Staden som lärmiljö i ett digitalt samhälle

I sommar satsar fyra amerikanska storstäder på att ge unga tillgång till så många som möjligt av stadens alla lärresurser: offentliga och privata, fysiska och digitala. Chicago, Dallas, Los Angeles och Pittsburgh vill alla bli Cities of Learning som drar nytta av kunskaperna hos stadens institutioner, organisationer och företag.

Sommarlovet ska användas som avstamp för ett intresseburet lärande som kan förena fritid och skola och överbrygga sociala klyftor. Målgruppen är lite bredare än de som går i grundskolan och på gymnasiet. Satsningarna sträcker sig från barn i 3-4-årsåldern upp till de som är drygt 20 år gamla.

Digitala medier och kreativ it-användning går som en röd tråd genom hela verksamheten. Med hjälp av digitala badges kan barn och ungdomar dokumentera och visa upp sitt lärande på nätet.

Den pågående samhällsutvecklingen är en drivande faktor bakom initiativet. Chicago och Pittsburgh är gamla industristäder som behöver hitta nya vägar för sin utveckling och för sina invånares försörjning. Detta gäller i hög grad även för Dallas.

När Los Angeles borgmästare presenterade stadens satsning för två veckor sedan, konstaterade han att näringslivets utveckling snabbt rör sig bort från industrin och enkla låglönearbeten. Problemet är att många Los Angeles-bor inte har utvecklat de kunskaper och färdigheter som börjar efterfrågas allt mer. Därför måste något göras. Att satsa på att ge moderna lärmöjligheter åt alla barn och ungdomar är en betydelsefull del av detta.

Connected Learning Research Network och den praktiknära forskningen kring sammankopplat lärande är en annan viktig pusselbit. Här försöker amerikanska forskare från olika kunskapsområden och universitet tillsammans få ett grepp om hur teknikutvecklingen kan användas för att få till stånd en undervisning som både väcker elevernas intresse och utvecklar deras lärande. Det handlar både om att förbereda barn och ungdomar för arbetsmarknadens villkor och krav och om att utveckla dem till aktiva, kunniga samhällsmedborgare.

Målet är att skapa ett lärande där infrastrukturen består av ett distribuerat nätverk av skolor, bibliotek, museer, organisationer och företag som möjliggör ett gemensamt lärande, skapande och deltagande i samhället, tvärs över generationsgränserna. Skolan är fortfarande en stor och viktig del, men det är nödvändigt att koppla den tydligare till resten av samhället, menar forskarna. Connected Learning Alliance arbetar för att genomföra detta i verkligheten och att sprida tankar, idéer och praktiska lösningar vidare till alla intresserade.

Projektet YOUmedia i Chicago, som Chicago Public Library och Digital Youth Network driver sedan 2009, fungerar som förebild för de lärmiljöer som växer fram. Här har man skapat ett intressebaserat och sammankopplat lärande där de olika noderna i nätverket samverkar för att föra ungdomarnas lärande framåt. Det handlar om att ”lära genom att göra” och mentorerna i nätverket spelar en avgörande roll för ungdomarnas utveckling.

Chicago är också den stad som var först ut med att försöka förvandla hela staden och dess verksamheter till en interaktiv och flexibel lärmiljö. Förra sommaren genomfördes satsningen Chicago Summer of Learning, där drygt 100 organisationer och mer än 210 000 barn och ungdomar deltog. Nu kallar man istället satsningen Chicago City of Learning.

Precis som i de tre städer som börjar sina satsningar i sommar, handlar det om lärande inom det breda område som på engelska samlas i akronymen STEAM – naturvetenskap, teknik, medier, konst och kultur samt matematik. Open Badges används som plattform för att ta fram ett slags digitala kursintyg som tydligt visar vad deltagaren har lärt sig. De kan utfärdas av alla som anordnar kurser och lärtillfällen under satsningarna. Förutom detta, kan barn och ungdomar vidga sina horisonter och få en inblick i kunskapsområden som de annars kanske inte hade blivit intresserade av eller haft tillgång till.

För barn och ungdomar blir det här ett bra, informellt, sätt att visa vad de gjort, vad de kan och av vilka de har lärt sig detta. MacArthur Foundation – som stöder YOUmedia, Cities of Learning och mycket annan digitalt inriktad amerikansk lärandeforskning genom sin satsning Digital Media & Learning – hör till dem som hoppas att badges på sikt erkänns ett lika högt värde på arbetsmarknaden och i övriga samhället som formella kursintyg och betyg.

Los Angeles Summer of Learning drivs av Los Angeles Unified School District, den myndighet som ansvarar för skola och utbildning i staden. Workforce Readiness Challenge anordnas som en särskild del av satsningen. Här kan unga mellan 16 och 24 år välja kurser där de både kan utveckla grundläggande färdigheter för arbetslivet och lära sig hur en jobbansökan genomförs på ett bra sätt. De som uppnår de fem badges som ingår här, kan till sist kröna insatsen med att faktiskt få ett arbete.

I Pittsburgh leds satsningen av Kids+Creativity Network, ett kollaborativt nätverk som omfamnar drygt 200 verksamheter inom skola, näringsliv, ideella organisationer, högre utbildning och forskning. Finansiering kommer från The Sprout Fund.

Här pekar man framför allt på möjligheterna att förena digitala medier och lärande med makerkulturens perspektiv och drivkraft. Syftet är att skapa ett ekosystem för lärande som lär barn och ungdomar att hantera dagens förutsättningar och utmaningar och att ta vara på de möjligheter som finns.

Dallas City of Learning talar om staden som ett  enda stort learning lab och betonar särskilt att det handlar om ett sammankopplat lärande som hjälper barn och ungdomar att utveckla nya intressen och hitta spännande kunskapsområden. Satsningen annonserades i februari och man räknar med att ungefär 10 000 kommer att delta. Big Thought, ett kunskapscenter för skolutveckling som drivs av City of Dallas och Dallas Independent School District, ansvarar för att allt fungerar och hänger ihop.

Det kan nog bli en spännande och utvecklande sommar i de här fyra städerna!