En medveten medieanvändning blir allt viktigare

Den här veckan arrangerar Statens medieråd för första gången MIK-veckan: en satsning som vill öka förståelsen av ungas medievardag och lyfta fram de kunskaper och förhållningssätt som den kräver. MIK-veckan vänder sig till skolan, biblioteket och hemmet. Såväl föräldrar som de yrkesgrupper som arbetar nära barn och ungdomar behöver utveckla en bättre förståelse av dagens medielandskap för att kunna ge vägledning, hjälp och stöd.

Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd, konstaterade nyligen att förmågan att hantera dagens medier är avgörande ur ett demokratiperspektiv. Den som klarar detta kan bli delaktig i samhället – den som inte gör det riskerar att hamna utanför.

Det handlar om att förstå mediernas roll i samhället och hur de formar vår världsbild, att kunna söka och kritiskt granska och värdera information samt att kunna använda medier för att göra sin röst hörd och bidra till det offentliga samtalet. Det gäller, med andra ord, att utveckla en god medie- och informationskunnighet, ibland akronymiserat till MIK. Detta är ett begrepp skapat av Unesco (på engelska heter det media and information literacy) som Statens medieråd och många andra aktörer numera använder.

Idag lanserar Statens medieråd MIK-rummet, en samling lärresurser som täcker in allt det som ryms i begreppet medie- och informationskunnighet. Förhoppningen är att den här tjänsten efterhand ska bli en naturlig plats att gå till för den som vill veta mer eller behöver material för undervisning och vägledning.

Häromdagen bytte jag några ord om MIK-veckan, MIK-rummet och andra relaterade frågor med Martina Wagner, som är verksam på Statens medieråd som expert.

– MIK-rummet  är vår största och mest konkreta satsning hittills inom området. Vi genomför den tillsammans med UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening, och vi får ekonomiskt stöd av EU. Våra samarbetspartners hjälper till med att göra tjänsten känd inom sina nätverk. Lite senare i år ska vi även börja samarbeta med folk- och skolbiblioteken kring de här frågorna.

I MIK-rummet finns texter som ger en grundläggande beskrivning av mediers roll i samhället, hur man söker, analyserar och värderar information och hur man själv skapar och kommunicerar med hjälp av olika medier. Till varje text finns lektionstips, reflektionsfrågor och hänvisningar till de avsnitt i Lgr11 och Lgy11 som innehållet knyter an till.

MIK-rummet vänder sig både till lärare, bibliotekarier och föräldrar. I den här första versionen ligger tonvikten på handgripligt material som kan användas i undervisningssituationer i skolan eller på biblioteket.

– Föräldradelen kommer vi att utveckla mer efterhand. Framför allt gäller det att skapa en medvetenhet och en bättre kunskap kring viktiga frågor, till exempel medielogik, källkritik, personlig integritet och kränkningar på nätet.

Syftet med MIK-veckan är att ge en realistisk bild av barns och ungdomars medievardag och att tydligt peka på behovet och värdet av en god medie- och informationskunnighet hos alla i samhället. Man kan säga att det rör sig om en svensk utvidgning av Safer Internet Day, som drivs av EU-nätverket Insafe, och som Statens medieråd numera ansvarar för i Sverige.

Igår presenterade Statens medieråd rapporten Duckface/Stoneface, som beskriver och analyserar ungas onlineaktiviteter ur ett genusperspektiv. Den är resultatet av ett regeringsuppdrag som Statens medieråd fick i oktober 2012. Studien som rapporten baseras på har genomförts av Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Safer Internet Centre, som Statens medieråd driver tillsammans med BRIS, gav igår ut rapporten Barnen, Bris och it 2014. Här berättar barn om sin vardag på nätet: kärleks- och kompisrelationer, mobilanvändning, konflikter som hänger ihop med datorspelande, bilder online samt olika sorters kränkningar och hot. Berättelserna kopplas samman med aktuell statistik från Ungar och medier 2012/13.

Igår presenterade även Statens medieråds samarbetspartner Svensk Biblioteksförening ett faktablad som beskriver bibliotekens roll för utvecklingen av medie- och informationskunnighet. Under våren kommer en antologi, redigerad av professor Olof Sundin, som tar upp aktuell forskning kring detta.

I morgon lyfter Statens medieråd föräldraperspektivet genom att presentera och diskutera rapporten Föräldrar och medier 2012/13, som publicerades strax före jul förra året.

– Många föräldrar tycker att barnen ägnar för mycket tid åt medierelaterade aktiviteter – men är det verkligen ett fruktbart förhållningssätt? Det är en av de frågor som vi kommer att ta upp imorgon. Här gäller det också att vara medveten om att såväl föräldrarnas som barnens kön och ålder har betydelse för hur man ser på barnens medieanvändning.

På torsdag släpper Statens medieråd en ny utgåva av Jag <3 internet, ett elevmaterial och en lärarhandledning som tar upp rättigheter och skyldigheter på nätet och som vänder sig till högstadiet och gymnasiet. Den nuvarande utgåvan vänder sig till mellanstadiet.

På fredag handlar det om spridning av hat via nätet. Då presenterar siffror från den nya undersökning som Ungdomsbarometern genomfört.

– Detta är samtidigt en uppvärmning inför den svenska delen av Europarådets kampanj No Hate Speech Movement, som lanseras officiellt med en konferens 24 mars. Kampanjen pågår hela året och kommer att innehålla material och utbildningar kring medier och hat på nätet.

Även i Finland arrangeras den här veckan en sammanhållen satsning som tar upp den digitala medieutvecklingens konsekvenser i samhället och i barns och ungdomars vardag: Mediekunskapsveckan. Satsningen sker inom ramen för Mediekunskapsskolan, som i likhet med det nystartade MIK-rummet erbjuder lärresurser inom området. Årets tema för Mediekunskapsveckan är det samma som för Safer Internet Day: Hur kan vi skapa ett bättre Internet tillsammans?

Arbetet med Mediekunskapsskolan och Mediekunskapsveckan samordnas av Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU), som ligger under Undervisnings- och kulturministeriet. Mediekunskapsveckan arrangerades för första gången förra året och ersatte den tidigare satsningen Informationssäkerhetsveckan.

Statens medieråd och MEKU kan säkert ha nytta av varandras insikter och erfarenheter framöver, och detsamma gäller förstås för aktörerna i de andra nordiska länderna.

– Det nordiska expertmötet om medie- och informationskunnighet som vi arrangerade i Stockholm tillsammans med Nordicom i oktober förra året, visade tydligt att det finns punkter där vi kan hjälpa varandra och byta material. MIK-veckan är bara ett exempel. Vi följer den fortsatta utvecklingen i de nordiska länderna och ett möte om nordiskt samarbete kring de här frågorna är på gång.

Det pågår även en del arbete på Statens medieråd som rör ungdomars medieanvändning och som inte tas upp under MIK-veckan. Ett exempel är en fördjupad studie barns och ungdomars nyhetskonsumtion som just nu genomförs med hjälp av barnpaneler på tre orter, bland annat Helsingborg. Ungar & Medier 2013 visade att nyhetskonsumtionen ökat. Vad beror det på – och är det källkritiska perspektivet närvarande? Resultatet kommer att redovisas i en rapport nästa månad. Den återkommer jag till då.

Ett annat projekt som är på gång är ett följduppdrag till den kartläggning av våldsbejakande och antidemokratiska budskap på Internet som Statens medieråd genomförde förra året på uppdrag av regeringen. Nu handlar det om att ta fram utbildningsmaterial och lärarhandledningar som kan hjälpa ungdomar mellan tolv och arton år att hantera och värja sig mot detta. Materialet ska vara klart i juni och då återkommer jag i ärendet.

– Det är glädjande att de kunskaper som ungdomar behöver för att kunna hantera dagens medier börjar uppmärksammas mer och mer i skolans värld. Högskolan i Borås arrangerar till exempel kursen Medie- och informationskunnighet i skolan, och här knyter man an till aktuell forskning samtidigt som konkreta didaktiska exempel är ett genomgående tema. Vi är alltså på väg att få en bra grund att stå på för att arbeta vidare!