Digitala skolan – öppna lärresurser i Polen

I oktober publicerade Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) en rapport om utmaningar och möjligheter för öppna lärresurser i Polen. Här ges en överblick av det arbete som är på gång just nu, såväl från statligt håll som bland olika gräsrotsorganisationer, i skolan och inom högre utbildning.

Rapporten ingår i den serie som IITE publicerar för att beskriva utvecklingen av öppna lärresurser på andra språk än engelska. Hittills har man tagit fram rapporter om vad som sker i Litauen, Brasilien, Kina och Ryssland samt en överblick över utvecklingen i icke-engelskpråkiga länder.

I Polen är det framför allt  den statliga satsningen på att utveckla öppna läromedel för de arton ämnena i grundskolan som är intressant ur Omvärldsbloggens perspektiv. Den här satsningen startade i april förra året och är en del av projektet Digital skola (Cyfrowa szkoła) som utbildningsdepartementet drog igång 2011. Den går ut på att bygga en stabil infrastruktur och ge skolorna tillgång till hårdvara och tjänster.

Satsningen går ut på att utveckla ett grundläggande material i textformat som sedan kan utvecklas vidare av den som vill. Centret för utveckling av utbildning (Ośrodek Rozwoju Edukacji) i Warszawa ansvarar för att ta fram läromedlen tillsammans med fyra partners. De fjorton medlemmarna i Koalitionen för öppen utbildning (KOED, Koalicja Otwartej Edukacji), som i sin tur ingår i Open Society Foundations, grundad av finansmannen George Soros, bistod med hjälp och expertråd under inledningsfasen.

Under pilotfasen, som varade från och april förra året till och med augusti i år, fick de 380 skolor som deltog köpa surfplattor, datorer och kompletterande utrustning till starkt reducerat pris. Staten gav 80% rabatt och skolorna valde själva vilken typ av utrustning som svarade mot deras förutsättningar och behov. Lärarna fick kompetensutveckling och elever med särskilda behov gavs tillgång till nödvändiga hjälpmedel.

Nu är satsningen inne i betafasen och 2015 räknar utbildningsdepartementet med att samtliga läromedel ska vara klara att användas och utvecklas vidare. Enligt Creative Commons Polen kommer allt material att förses med en Creative Commons Erkännande-licens, eller någon annan fri licens som ger användaren samma rätt till kostnadsfri användning, spridning och bearbetning samt möjlighet att använda det för kommersiella ändamål. Minst ett öppet filformat kommer att användas och allt som görs tillgängligt på webben kommer att följa World Wide Web Consortiums riktlinjer WCAG 2.0, som jag skrev om förra året. Med andra ord kommer innehållet att utformas så att det kan användas av personer med funktionshinder.

Enligt rapporten kommer läromedlen att kunna nås både på mobila enheter och med dator, och det ska vara möjligt att använda dem såväl online som offline. Dessutom satsar man på modularitet, det vill säga att det ska gå att skräddarsy innehållet och att endast ta de delar som det finns behov av i undervisningen.

I förordet till rapporten argumenteras för att Digitala skolan ligger väl i linje med EU-kommissionens handlingsplan Opening Up Education, som presenterades för två månader sedan, och kan ses som en föregångare. Det handlar både om att utveckla undervisning och lärande med hjälp av de digitala möjligheterna och att främja användning och spridning av öppna lärresurser. Trots detta har utbildningsdepartementet redan under pilotfasen stött på hinder och problem, vilket beskrivs i rapporten.

Flera av de stora läromedelsförlagen gick samman i en allians (Porozumienie Nowoczesna Edukacja) för att motverka satsningen. Polska bokhandlareföreningen (Polska Izba Książki) skrev ett brev till EU-kommissionens ordförande där man menar att det inte handlade om konkurrens på lika villkor. EU-kommissionen hävdar å sin sida att den digitala utvecklingen förändrar samhället och ekonomin och att den här satsningen får ses som en del i förändringen av skolan och utbildningssystemet.

KOED har kommenterat konflikten, och anser att förlagen bör se satsningen som en möjlighet och inte som ett hot. Just nu finansierar ju staten utvecklingen av läromedel i samtliga grundskoleämnen. Det här materialet kan förlagen utan kostnad använda som grund för en kommersiell vidareutveckling av form och innehåll, konstaterar KOED.

Det blir intressant att följa den fortsätta utvecklingen i Polen och att se vad som händer i andra EU-länder efterhand som EU-kommissionens handlingsplan implementeras.