MOOC om it i undervisningen för yngre barn

27 maj är första dagen på en sex veckor lång distanskurs som Unesco Institute for Information Technologies in Education (IITE) i Moskva och Institute of Education (IOE) på London University arrangerar tillsammans på Coursera. Kursen heter ICT in Primary Education: Transforming children’s learning across the curriculum och bygger vidare på forskningsprojektet ICT in Primary Education, som jag skrev om i februari förra året.

I forskningsprojektet, som pågick under tre år, har nio forskare från lika många länder undersökt hur it-användningen kan utveckla och förändra undervisning och lärande under de tidiga skolåren.

Vardag och umgänge, media och opinionsbildning, arbetsmarknad, arbetsliv och kunskapskrav förändras i grunden av den digitala utvecklingen. Detta måste skolan i alla världens länder hjälpa eleverna att förstå och hantera. Men för att det verkligen ska fungera, krävs det att beslutsfattare, skolledare och lärare känner till och kan använda relevanta forskningsresultat och praktiska erfarenheter som underlag för sitt utvecklingsarbete.

Flera av forskarna kommer att undervisa på kursen. Diana Laurillard, professor på IOE, är ansvarig för kursen. Ivan Kalaš, som ledde forskningsprojektet är också med. Övriga lärare är Ernesto Laval, Cher Ping Lim, Florian Meyer, Alain Senteni, Marta Turcsányi-Szabó samt Natalia Tokareva. Lynn Roberts, Tim Neumann och Paul Thompson från IOE kommer att delta som mentorer.

Tanken med den här kursen är att dra nytta av alla de studier som gjordes under forskningsprojektet, där forskarna följde ett fyrtiotal nytänkande skolor och initiativ runt om i världen. Många viktiga frågeställningar kring övergången från den traditionella undervisningen och dess kunskapsmål till en mer undersökande och problematiserande undervisning belystes.

Forskarna tittade bland annat närmare på vilken betydelse läroplaner och ramverk för bedömning har för den pedagogiska it-användningen och vilken roll som politiska beslut och riktlinjer på lokal och nationell nivå spelar. Hur fungerar skolledningen och vilka konsekvenser får det? Vilka möjligheter och vilka problem uppstår när it används i undervisningen? Hur förändras lärares och elevers roller och arbetssätt? Vilken inverkan har lärarutbildning och kompetensutveckling?

Kursen vänder sig till beslutsfattare, skolledare och lärare i hela världen och är tänkt att fungera som forskningsbaserad kompetensutveckling. Målet är att de tre yrkesgrupperna ska börja utveckla de kunskaper och färdigheter som behöver för att kunna ta tag i utvecklingsarbetet på sina skolor. Det krävs en bättre förståelse av vad digitaliseringen innebär och vad som behövs för att skolans undervisning ska kunna möta detta. Hur får man ihop organisation, ekonomi och logistik? Vad krävs av läraren i klassrummet för att undervisningen ska fungera?

Beslutsfattarna måste kunna ge hjälp och stöd åt skolledarna och skolledarna behöver kunna ta fram och bygga vidare på andras strategier och arbetssätt. För lärarnas del är det viktigt att ta del av hur andra arbetar och att tillsammans med sina kollegor resonera kring hur de kan tillämpa detta i sin vardag.

Kursmaterialet består av filmer, fallstudier och analyser från forskningsprojektet, kompletterat med andra releveanta studier. Varje vecka kommer tre nyckelfrågor inom det aktuella kursområdet att diskuteras i ett gemensamt forum.

Deltagarna rekommenderas att ha en personlig blogg där de kan reflektera kring de aktuella frågeställningarna och dela med sig av sina tankar och erfarenheter, antingen i form av en text eller i en film. Uppbygganden av en samarbetsinriktad community är en viktig del av kursen.

Kursen bedrivs som en MOOC, en öppen kurs utan universitetspoäng. Diana Laurillard har i flera artiklar kritiserat övertron på den här kursformen och möjligheterna att kunna ge utbildning till alla över nätet. Hon har bland annat pekat på att det behövs ganska mycket kunskaper och studievana för att kunna hantera en kurs av det här slaget. Därför kan en MOOC med all sannolikhet fungera bra när det gäller kompetensutveckling för akademiskt utbildade. För ett par dagar sedan hade drygt fyratusen personer från femtio länder anmält sig, så intresset och behovet är stort!

Diana Laurillard tror att MOOC kan vara ett bra sätt att utbilda och kompetensutveckla lärare, så att alla världens barn får gå i skolan och få en utbildning. Här har vi ännu en bit kvar att gå. Enligt EFA Global Monitoring Report 2013/4 kommer det nästa år att finnas femtiotre miljoner barn som inte går i skolan.

Den här typen av kurs är förstås även ett bra sätt för beslutsfattare, skolledare och lärare i vår del av världen att få den kompetensutveckling som de behöver. Samtidigt får de både ett vidare och mer konkret perspektiv på skolutveckling i en digitaliserad värld.