Digitala demonstrationsskolor drar igång

I början av september förra året gav jag en kort inblick i den kommande satsningen på digitala demonstrationsskolor –  en viktig del av Danmarks nationella strategi för it i skolan. Nu har vi passerat årsskiftet och verksamheterna i de fyra forskningsprojekten börjar dra igång!

Målet med demonstrationsskolorna är att forskare och praktiker tillsammans ska hitta konstruktiva sätt att förena didaktik, pedagogik och teknik i den danska folkeskolen. Det här är inte forskning som enbart syftar till att beskriva och analysera, utan vill intervenera i verksamheten och bidra till att förändra hur man tänker och arbetar i skolan,  Totalt deltar tjugoen skolor från samtliga fem danska regioner.

Projekten är samlade i två konsortier. Det ena leds av pedagogikprofessorn Birgitte Holm Sørensen från Aalborg Universitet København, som också leder ILD – Forskningslab i It og Læringsdesign. I konsortiet ingår även de tre högskolorna UC Nordjylland, UC Metropol och UCC, IT-Universitetet samt LEGO Foundation.

I det här konsortiet arbetar man med ett projekt tillsammans med fem grundskolor: Elevernes egenproduktion og elevinddragelse. Det handlar om att undersöka hur elevernas medinflytande och aktiva skapande i digitalt integrerade lärmiljöer, där de kan påverka undervisningens form och innehåll, utvecklar viktiga kunskaper och förmågor inom och tvärsöver ämnesgränserna. Projektet genomförs under två läsår med elever och lärare i ettan, tvåan, femman, sexan och tionde klass.

Under projektets gång ska eleverna designa och skapa matematiska uppgifter åt andra elever, skapa berättelser på danska i olika medier eller transmedialt samt utveckla datorspel som andra elever kan ha nytta av. Eleverna ska samarbeta över nätet med elever i andra klasser eller andra skolor kring ämnesövergripande projekt. I NO- och teknikundervisningen ska de utveckla ämnesmässigt relevanta robotar i Lego Mindstorms och i danskan ska dokumentera sitt arbete multimedialt och presentera det för andra elever. Eleverna ska också utforska sin lokala närmiljö, bl a dess historia, arbetsliv och stadsmiljö, utifrån olika ämnesteman. Det material som de producerar ska publiceras på nätet, antingen öppet eller slutet.

Forskarna och lärarna ska med hjälp av deltagande observation, intervjuer och enkäter ta reda på hur undervisningen ska organiseras och styras för att på bästa sätt utveckla hur eleverna lär sig tillsammans med varandra och med läraren. Vad krävs för att få igång samarbete, kreativitet och problemlösning? Hur är det möjligt att skapa en undervisning som är verklighetsnära, motiverande och utvecklar elevernas didaktiska tänkande?

Det andra konsortiet leds av Jeppe Bundsgaard och omfattar Århus Universitet Campus Emdrup, högskolorna UC Sjælland, UCC, Metropol, UC Lillebælt, VIA UC och UC Syddanmark samt Alexandra Instituttet. Här  arbetar man med tre projekt och all information om det pågående arbetet finns samlat på webbplatsen demonstrationsskoler.dk. De tre projekten i det här konsortiet samarbetar tätt med varandra för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring didaktik, organisation och teknik.

I projektet It i den innovative skole är en genomgripande förändring av skolans organisation och kultur en viktig del. Det handlar om att hitta nya sätt att organisera, arbeta och lära. Forskarna har tagit fram fem undervisningsförlopp kopplade till  kursmålen (Fælles Mål), som lärarna kan använda i sitt utvecklingsarbete.

I det här projektet spelar Mediepatruljen en stor roll. Det rör sig om grupper av elever – ”mediepatruller” – som fungerar som resurspersoner och för in barns och ungas mediekultur och -verklighet i skolans undervisning och vardag. Gruppmedlemmarna ska ha kompletterande kunskaper och fungera som kunskapsförmedlare och vägvisare för andra elever.

Tidigare erfarenheter visar att den här typen av ”patruller” både hjälper till med att få in nya medier och arbetssätt i undervisningen på bra sätt och ger läraren möjlighet att utveckla nya vägledande roller genom att fungera som en avlastande faktor. För att det ska fungera, måste ”patrullerna” få en accepterad roll på skolan och bli en självklar del av hur man arbetar. I beskrivningen av Mediepatruljen påpekas det att skolledningen har ett stort ansvar att se till att detta blir möjligt.

I projektet It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv är det skolans verksamhet samt lärarens kompetenser och kompetensutveckling som står i centrum. Hur är det möjligt att förändra skolans kultur och skapa undervisningsformer som stöder elevernas aktiva medverkan och inflytande och ger tid åt lärarna att ge vägledning, hjälp och stöd på nya sätt?

Den kanadensiske professorn Michael Fullan och hans tankar om utvecklingsstadier i förändringsarbetet fungerar som utgångspunkt. För att utveckling och förändring ska bli möjlig, ska man gå från iscensättelse och initiering till implementering och institutionalisering. Med utgångspunkt i förväntningar och den konkreta lokala situationen, kan man genom att återkoppla och samarbeta slutligen nå fram till att de nya arbetssätten sprids och förankras i skolans organisation.

Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer  är ett projekt som går ut på att ta reda på hur tekniken kan användas till att ge alla elever på skolan lika möjligheter att lära och utvecklas. Här har forskarna tagit fram ett läromedel och en plan i fyra faser som ska hjälpa lärarna på de sex deltagande skolorna att tänka, undervisa och använda tekniken på nya, stödjande sätt.

Man börjar med att skapa en medvetenhet bland lärare och elever om värdet av att undervisningen utgår från var och ens förutsättningar och genom att visa hur tekniska hjälpmedel och arbetssätt kan hjälpa till. Därefter utvecklas stegvis lärarnas didaktiska kompetenser inom differentiering. I slutfasen börjar sätten att tänka och arbeta kring differentiering av undervisningen att bli en närmast naturligt integerad del av skolans organisation och vardag och teknikens möjligheter kommer till god nytta.

För ett par veckor sedan arrangerade delar av konsortiet tillsammans med Undervisningsministeriet konferensen Undervisningsdifferentiering – Et princip møder praksis, som kretsar kring de frågor och problemställningar som demonstrationsskolorna ska arbeta med i det här projektet.

Precis som jag nämnde i mitt första inlägg, så bygger demonstrationsskolorna vidare på tidigare forskning och utveckling som visat sig fungera. Dessutom driver Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aalborg Universitet København sedan några år Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Här arbetar man systematiskt med att skapa överblick över och att tillgängliggöra god, evidensbaserad, undervisningspraxis.

Det blir intressant att följa demonstrationsskolorna framöver!


Kommentarer (1)

  1. Tülay,

    Vi har börjat jobba på det här sättet. Jag har startat min blogg för att informera om de hjälpmedel som finns på nätet. Jag har kurser med klasserna men lärarna har för lite tid för att förkovra sig. Skolverket borde ta fram riktlinjer när det gäller vad en lärare bör kunna inom ITK: Digitalcitizenship på svenska
    http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *