Lärarspindeln gör lärares lärresurser sökbara

Under de senaste par, tre åren har jag vid flera tillfällen tagit upp det arbete som  syftar till att bygga en digital infrastruktur för den svenska skolan. Jag har skrivit om it-standarder för lärande, styrdokumenten i molnet, öppen länkad data för skolan och Skolfederation. Allt det här vilar på internationella standarder och lägger en både stabil och flexibel  teknisk grund för den fortsatta pedagogiska utvecklingen.

Fredrik Paulsson, docent vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, är en av dem som har en central roll i det här arbetet. Tillsammans med övriga medlemmar i Learning Infrastructure Research Group har han tagit fram tekniska lösningar som gör digitala lärresurser lätt tillgängliga och möjliga att koppla till skolans styrdokument och annan relevant information. Söktjänsten Spindeln, som drivs av Skolverket, är ett viktigt resultat av deras insatser.

I slutet av förra året fick Fredrik Paulsson medel av Internetfonden för att utveckla Lärarspindeln, ett webbaserat verktyg för lärare som bygger vidare på tidigare forskning och utveckling. Jag bytte nyligen några ord med honom om detta.

– Huvudpoängen med Lärarspindeln är att lärare ska kunna metadatamärka och sprida lärresurser som de själva skapar och publicerar, säger Fredrik Paulsson. De kan göra det genom att märka resurser som redan ligger ute på webben eller genom att märka dem innan de laddas upp. Varje lärare kommer att ha en egen portfölj i Lärarspindeln, där de enkelt och smidigt kan hantera sitt eget material. När allt är klart, kommer Lärarspindeln att bli en integrerad del av Spindeln som idag omfattar drygt 350 000 resurser.

 Systemet är i princip detsamma som redan används för Spindeln. Många skolor och kommuner har efterfrågat lösningar som gör det möjligt att skapa egna lokala metadataarkiv, och det kan man göra med Lärarspindeln. Men det det går samtidigt att göra lärresurserna sökbara i Spindeln och därmed också tillgängliga för alla.

– När lärarna metadatamärker med Lärarspindeln följer de svensk och internationell standard. Det innebär att det även går att exportera resultatet i andra format, till exempel Dublin Core eller LOM. Metadatan blir också tillgänglig som länkad data. Med andra ord är den märkning som lärarna gör inte begränsad till Lärarspindeln och Spindeln. Den kan även användas i andra lösningar och sammanhang och kopplas samman med information från andra håll.

Redan i den första versionen av Lärarspindeln blir det möjligt att delvis koppla lärresurserna till kurs- och läroplaner, berättar Fredrik Paulsson. Med hjälp av ett flervalssystem går det att välja årskurs, ämne samt syfte och förmåga i Lgr 11. För gymnasiet går det också att välja, mål, centralt innehåll och kunskapskrav i Gy 11.

 – I den första versionen blir det bara en enkel inloggning, men efterhand kommer det att gå att logga in med sitt Facebook- eller Google-konto. Internationella erfarenheter visar att det är ett enkelt sätt att få fler återkommande användare. Vi kommer att koppla Lärarspindeln till Skolfederation när den börjar bli klar, så att alla som vill kan komma in den vägen.

Lärarspindeln pågår året ut och i augusti drar testerna av systemet igång. I första hand vänder man sig till andra lärresursprojekt som finansieras av Internetfonden, men alla som vill prova är välkomna.

– Det finns redan ett försiktigt intresse från flera projekt, men bristen på tid är tyvärr ett ständigt problem. Frivilliga som vill testa Lärarspindeln är förstås välkomna att höra av sig!

Det finns redan en plan på en fortsättning av Lärarspindeln. Nästa steg kommer att handla om att paketera lärresurserna, det vill säga att ge dem etiketter så att de kan användas i lärplattformar. Med hjälp av standarder som Common Cartridge och liknande,  går det även att utveckla system där användarna kan ge omdöme om lärresurserna och ge respons till Lärarspindeln när de används i undervisningen.

– Jag har tillsammans med Umeå universitet ansökt om medel från Vinnovas nya satsning Digitalisering för framtidens skola. Än så länge finns det inte några plattformsoberoende verktyg som kan göra den här sortens paketering, så det är verkligen något som behövs.

Mycket är på gång när det gäller skolans digitala infrastruktur, men det saknas ett samlat grepp kring satsningarna, menar Fredrik Paulsson. Här skulle det både behövas en övergripande vision och en bättre samverkan kring skapande och utveckling av digitala lärresurser.  Open SNH, en samverkansportal på nätet där lärare, studenter och bibliotekarier på svenska högskolor och universitet arbetar tillsammans med öppna lärresurser, är ett bra exempel för skolan, tillägger han.

Många skolor och kommuner känner också att de har hamnat i en återvändsgränd med lärplattformar och vill hitta nya vägar. En del är till exempel intresserade av Google Apps for Education, men har svårt att uppfylla de krav som Datainspektionen ställer på att följa PuL. Här skulle det både behövas hjälp med att hantera detta och med att få styr på andra tekniska och pedagogiska hinder.

Det här är ett område där hela Europa skriker efter kompetens, så det är knappast något som kommunerna kan lösa på egen hand, konstaterar Fredrik Paulsson.

– Vi behöver ett nationellt forum för att hantera alla de frågor som rör digitala lärresurser i skolan. Hur ska vi egentligen se på detta och vad behöver göras? Här är det nödvändigt att ha en flexibel utgångspunkt, eftersom det ständigt sker förändringar som vänder på kartan. Jag tror också att det behövs en folkbildningsinsats kring metadata för att vi ska få en bred och god allmän förståelse kring vad detta innebär. Kanske borde Sverige också engagera sig mer i EU:s satsning Opening Up Education, såväl politiskt som i den praktiska verksamheten ute på skolorna.