaden. Förenkling av det administrativa arbetet lyfts också fram. Det är även viktigt att systemet är transparent, så att det blir enkelt för alla aktörer att få en överblick över de processer och handlingar som ligger till grund för bedömning och betyg. Före utgången av 2016 ska systemet vara på plats.

Fokusområdet Digitalt samarbete inom utbildningsområdet rör samverkan och kommunikation mellan elever, föräldrar och skolans pedagogiska personal. En viktig uppgift är att utveckla en gemensam, nationell användarportal för den danska grundskolan som kan ersätta den nuvarande lösningen, Skoleintra. Portalen ska ge en överblick över de enskilda elevernas utveckling och skapa rum för samarbete och kunskapsdelning mellan eleverna och mellan lärarna. Den ska både fungera som kontaktyta för samverkan mellan skolan och hemmet och för samverkan inom skolan. Analysarbetet startar under hösten och 2016 ska portalen vara klar att tas i bruk.

Danmark har sedan några år tillbaka en medborgarportal – Borger.dk – som ger en ingång till all offentlig information och där alla danskar kan nå sin egen information. Nu vill det offentliga Danmark även att alla betyg och utbildningsbevis ska finnas tillgängliga i en särskild mapp. Föranalysen är redan igång och i början av nästa år kommer utvecklingsarbetet att starta.

Den sista punkten i det här fokusområdet tar upp behovet av att lärare kan köpa delar av ett läromedel och sätta samman med delar från andra leverantörer. Digitaliseringsstyrelsen menar att användningen av digitalt undervisningsmaterial sätter fart om det blir enklare att skräddarsy och anpassa efter de behov som finns. Det förutsätter både att materialet metadatamärks på ett enhetligt sätt och att förlagen går med på detta. Precis som Erik Holmqvist påpekade i inlägget om Skolfederation i somras, tror Digitaliseringsstyrelsen att det här kan öppna för en intressant utveckling.

De danska förlagen har hittills inte visat något intresse för att låta användarna kombinera och sätta ihop innehållet själva, men uppenbarligen är en förändring på gång. Det här initiativet kommer att offentliggöras senare – och då finns det säkert anledning att återkomma.